Conform Ordinului  MENCS nr. 5079 din 31 august 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 19.09. 2016  și al Ordinului de MEN nr. 3027/08.01.2018 pentru modificarea şi completarea Anexei – Regulament – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al unităţii  Nr.19 din data de  19.09.2017.

 

TITLUL I – Dispoziţii generale

 

CAPITOLUL I – Cadrul de reglementare

 

Art. 1. Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, ale propriului Regulament de organizare şi funcţionare şi ale Regulamentului intern în baza legislaţiei în vigoare.

 Art. 2. – (1) În baza prezentului Regulament, a actelor normative şi/sau administrative cu caracter normativ care reglementează drepturile şi obligaţiile beneficiarilor primari ai educaţiei şi ale personalului din unităţile de învăţământ, precum şi a contractelor colective de muncă aplicabile, Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț îşi elaborează propriul Regulament de organizare şi funcţionare.

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț conţine reglementări cu caracter general, în funcţie de tipul acestuia, precum şi reglementări specifice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț se elaborează de către un colectiv de lucru, coordonat de către un cadru didactic. Din colectivul de lucru, numit prin hotărârea Consiliului de administraţie, fac parte şi reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale, ai părinţilor şi ai elevilor desemnaţi de către Consiliul reprezentativ al părinţilor, respectiv de Consiliul şcolar al elevilor.

(4) Proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț precum şi modificările ulterioare ale acestuia, se supun, spre dezbatere, în Consiliul reprezentativ al părinţilor, în Consiliul şcolar al elevilor şi în Consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic.

 (5) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, precum şi modificările ulterioare ale acestuia se aprobă, prin hotărâre, de către Consiliul de administraţie.

(6) După aprobare, Regulamentul de organizare şi funcţionare al Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț se înregistrează la secretariatul unităţii. Pentru aducerea la cunoştinţa personalului unităţii de învăţământ, a părinţilor şi a elevilor, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț se afișează la avizier şi, după caz, pe site-ul unităţii de învăţământ. Profesorii diriginți au obligaţia de a prezenta anual elevilor şi părinţilor Regulamentul de organizare şi funcţionare la începutul anului şcolar. Personalul Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali şi elevii majori îşi vor asuma, prin semnătură, faptul că au fost informaţi referitor la prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a insitituției amintite.

(7) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț poate fi revizuit anual, în termen de cel mult 45 de zile de la începutul fiecărui an şcolar sau ori de câte ori este nevoie. Propunerile pentru revizuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț se depun în scris şi se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ, de către organismele care au avizat/aprobat Regulamentul şi vor fi supuse procedurilor de avizare şi aprobare prevăzute în prezentul Regulament.

(8) Respectarea prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț este obligatorie. Nerespectarea prezentului regulament al Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț constituie abatere şi se sancţionează conform prevederilor legale.

(9) Regulamentul intern al Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț conţine dispoziţiile obligatorii prevăzute la art. 242 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în contractele colective de muncă aplicabile şi se aprobă prin hotărârea Consiliului de administraţie, după consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale care au membri în unitatea de învăţământ, afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar.

 

CAPITOLUL II – Principii de organizare şi finalităţile învăţământului preuniversitar

 

Art. 3. – (1) Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț se organizează şi funcţionează pe baza principiilor stabilite în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Conducerea Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț îşi fundamentează deciziile pe dialog şi consultare, promovând participarea părinţilor la viaţa şcolii, respectând dreptul la opinie al elevilor şi asigurând transparenţa deciziilor şi a rezultatelor, printr-o comunicare periodică, adecvată a acestora, în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. – Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț se organizează şi funcţionează independent de orice ingerinţe politice, în incinta acestuia fiind interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de natură politică, precum şi orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală şi convieţuire socială, care pun în pericol sănătatea, integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor sau a personalului din unitate.

 

 

TITLUL II – Organizarea unităţii

 

CAPITOLUL I – Reţeaua şcolară

 

Art. 5. – Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț face parte din reţeaua şcolară naţională, care se constituie în conformitate cu prevederile legale.

Art. 6. – (1) În Sistemul naţional de învăţământ, Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț are personalitate juridică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

(2) Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț are următoarele elemente definitorii:

 1. a) act de înfiinţare — Hotărârea Consiliului Local Vînători-Neamț nr. 35 din 30.03.2017 respectiv Decizia ISJ Neamț nr. 1921/23.08.2017 respectă prevederile legislaţiei în vigoare;
 2. b) dispune de patrimoniu, în proprietate publică (sediu, dotări corespunzătoare, adresă), Comuna Vînători-Neamț, Judeţul Neamţ;
 • Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț str. arhim.Chiriac Neculau, nr. 86;
 1. c) cod de identitate fiscală (CIF) – 3429261
 2. d) cont în Trezoreria Statului;
 3. e) ştampilă cu stema României şi cu denumirea actualizată a Ministerului Educaţiei Naţionale, şi cu denumirea exactă corespunzătoare nivelului maxim de învăţământ şcolarizat SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „VENIAMIN COSTACHI” MĂNĂSTIREA NEAMȚ.

(3) Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț are conducere, personal şi buget proprii, întocmeşte situaţiile financiare, dispunând, în limitele şi condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, de autonomie instituţională şi decizională.

Art. 7. – În vederea creşterii calităţii educaţiei şi a optimizării gestionării resurselor, unitatea de învăţământ şi autorităţile administraţiei publice locale pot decide înfiinţarea consorţiilor şcolare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 8. – (1) Inspectoratul Școlar Județean Neamț stabilește, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, după consultarea reprezentanţilor unităţii şcolare şi a autorităţilor administraţiei publice locale, circumscripţiile şcolare care şcolarizează grupe şi/sau clase de nivel preşcolar, primar, gimnazial și liceal, cu respectarea prevederilor legale.

 (2) Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț în cadrul căruia funcţionează clase din învăţământul obligatoriu şcolarizează în învăţământul primar, gimnazial, cu prioritate, în limita planului de şcolarizare aprobat, elevii care au domiciliul în circumscripţia şcolară a unității școlare amintite. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. În ceea ce privește învățământul liceal Seminarul de la Mănăstirea Neamț funcționează cu clase de elevi proveniți de pe întreg cuprinsul României și de peste hotare.

(3) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are dreptul de a solicita şcolarizarea copilului la o altă unitate de învăţământ cu clase de învăţământ primar și gimnazial, decât cea la care domiciliul său este arondat. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal şi se aprobă de către Consiliul de administraţie al Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț la care se solicită înscrierea, în limita planului de şcolarizare aprobat, după asigurarea şcolarizării elevilor din circumscripţia şcolară a Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț respective. Prin excepţie, înscrierea în clasa pregătitoare se face conform metodologiei specifice, elaborate de minister.

(4) Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, pe baza documentelor furnizate de autorităţile locale şi serviciul de evidenţă a populaţiei, are obligaţia de a face, anual, recensământul copiilor din circumscripţia şcolară, care au vârsta corespunzătoare pentru înscrierea în învăţământul preşcolar şi primar.

 

CAPITOLUL II – Organizarea programului şcolar

 

Art. 9. (1) Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic următor.

(2) Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a sesiunilor de examene naţionale se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(3) În situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi naturale, alte situaţii excepţionale, cursurile şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată.

(4) Suspendarea cursurilor se poate face, după caz:

 1. a) la nivelul Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț – la cererea directorului, în baza hotărârii Consiliului de administraţie al unităţii, cu aprobarea inspectorului şcolar general;

(5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare până la sfârşitul semestrului, respectiv al anului şcolar, stabilite de Consiliul de administraţie al Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț şi comunicate instituţiei care a aprobat suspendarea cursurilor.

Art. 10. – în vederea participării la activităţile educative menţionate la alin. (1), părinţii şi Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț încheie act adiţional la contractul educaţional prevăzut în anexa la prezentul Regulament.

Art. 11. — (1) Forma de învăţământ cu frecvenţă se organizează în program de zi.

(2) învăţământul primar funcţionează în programul de dimineaţă.

(3) Pentru clasele din învăţământul licea lora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră; după a doua oră de curs se poate stabili o pauză de 15-20 de minute.

(4) în situaţii speciale, pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi modificată, la propunerea motivată a directorului, în baza hotărârii Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu informarea inspectoratului şcolar.

 

CAPITOLUL III – Formaţiunile de studiu

 

Art. 13. – (1) În Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț, formaţiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu şi se constituie, la propunerea directorului, prin hotărâre a Consiliului de administraţie, conform prevederilor legale.

(2) în situaţii temeinic motivate, la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, în care numărul de elevi de la o specializare/domeniu de pregătire profesională este insuficient pentru alcătuirea unei clase, se pot organiza clase cu dublu profil sau dublă specializare/calificare. În această situaţie, Consiliul de administraţie al Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț are posibilitatea de a consulta şi Consiliul clasei, în vederea luării deciziei.

Art. 14. – (1) La înscrierea în învăţământul gimnazial se asigură, de regulă, continuitatea studiului limbilor moderne, ţinând cont de oferta educaţională a Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț – limba engleză și limba franceză.

(2) Conducerea Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț constituie, de regulă, formaţiunile de studiu astfel încât elevii din aceeaşi formaţiune de studiu să studieze aceleaşi limbi străine.

 (3) în situaţii temeinic motivate, la solicitarea scrisă a părinţilor sau a elevilor majori, Consiliul de administraţie poate hotărî inversarea ordinii de studiere a limbilor moderne sau schimbarea lor.

(4) în cazurile menţionate la alin. (3), conducerea unităţii de învăţământ, în interesul superior al elevului, poate să asigure un program de sprijin al elevilor care nu au studiat limba modernă respectivă sau nu se află la acelaşi nivel de studiu cu ceilalţi elevi din clasă/grupă, cu încadrarea în bugetul unităţii de învăţământ.

 

 

TITLUL III – Managementul unităţii de învăţământ

 

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale

 

Art. 15. – (1) La înscrierea în învăţământul gimnazial și liceal, se asigură, de regulă, continuitatea studiului limbilor moderne, ţinând cont de oferta educaţională a unităţii de învăţământ.

2) Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț este condus de Consiliul de administraţie și de director.

(3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț se consultă, după caz, cu toate organismele interesate: Consiliul profesoral, reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, care au membri în unitate, Consiliul reprezentativ al părinţilor şi/sau asociaţia părinţilor, Consiliul şcolar al elevilor, autorităţile administraţiei publice locale.

Art. 16. – Consultanţa şi asistenţa juridică pentru Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț se asigură, la cererea directorului, de către inspectoratul şcolar, prin consilierul juridic.

 

CAPITOLUL II – Consiliul de administraţie

 

Art. 17. – (1) Consiliul de administraţie este organ de conducere al Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț.

(2) Consiliul de administraţie se organizează şi funcţionează conform Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Art. 18. — (1) La şedinţele Consiliului de administraţie participă, de drept, cu statut de observatori, reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de învăţământ.

(2) La şedinţele Consiliului de administraţie în care se dezbat aspecte privind elevii, preşedintele Consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentantul Consiliului şcolar al elevilor, care are statut de observator.

(3) Directorul Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț este preşedintele Consiliului de administraţie.

(4) Cadrele didactice care au copii în unitatea de învăţământ nu pot fi desemnate ca membri reprezentanţi ai părinţilor în consiliul de administraţie al Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, cu excepţia situaţiei în care consiliul reprezentativ al părinţilor, nu poate desemna alţi reprezentanţi.

 

 

CAPITOLUL III – Directorul

 

Art. 19. – (1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu legislaţia privind învăţământul în vigoare, cu hotărârile Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, precum şi cu prevederile prezentului Regulament.

(2) Funcţia de director se ocupă, conform legii, prin concurs public, susţinut de către cadre didactice titulare, membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional. Concursul pentru ocuparea funcţiei de director se organizează conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(3) Pentru asigurarea finanţării de bază, a finanţării complementare şi a finanţării suplimentare, după promovarea concursului, directorul încheie contract de management administrativ-financiar cu primarul unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială se află Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț. Modelul-cadru al contractului de management administrativ-financiar este anexă la metodologia prevăzută la alin. (2).

(4) Directorul încheie contract de management educaţional cu inspectorul şcolar general. Modelul-cadru al contractului de management educaţional este anexă la metodologia prevăzută la alin. (2).

(5) Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deţine, conform legii, funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional.

(6) Directorul Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț de stat poate fi eliberat din funcţie la propunerea motivată a Consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii Consiliului de administraţie al Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț sau la propunerea Consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri, în această ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui audit în urma solicitării scrise a primarului, cu acordul inspectoratului şcolar. Rezultatele auditului se analizează în Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. în funcţie de hotărârea Consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia de eliberare din funcţie a directorului unităţii de învăţământ.

 (7) în cazul vacantării funcţiei de director, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, de un cadru didactic titular, numit prin detaşare în interesul învăţământului, prin decizia inspectorului şcolar general, în baza avizului Consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, cu posibilitatea consultării Consiliului profesoral şi cu acordul scris al persoanelor solicitate.

Art. 20. – (1) în exercitarea funcţiei de conducere executivă, directorul are următoarele atribuţii:

 1. a) este reprezentantul legal al Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț şi realizează conducerea executivă a acestuia;
 2. b) organizează întreaga activitate educaţională;
 3. c) răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ;
 4. d) asigură corelarea obiectivelor specifice Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț cu cele stabilite la nivel naţional şi local;
 5. e) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării unităţii de învăţământ;
 6. f) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi de securitate în muncă;
 7. g) încheie parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor;
 8. h) prezintă anual raportul asupra calităţii educaţiei din unitatea de învăţământ; raportul este prezentat în faţa Consiliului profesoral și în faţa comitetului reprezentativ al părinţilor; raportul este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale şi a inspectoratului şcolar.

(2) în exercitarea funcţiei de ordonator de credite, directorul are următoarele atribuţii:

 1. a) propune Consiliului de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de execuţie bugetară;
 2. b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț;
 3. c) face demersuri de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
 4. d) răspunde de gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ.

(3) în exercitarea funcţiei de angajator, directorul are următoarele atribuţii:

 1. a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă;
 2. b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine;
 3. c) răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din unitate;
 4. d) propune Consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post şi angajarea personalului;
 5. e) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi atribuţiile prevăzute de alte acte normative, elaborate de minister.

(4) Alte atribuţii ale directorului sunt:

 1. a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de Consiliul de administraţie;
 2. b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț şi o propune spre aprobare Consiliului de administraţie;
 3. c) coordonează activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar şi răspunde de introducerea datelor în Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR);
 4. d) propune Consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul intern şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
 5. e) coordonează activitatea de recenzare a copiilor/elevilor din circumscripţia şcolară, în cazul unităţilor de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial;
 6. f) stabileşte componenţa nominală a formaţiunilor de studiu, în baza hotărârii Consiliului de administraţie;
 7. g) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi statul de personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, Consiliului de administraţie;
 8. h) numeşte, după consultarea Consiliului profesoral, în baza hotărârii Consiliului de administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare;
 9. i) emite, în baza hotărârii Consiliului de administraţie, decizia de numire a cadrului didactic, membru al Consiliului clasei, care preia atribuţiile profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective;
 10. k) emite, în baza hotărârii Consiliului de administraţie, decizia de constituire a catedrelor şi comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ;
 11. l) coordonează comisia de întocmire a orarului cursurilor Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț şi îl propune spre aprobare Consiliului de administraţie;
 12. m) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuţiile acestuia sunt precizate în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
 13. n) propune Consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative al unităţii de învăţământ;
 14. o) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale;
 15. p) emite, în baza hotărârii Consiliului de administraţie, decizia de aprobare a Regulamentelor de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ;
 16. q) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare a tuturor activităţilor, care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre aprobare Consiliului de administraţie;
 17. r) asigură, prin şefii catedrelor şi responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;
 18. s) controlează, cu sprijinul şefilor de catedră şi responsabililor comisiilor metodice, calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare;
 19. t) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate;
 20. u) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în colectivul unităţii de învăţământ;
 21. v) aprobă asistenţa la orele de curs sau la activităţi educative şcolare şi extraşcolare, a responsabililor de catedră şi responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 22. w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile personalului didactic şi a salariaţilor de la programul de lucru;
 23. x) îşi asumă, alături de Consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ;
 24. y) numeşte şi controlează personalul care răspunde de ştampila unităţii de învăţământ;
 25. z) răspunde de arhivarea documentelor oficiale şi şcolare;
 26. aa) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea actelor de studii, precum şi de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;
 27. bb) aprobă procedura de acces în unitatea de învăţământ a persoanelor din afara acesteia, inclusiv de către reprezentanţii mass-media, în condiţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ. Reprezentanţii instituţiilor cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ au acces neîngrădit în unitatea de învăţământ.

(5) Directorul îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către Consiliul de administraţie, potrivit legii, şi orice alte atribuţii rezultând din prevederile legale în vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile.

(6) Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar care au membri în unitatea de învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale.

(7) Directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către un alt cadru didactic, membru al Consiliului de administraţie, în situaţia imposibilităţii exercitării acestora. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii.

(8) Directorul poate fi eliberat din funcţie la propunerea motivată a consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. în această ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul şcolar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. În funcţie de hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia de eliberare din funcţie a directorului unităţii de învăţământ.

Art. 21. – (1) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite în conformitate cu prevederile legale directorul emite decizii şi note de serviciu.

(2) prezintă anual raportul asupra calităţii educaţiei din unitatea de învăţământ; raportul este prezentat în faţa consiliului de administraţie, a consiliului profesoral și în faţa comitetului reprezentativ al părinţilor; raportul este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale şi a inspectoratului şcolar judeţean şi postat pe site-ul unităţii şcolare, în măsura în care există, în termen de maximum 30 de zile de la data începerii anului şcolar.

(3) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o propune spre aprobare consiliului de administraţie;

(4) Asigură implementarea hotărârilor consiliului de administraţie. Propune consiliului de administraţie anularea hotărârilor acestuia care contravin vădit dispoziţiilor legale în vigoare şi informează inspectoratul şcolar despre aceasta.

(5) Directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către un alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie, în situaţia imposibilităţii exercitării acestora. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. În situaţii excepţionale (accident, boală şi altele asemenea) în care directorul nu poate delega atribuţiile un alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie, desemnat anterior pentru astfel de situaţii de către acesta, preia atribuţiile directorului.

Art. 22. (1) Drepturile şi obligaţiile directorului Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare, de prezentul Regulament, de Regulamentul intern şi de contractele colective de muncă aplicabile.

(2) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul şcolar general.

 

CAPITOLUL IV – Tipul şi conţinutul documentelor manageriale

 

Art. 27. – Pentru optimizarea managementului unităţii de învăţământ, conducerea acesteia elaborează documente manageriale, astfel:

 1. a) documente de diagnoză;
 2. b) documente de prognoză;
 3. c) documente de evidenţă.

Art. 28. – (1) Documentele de diagnoză ale Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț sunt:

 1. a) rapoartele de activitate semestriale asupra activităţii desfăşurate;
 2. b) rapoartele comisiilor şi compartimentelor din unitatea de învăţământ;
 3. c) raportul anual de evaluare internă a calităţii.

(2) Conducerea Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț poate elabora şi alte documente de diagnoză privind domenii specifice de interes, care să contribuie la dezvoltarea instituţională şi la atingerea obiectivelor educaţionale.

Art. 29. (1) Rapoartele semestriale şi anuale de activitate se întocmesc de către director.

(2) Rapoartele semestriale şi anuale de activitate se validează de către Consiliul de administraţie, la propunerea directorului, la începutul semestrului al doilea, respectiv la începutului anului şcolar următor.

(3) Rapoartele semestriale şi anuale de activitate validate sunt prezentate de către director în şedinţa Consiliului profesoral.

Art. 30. – Rapoartele semestriale şi anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț fiind documente care conţin informaţii de interes public.

Art. 31. – Raportul anual de evaluare internă (RAEI) se întocmeşte de către comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, se validează de către Consiliul de administraţie, la propunerea coordonatorului comisiei şi se prezintă, spre analiză, Consiliului profesoral.

Art. 32. – (1) Documentele de prognoză ale Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț realizate pe baza documentelor de diagnoză ale perioadei anterioare sunt:

 1. a) planul de dezvoltare instituţională;
 2. b) planul operaţional al unităţii;
 3. c) planul managerial (pe an şcolar);
 4. d) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.

(2) Directorul poate elabora şi alte documente de prognoză, în scopul optimizării managementului unităţii de învăţământ.

Art. 33. – (1) Planul de dezvoltare instituţională constituie documentul de prognoză pe termen lung şi se elaborează de către o echipă coordonată de către director, pentru o perioadă de trei – cinci ani. Acesta conţine:

 1. a) prezentarea unităţii: istoric şi starea actuală a resurselor umane, materiale şi financiare, relaţia cu comunitatea locală şi organigramă;
 2. b) analiza de nevoi, alcătuită din analiza mediului intern (de tip SWOT) şi analiza mediului extern (de tip PESTE);
 3. c) viziunea, misiunea şi obiectivele strategice ale unităţii;
 4. d) planificarea tuturor activităţilor unităţii de învăţământ, respectiv activităţi manageriale, obiective, termene, stadii de realizare, resurse necesare, responsabilităţi, indicatori de performanţă şi evaluare.

(2) Planul de dezvoltare instituţională se dezbate şi se avizează de către Consiliul profesoral şi se aprobă de către Consiliul de administraţie.

Art. 34. (1) Planul managerial constituie documentul de acţiune pe termen scurt şi se elaborează de către director pentru o perioadă de un an şcolar.

(2) Planul managerial conţine adaptarea direcţiilor de acţiune ale ministerului şi inspectoratului şcolar la specificul unităţii, precum şi a obiectivelor strategice ale planului de dezvoltare instituţională la perioada anului şcolar respectiv.

(3) Planul managerial se dezbate şi se avizează de către Consiliul profesoral şi se aprobă de către Consiliul de administraţie.

Art. 35. (1) Rapoartele semestriale şi anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul Seminarului şi prin transmiterea unui exemplar către comitetul reprezentativ al părinţilor fiind documente care conţin informaţii de interes public.

(2) Planul operaţional constituie documentul de acţiune pe termen scurt, se elaborează pentru un an şcolar şi reprezintă planul de implementare a proiectului de dezvoltare instituţională. Planul operaţional se dezbate şi se avizează de către Consiliul profesoral şi se aprobă de către Consiliul de administraţie.

Art. 36. Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activităţi. Planul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial va cuprinde obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente.

Art. 37. – (1) Documentele manageriale de evidenţă sunt:

 1. a) statul de funcţii;
 2. b) organigrama unităţii de învăţământ;
 3. c) schema orară a unităţii de învăţământ;
 4. d) planul de şcolarizare;
 5. e) dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului.

(2) Documentele de prognoză se transmit, în format electronic, comitetului reprezentativ al părinţilor, fiind documente care conţin informaţii de interes public.

(3) Planul de dezvoltare instituţională, se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către consiliul de administraţie.

 

 

TITLUL V – Personalul unităţii de învăţământ

 

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale

 

Art. 38. (1) În Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, personalul este format din personal didactic de conducere, didactic de predare şi de instruire practică, didactic auxiliar şi nedidactic.

(2) Selecţia personalului didactic, a celui didactic auxiliar şi a celui nedidactic din unităţile de învăţământ se face conform normelor specifice fiecărei categorii de personal.

(3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se realizează prin încheierea contractului individual de muncă cu unitatea de învăţământ, prin reprezentantul său legal.

Art. 39. (1) Drepturile şi obligaţiile personalului din învăţământ sunt reglementate de legislaţia în vigoare.

(2) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să îndeplinească condiţiile de studii cerute pentru postul ocupat şi să fie apt din punct de vedere medical.

(3) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.

(4) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia sau ale celorlalţi salariaţi din unitate.

(5) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional copiii/elevii şi/sau colegii.

(6) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia de a veghea la siguranţa copiilor/elevilor, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor şcolare şi extracurriculare/extraşcolare.

(7) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copiilor/elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică.

Art. 40. (1) Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele de funcţii şi prin proiectul de încadrare ale fiecărei unităţi de învăţământ.

(2) Prin organigrama unităţii se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă, organismele consultative, catedrele, comisiile şi celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare.

(3) Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de către Consiliul de administraţie şi se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ.

Art. 41. (1) Coordonarea activităţii structurilor Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț se realizează de către un coordonator numit, de regulă, dintre cadrele didactice titulare, prin hotărâre a Consiliului de administraţie, la propunerea directorului.

Art. 42. – Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice şi în colective/comisii de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în vigoare şi cu prevederile prezentului Regulament. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț cuprinde prevederi specifice referitoare la organizarea şi funcţionarea catedrelor, comisiilor şi colectivelor.

Art. 43. – Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este organizat în compartimente de specialitate care se află în subordinea directoruIui, în conformitate cu organigrama unităţii de învăţământ.

Art. 44. (1) La nivelul Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț funcţionează următoarele compartimente/servicii de specialitate: secretariat, financiar, administrativ, precum şi alte compartimente sau servicii, potrivit legislaţiei în vigoare.

(2) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare şi să încurajeze acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului şi viaţa intimă, privată sau familială a acestuia sau ale celorlalţi salariaţi din unitate.

 

 

CAPITOLUL II – Personalul didactic

 

Art. 45.  Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractele colective de muncă aplicabile.

Art. 46.  Pentru încadrarea şi menţinerea în funcţie, personalul didactic are obligaţia să prezinte un certificat medical, eliberat pe un formular specific, aprobat prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi ministrului sănătăţii.

Art. 47.  Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în condiţiile legii.

Art. 48. Se interzice personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea copiilor/elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la grupă/clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la copii/elevi sau de la reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancţionează conform legii.

Art. 49. În Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț se organizează permanent, pe durata desfăşurării cursurilor, serviciul pe şcoală al personalului didactic de predare şi instruire practică, în zilele în care acesta are cele mai puţine ore de curs. Atribuţiile personalului de serviciu sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, în funcţie de dimensiunea perimetrului şcolar, de numărul elevilor şi de activităţile specifice care se organizează în unitatea de învăţământ.

 

CAPITOLUL III – Personalul nedidactic

 

Art. 50. (1) Personalul nedidactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractele colective de muncă aplicabile.

(2) Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice sunt coordonate de director. Consiliul de administraţie al Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatele concursului.

(3) Angajarea personalului nedidactic se face de către director, cu aprobarea Consiliului de administraţie al Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, prin încheierea contractului individual de muncă.

Art. 51. (1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de administratorul de patrimoniu.

(2) Programul personalului nedidactic se stabileşte de către administratorul de patrimoniu potrivit nevoilor Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț şi se aprobă de către director.

(3) Administratorul de patrimoniu stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În funcţie de nevoile unităţii, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu schimbarea acestor sectoare.

(4) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât cele necesare unităţii de învăţământ.

(5) Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul compartimentului administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, în limita competenţelor, de verificarea periodică a elementelor bazei materiale a Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, în vederea asigurării securităţii copiilor/elevilor/personalului din unitate.

 

 

CAPITOLUL IV – Evaluarea personalului din unităţile de învăţământ

 

Art. 52. (1) Evaluarea personalului se face conform legislaţiei în vigoare şi a contractelor colective de muncă aplicabile.

(2) Inspectoratul şcolar realizează evaluarea periodică a resursei umane din unităţile de învăţământ preuniversitar, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 53. (1) Evaluarea personalului didactic se realizează, în baza fişei de evaluare adusă la cunoştinţă la începutul anului şcolar.

(2) Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârşitul anului calendaristic.

(3) Conducerea Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț va comunica în scris personalului didactic/nedidactic rezultatul evaluării conform fişei specifice.

 

 

CAPITOLUL V – Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învăţământ

 

Art. 54. Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere răspund disciplinar conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 55. Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

TITLUL VI – Organisme funcţionale şi responsabilităţi ale cadrelor didactice

 

CAPITOLUL I – Organisme funcţionale la nivelul Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț

 

SECŢIUNEA 1 – Consiliul profesoral

 

Art. 57. (1) Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere, de predare şi de instruire practică din Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț. Preşedintele Consiliului profesoral este directorul.

(2) Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului didactic.

(3) Personalul didactic de conducere și de predare din cadrul Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț are dreptul să participe la toate şedinţele consiliilor profesorale şi are obligaţia de a participa la şedinţele Consiliului profesoral unde declară, în scris, la începutul fiecărui an şcolar, că are norma de bază. Absenţa nemotivată de la şedinţele Consiliului profesoral al Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț unde are norma de bază se consideră abatere disciplinară.

(4) Cvorumul necesar pentru întrunirea în şedinţă a Consiliului profesoral este de 2/3 din numărul total al membrilor, cadre didactice de conducere, de predare şi instruire practică, cu norma de bază în SeminarulTeologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț.

(5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor Consiliului profesoral cu norma de bază în unitate, şi sunt obligatorii pentru personalul unităţii de învăţământ, precum şi pentru copii, elevi, părinţi/tutori/reprezentanţi legali. Modalitatea de vot se stabileşte la începutul şedinţei.

(6) Directorul Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț numeşte, prin decizie, secretarul Consiliului profesoral, ales de Consiliul profesoral. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului profesoral.

(7) La şedinţele Consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, personalul didactic auxiliar şi/sau personalul nedidactic din unitatea de învăţământ, reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai Consiliului elevilor, ai autorităţilor administraţiei publice locale şi ai operatorilor economici şi ai altor parteneri educaţionali. La şedinţele Consiliului profesoral pot participa şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar care au membri în unitate.

(8) La sfârşitul fiecărei şedinţe a Consiliului profesoral, toţi participanţii au obligaţia să semneze procesul-verbal de şedinţă.

(9) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al Consiliului profesoral. Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Pe ultima pagină, directorul Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila unităţii de învăţământ.

(10) Registrul de procese-verbale al Consiliului profesoral este însoţit de un dosar care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.), numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. Registrul şi dosarul se păstrează într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de învăţământ.

Art. 58. Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:

 1. a) analizează, dezbate şi validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învăţământ, care se face public;
 2. b) alege, prin vot secret, reprezentanţii personalului didactic în Consiliul de administraţie;
 3. c) dezbate, avizează şi propune Consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare instituţională al unităţii de învăţământ;
 4. d) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate semestrial şi anual, precum şi eventuale completări sau modificări ale acestora;
 5. e) aprobă raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentat de fiecare îprofesor-diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunilor de amânări, diferenţe şi corigenţe;
 6. f) hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri, potrivit prevederilor prezentului Regulament, ale Regulamentului intern şi ale Statutului elevului;
 7. g) propune acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru personalul didactic din unitatea de învăţământ, conform reglementărilor în vigoare;
 8. h) validează notele la purtare mai mici de 8.00, în cazul Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț;
 9. i) avizează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar următor şi o propune spre aprobare consiliului de administraţie;
 10. j) avizează proiectul planului de şcolarizare;
 11. k) validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, în baza cărora se stabileşte calificativul anual;
 12. l) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic, care solicită acordarea gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activităţii desfăşurate de acesta;
 13. m) propune Consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare profesională ale cadrelor didactice;
 14. n) propune Consiliului de administraţie premierea şi acordarea titlului „Profesorul anului” personalului didactic de predare cu rezultate deosebite în activitatea didactică; dezbate şi avizează Regulamentul de organizare şi funcţionare al Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț;
 15. o) dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului şcolar sau din proprie iniţiativă, proiecte de acte normative şi/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea la nivelul sistemului naţional de învăţământ, formulează propuneri de modificare sau de completare a acestora;
 16. p) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea actului educaţional din unitatea de învăţământ şi propune Consiliului de administraţie măsuri de optimizare a acestuia;
 17. r) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, în condiţiile legii;
 18. s) îndeplineşte, în limitele legii, alte atribuţii stabilite de Consiliul de administraţie, precum şi orice alte atribuţii potrivit legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile;
 19. u) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ, conform legii.

Art. 59. Documentele Consiliului profesoral sunt:

 1. a) tematica şi graficul şedinţelor Consiliului profesoral;
 2. b) convocatoare ale Consiliului profesoral;
 3. c) registrul de procese-verbale al Consiliului profesoral, însoţit de dosarul cu anexele proceselor-verbale.

 

SECŢIUNEA a 2-a – Consiliul clasei

 

Art. 60. (1) Consiliul clasei funcţionează în învăţământul primar, gimnazial și liceal, fiind constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei  şi, pentru toate clasele, cu excepţia celor din învăţământul primar, şi a reprezentantului elevilor clasei respective, desemnat prin vot secret de către elevii clasei.

(2) Preşedintele Consiliului clasei este  profesorul diriginte.

(3) Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea profesorului diriginte, a reprezentanţilor părinţilor şi ai elevilor.

Art. 61. Consiliul clasei are următoarele obiective:

 1. a) armonizarea activităţilor didactice cu nevoile educaţionale ale elevilor;
 2. b) evaluarea obiectivă a progresului educaţional al elevilor;
 3. c) coordonarea intervenţiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării rezultatelor elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaţionale, stabilite pentru colectivul clasei;
 4. d) stabilirea şi punerea în aplicare a modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învăţare;
 5. e) organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe.

Art. 62. Consiliul clasei are următoarele atribuţii:

 1. a) analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev;
 2. b) stabileşte măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite;
 3. c) stabileşte notele/calificativele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de frecvenţa şi comportamentul acestora în activitatea şcolară şi extraşcolară; propune Consiliului profesoral validarea notelor mai mici de 7,00;
 4. d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;
 5. e) participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului diriginte sau a cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei;
 6. f) analizează abaterile disciplinare ale elevilor şi propune profesorului diriginte, sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 63. (1) Consiliul clasei se întruneşte în prezenţa a cel puţin 2/3 din totalul membrilor şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.

(2) La sfârşitul fiecărei şedinţe a Consiliului clasei, toţi membrii au obligaţia să semneze procesul-verbal de şedinţă. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale ale consiliilor clasei, constituit la nivelul unităţii de învăţământ, pe fiecare nivel de învăţământ. Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Registrul de procese-verbale al consiliilor clasei este însoţit de un dosar care conţine anexele proceselor, numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă.

Art. 64. – Documentele Consiliului clasei sunt:

 1. a) tematica şi graficul şedinţelor Consiliului clasei;
 2. b) convocatoarele la şedinţele Consiliului clasei;
 3. c) registrul de procese-verbale al Consiliului clasei, însoţit de dosarul cu anexele proceselor-verbale.

 

SECŢIUNEA a 3-a – Catedrele/Comisiile metodice

 

Art. 65. (1) în cadrul Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum 3 membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare.

(2) în învăţământul preşcolar şi primar, catedrele/comisiile metodice se constituie pe grupe, pe ani de studiu, pe grupe de clase sau pe nivel de învăţământ.

(3) Activitatea catedrei/comisiei metodice este coordonată de şeful catedrei, respectiv responsabilul comisiei metodice, ales de către membrii catedrei/comisiei şi validat de Consiliul de administraţie al unităţii.

(4) Catedra/Comisia metodică se întruneşte lunar sau de câte ori este necesar, la solicitarea directorului ori a membrilor acesteia.

(5) Tematica şedinţelor este elaborată la nivelul catedrei comisiei metodice, sub îndrumarea responsabilului de catedră/responsabilului comisiei metodice, şi este aprobată de directorul unităţii de învăţământ.

Art. 66. – Atribuţiile catedrelor/comisiilor metodice sunt următoarele:

 1. a) stabilesc modalităţile concrete de implementare a curriculumului naţional, selectează auxiliarele didactice şi mijloacele de învăţământ din lista celor aprobate/avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale adecvate specificului unităţii de învăţământ şi nevoilor educaţionale ale copiilor/elevilor, în vederea realizării potenţialului maxim al acestora şi atingerii standardelor naţionale; schema procedurii de utilizare a auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ este prevăzută în Anexa nr. 2 la prezentul regulament;
 2. b) elaborează oferta de curriculum la decizia şcolii până la data realizării schemei de încadrare cu personal didactic de predare pentru anul şcolar următor şi o propune spre dezbatere consiliului profesoral; curriculumul la decizia şcolii cuprinde şi oferta stabilită la nivel naţional;
 3. c) consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale;
 4. d) elaborează instrumente de evaluare şi notare;
 5. e) analizează periodic performanţele şcolare ale copiilor/elevilor;
 6. f) monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi în care se realizează evaluarea copiilor/elevilor; în acest sens, personalul didactic de predare are obligaţia de a completa condica de prezenţă inclusiv cu tema orei de curs;
 7. g) planifică şi organizează instruirea practică a elevilor;
 8. h) organizează activităţi de pregătire specială a copiilor/ elevilor cu ritm lent de învăţare ori pentru examene/evaluări şi concursuri şcolare;
 9. i) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare – acţiuni specifice unităţii de învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.;
 10. j) implementează standardele de calitate specifice;
 11. k) realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii activităţii didactice;
 12. l) propun, la începutul anului şcolar, cadrele didactice care predau la fiecare formaţiune de studiu;
 13. m) orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare şi din prezentul Regulament și Regulamentul intern al Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț.

Art. 67. – Atribuţiile responsabilului de catedră/ responsabilului comisiei metodice sunt următoarele:

 1. a) organizează şi coordonează întreaga activitate a catedrei/comisiei metodice (întocmeşte şi completează dosarul catedrei/comisiei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul catedrei/ comisiei, elaborează rapoarte şi analize, propune planuri de obţinere a performanţelor şi planuri remediale, după consultarea cu membrii catedrei/comisiei metodice, precum şi alte activităţi stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii);
 2. b) stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice; atribuţia de responsabil de catedră/responsabilul comisiei metodice este stipulată în fişa postului didactic;
 3. c) evaluează, pe baza unor criterii de performanţă stabilite la nivelul unităţii de învăţământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice;
 4. d) propune participarea membrilor catedrei/comisiei metodice la cursuri de formare;
 5. e) participă la acţiunile şcolare şi extraşcolare iniţiate în Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț;
 6. f) efectuează asistenţe la ore, conform planului de activitate al catedrei/comisiei metodice sau la solicitarea directorului;
 7. g) elaborează semestrial informări asupra activităţii catedrei/comisiei metodice, pe care le prezintă în Consiliul profesoral;
 8. h) îndeplineşte orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare.

 

 

CAPITOLUL II – Responsabilităţi ale personalului didactic în unitatea de învăţământ

 

SECŢIUNEA 1 – Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare

 

Art. 68. -(1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este, de regulă, un cadru didactic titular, propus de Consiliul profesoral şi aprobat de către Consiliul de administraţie, în baza unor criterii specifice aprobate de către Consiliul de administraţie al Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț.

(2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează activitatea educativă din unitatea de învăţământ, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ, cu diriginţii, cu responsabilul comisiei de învăţământ primar, cu consiliul reprezentativ al părinţilor cu reprezentanţi ai consiliului elevilor, cu consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi neguvernamentali.

(3) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor strategiilor ministerului educaţiei privind educaţia formală şi nonformală.

(4) Directorul Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț stabileşte atribuţiile coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii.

(5) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare poate fi remunerat suplimentar din fonduri extrabugetare, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 69. – Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare are următoarele atribuţii:

 1. a) coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din unitatea de învăţământ;
 2. b) avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale clasei/grupei;
 3. c) elaborează proiectul programului/calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare ale unităţii de învăţământ, în conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite de către inspectoratul şcolar şi minister, în urma consultării consiliului reprezentativ al părinţilor şi a elevilor, şi îl supune spre aprobare consiliului de administraţie.
 4. d) elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe educative;
 5. e) identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor elevilor, precum şi posibilităţile de realizarea a acestora, prin consultarea elevilor, și a consiliului reprezentativ al părinţilor.
 6. f) prezintă Consiliului de administraţie rapoarte semestriale privind activitatea educativă şi rezultatele acesteia;
 7. g) diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de învăţământ;
 8. h) facilitează implicarea consiliului reprezentativ al părinţilor şi a partenerilor educaţionali în activităţile educative”.
 9. i) elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali pe teme educative;
 10. j) propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale desfăşurate la nivelul unităţii de învăţământ;
 11. k) facilitează vizite de studii pentru elevi, în ţară şi în străinătate, desfăşurate în cadrul programelor de parteneriat educaţional;
 12. l) orice alte atribuţii rezultând din legislaţia în vigoare.

Art. 70. Portofoliul coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare conţine:

 1. a) oferta educaţională a Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț în domeniul activităţii educative extraşcolare;
 2. b) planul anual şi semestrial al activităţii educative extraşcolare;
 3. c) programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extraşcolare;
 4. d) programe educative de prevenţie şi intervenţie;
 5. e) modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare;
 6. f) măsuri de optimizare a ofertei educaţionale extraşcolare;
 7. g) rapoarte de activitate semestriale şi anuale;
 8. h) documente care reglementează activitatea extraşcolară, în format letric/electronic, transmise de inspectoratul şcolar şi minister, privind activitatea educativă extraşcolară.

Art. 71. (1) Inspectoratul şcolar stabileşte o zi metodică pentru coordonatorii pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare.

(2) Activitatea desfăşurată de coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare se regăseşte în raportul anual de activitate, prezentat în Consiliul de administraţie. Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară este parte a planului de dezvoltare instituţională a unităţii de învăţământ.

 

SECŢIUNEA a 2-a – Profesorul diriginte

 

Art. 72. (1) Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei din învăţământul gimnazial și liceal.

(2) Un cadru didactic poate îndeplini atribuţiile de profesor diriginte la o singură formaţiune de studiu.

Art. 73. (1) Profesorii diriginţi sunt numiţi, anual, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii Consiliului de administraţie, după consultarea Consiliului profesoral.

(2) La numirea profesorilor diriginţi se are în vedere principiul continuităţii, astfel încât o formaţiune de studiu să aibă acelaşi diriginte pe parcursul unui nivel de învăţământ.

(3) De regulă, poate fi numit profesor diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel puţin o jumătate din norma didactică în unitatea de învăţământ şi care predă la clasa respectivă.

Art. 74. – (1) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute în fişa postului cadrului didactic.

(2) Profesorul diriginte realizează, semestrial şi anual, planificarea activităţilor conform proiectului de dezvoltare instituţională şi nevoilor educaţionale ale colectivului de elevi pe care îl coordonează. Planificarea se avizează de către directorul unităţii de învăţământ.

(3) Activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională sunt obligatorii şi sunt desfăşurate de profesorul diriginte în cadrul orelor de consiliere şi orientare, orelor de dirigenţie sau în afara orelor de curs, după caz.

(4) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii clasei.

Activităţile se referă la:

 1. a) teme stabilite în concordanţă cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, pe baza programelor şcolare în vigoare elaborate pentru aria curriculară „Consiliere şi orientare”;
 2. b) teme de educaţie în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale strategiilor naţionale, precum şi în baza parteneriatelor încheiate de ministerul educaţiei cu alte ministere, instituţii şi organizaţii.

(5) Orele destinate activităţilor de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională se consemnează în condica de prezenţă a cadrelor didactice conform planificării aprobate de directorul unităţii.

(6) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi educative extraşcolare, pe care le stabileşte după consultarea elevilor şi a părinţilor, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate pentru colectivul de elevi.

Art. 75. – (1) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, profesorul diriginte stabileşte cel puţin o oră în fiecare lună în care se întâlneşte cu aceştia, pentru prezentarea situaţiei şcolare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaţionale sau comportamentale specifice ale acestora.

(2) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali de la fiecare formaţiune de studiu se aprobă de către director, se comunică elevilor şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ai acestora şi se afişează la avizierul şcolii.

Art. 76. – Profesorul diriginte are următoarele atribuţii:

 1. organizează şi coordonează:
 2. a) activitatea colectivului de elevi;
 3. b) activitatea Consiliului clasei;
 4. c) întâlniri cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali la începutul şi sfârşitul semestrului şi ori de câte ori este cazul;
 5. d) acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei;
 6. e) activităţi educative şi de consiliere;
 7. f) activităţi extracurriculare şi extraşcolare în unitatea de învăţământ.
 8. monitorizează:
 9. a) situaţia la învăţătură a elevilor;
 10. b) frecvenţa la ore a elevilor;
 11. c) participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare;
 12. d) comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare;
 13. e) participarea elevilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de voluntariat;
 14. colaborează cu:
 15. a) profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii specifice activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care-i implică pe elevi;
 16. b) directorul unităţii de învăţământ, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, pentru iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea unor probleme sau situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi;
 17. c) comitetul de părinţi, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali pentru toate aspectele care vizează activitatea elevilor şi evenimentele importante la care aceştia participă şi cu alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;
 18. d) alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;
 19. e) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de studii ale elevilor clasei;
 20. f) persoana desemnată pentru gestionarea SIIIR, în vederea completării şi actualizării datelor referitoare la elevi;
 21. informează:
 22. a) elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, despre prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
 23. b) elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, cu privire la reglementările referitoare la examene/testări naţionale şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul şcolar al elevilor;
 24. c) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor, despre frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie;
 25. d) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în cazul în care elevul înregistrează absenţe nemotivate; informarea se face în scris; numărul acestora se stabileşte prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a fiecărei unităţi de învăţământ.
 26. e) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în scris, referitor la situaţiile de corigenţă, sancţionările disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;
 27. îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în conformitate cu legislaţia în vigoare sau fişa postului.

Art. 77. — Profesorul diriginte mai are şi următoarele atribuţii:

 1. a) răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, împreună cu elevi, părinţi, tutori sau susţinători legali, precum şi cu membrii Consiliului clasei;
 2. b) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;
 3. c) motivează absenţele elevilor, cu aprobarea directorului, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ preuniversitar (ROFUIP);
 4. d) încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o consemnează în catalog şi în carnetul de elev;
 5. e) realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor acestora;
 6. f) propune Consiliului de administraţie acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 7. g) completează documentele specifice colectivului de elevi şi monitorizează completarea portofoliului educaţional al elevilor;
 8. h) întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei;
 9. i) elaborează portofoliul dirigintelui.

Art. 78. Dispoziţiile art. 74 -77 se aplică în mod corespunzător personalului didactic din învăţământul primar şi  gimnazial.

 

CAPITOLUL III – Comisiile din unitățile de învățământ

 

Art. 79. – (1) La nivelul Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț funcţionează următoarele comisii:

 1. cu caracter permanent;
 2. cu caracter temporar;
 3. cu caracter ocazional.

(2) Comisiile cu caracter permanent sunt:

 1. a) Comisia pentru curriculum;
 2. b) Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii;
 3. c) Comisia pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în cariera didactică;
 4. d) Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă;
 5. e) Comisia pentru controlul managerial intern;
 6. f) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii;
 7. g) Comisia pentru programe şi proiecte educative.

(3) Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar, comisiile cu caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului şcolar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unităţii de învăţământ.

(4) Comisiile cu caracter temporar şi ocazional vor fi stabilite de fiecare unitate de învăţământ, prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.

Art. 80. (1) Comisiile de la nivelul Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț îşi desfăşoară activitatea pe baza deciziei de constituire emise de directorul Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț. În cadrul comisiilor prevăzute la art. 79 alin. (2) lit. b), f) şi g) sunt cuprinşi şi reprezentanţi ai elevilor şi ai părinţilor, tutorilor sau ai susţinătorilor legali, nominalizaţi de Consiliul şcolar al elevilor, respectiv comitetul de părinţi.

(2) Activitatea comisiilor din Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț şi documentele elaborate de membrii comisiei sunt reglementate prin acte normative sau prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.

(3) Fiecare unitate de învăţământ îşi elaborează proceduri, privind funcţionarea comisiilor în funcţie de nevoile proprii.

(4) Comisiile de la nivelul unităţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe baza deciziei de constituire emise de directorul unităţii de învăţământ. În cadrul comisiilor prevăzute la art.79 alin.(2) lit. b) şi f) sunt cuprinşi şi reprezentanţi ai elevilor şi ai părinţilor, tutorilor sau ai susţinătorilor legali, nominalizaţi de consiliul şcolar al elevilor, respectiv consiliul reprezentativ al părinţilor.

 

 

TITLUL VII – Structura, organizarea şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar şi nedidactic

 

CAPITOLUL I – Compartimentul secretariat

 

Art. 81. (1) Compartimentul secretariat cuprinde postul de secretar.

(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului.

(3) Secretariatul funcţionează în program de lucru cu elevii, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali sau alte persoane interesate din afara unităţii, aprobat de director, în baza hotărârii Consiliului de administraţie.

Art. 82. Compartimentul secretariat are următoarele atribuţii:

 1. a) transmiterea informaţiilor la nivelul unităţii de învăţământ;
 2. b) întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date;
 3. c) întocmirea şi transmiterea situaţiilor statistice şi a celorlalte categorii de documente solicitate de către autorităţi, precum şi a corespondenţei unităţii;
 4. d) înscrierea copiilor/elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea şi actualizarea permanentă a evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor Consiliului de administraţie;
 5. e) rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării examenelor şi evaluărilor naţionale, ale examenelor de admitere şi de ocupare a posturilor vacante, conform atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare sau de fişa postului;
 6. f) completarea, verificarea, păstrarea în condiţii de securitate şi arhivarea documentelor referitoare la situaţia şcolară a elevilor şi a statelor de funcţii;
 7. g) procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii şi a documentelor şcolare, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;
 8. h) selecţia, evidenţa şi depunerea documentelor la Arhivele Naţionale, după expirarea termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale;
 9. i) păstrarea şi aplicarea ştampilei unităţii pe documentele avizate şi semnate de persoanele competente, în situaţia existenţei deciziei directorului în acest sens;
 10. j) întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor, potrivit legislaţiei în vigoare sau fişei postului;
 11. k) întocmirea statelor de personal;
 12. l) întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţii de învăţământ;
 13. m) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul contabilitate;
 14. n) gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ;
 15. o) întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 16. p) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, contractele colective de muncă aplicabile, Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii, Regulamentul intern, hotărârile Consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.

Art. 83. (1) Secretarul Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț pune la dispoziţia personalului condicile de prezenţă, fiind responsabil cu siguranţa acestora.

(2) Secretarul răspunde de securitatea cataloagelor şi verifică, la sfârşitul orelor de curs, împreună cu profesorul de serviciu, existenţa tuturor cataloagelor încheind un proces-verbal în acest sens.

(3) în perioada cursurilor, cataloagele se păstrează în cancelarie, într-un fişet securizat, iar în perioada vacanţelor şcolare, la secretariat, în aceleaşi condiţii de siguranţă.

(4) în situaţii speciale, atribuţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi îndeplinite, prin delegare de sarcini, şi de către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unităţii de învăţământ, cu acordul prealabil al personalului solicitat.

(5) Se interzice condiţionarea eliberării adeverinţelor, foilor matricole, caracterizărilor şi a oricăror acte de studii sau documente şcolare de obţinerea de beneficii materiale.

(6) Art. 84. Dispoziţiile art.81, 82 şi 83 se aplică în mod corespunzător şi personalului didactic din învăţământul preşcolar şi primar.

 

 

CAPITOLUL II – Serviciul financiar

 

SECŢIUNEA 1 – Organizare şi responsabilităţi

 

Art. 85. – (1) Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț în care sunt realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, evidenţa contabilă, întocmirea şi transmiterea situaţiilor financiare, precum şi orice alte activităţi cu privire la finanţarea şi contabilitatea instituţiilor, prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractele colective de muncă aplicabile, de Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii şi de Regulamentul intern.

(2) Serviciul financiar cuprinde, după caz, administratorul financiar, precum şi ceilalţi angajaţi asimilaţi funcţiei prevăzute de legislaţia în vigoare, denumit generic „contabil”.

(3) Serviciul financiar este subordonat directorului unităţii de învăţământ.

Art. 806. – Serviciul financiar are următoarele atribuţii:

 1. a) desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii de învăţământ;
 2. b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unităţii de învăţământ, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu hotărârile Consiliului de administraţie;
 3. c) întocmirea proiectului de buget şi a raportului de execuţie bugetară, conform legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile;
 4. d) informarea periodică a Consiliului de administraţie cu privire la execuţia bugetară;
 5. e) organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor;
 6. f) consemnarea în documente justificative a oricărei operaţiuni care afectează patrimoniul Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț şi înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor;
 7. g) întocmirea şi verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat;
 8. h) valorifică rezultatele procesului de inventariere, a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de lege şi ori de câte ori Consiliul de administraţie consideră necesar;
 9. i) întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar;
 10. j) îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local şi faţă de terţi;
 11. k) implementarea procedurilor de contabilitate;
 12. l) avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale Consiliului de administraţie, prin care se angajează fondurile unităţii;
 13. m) asigurarea şi gestionarea documentelor şi a instrumentelor financiare cu regim special;
 14. n) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de normele legale în materie;
 15. o) orice alte atribuţii specifice serviciului, rezultând din legislaţia în vigoare şi hotărârile Consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.

 

SECŢIUNEA a 2-a – Management financiar

 

Art. 87. (1) întreaga activitate financiară a Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț se organizează şi se desfăşoară cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(2) Activitatea financiară a Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț se desfăşoară pe baza bugetului propriu.

(3) Răspunde de organizarea activităţii financiare şi de încadrarea în bugetul aprobat.

Art. 88. Pe baza bugetului aprobat, directorul şi Consiliul de administraţie actualizează programul anual de achiziţii publice, stabilind şi celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate.

Art. 89. (1) Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanţare.

(2) Resursele extrabugetare ale unităţii pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform hotărârii Consiliului de administraţie.

 

 

CAPITOLUL III – Compartimentul administrativ

 

SECŢIUNEA 1 – Organizare şi responsabilităţi

 

Art. 90. (1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu şi cuprinde personalul nedidactic al Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț.

(2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului unităţii de învăţământ.

Art. 91. Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii:

 1. a) gestionarea bazei materiale;
 2. b) realizarea reparaţiilor, care sunt în sarcina unităţii, şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare, curăţenie şi gospodărire a unităţii de învăţământ;
 3. c) întreţinerea terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didactico-materiale;
 4. d) realizarea demersurilor necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a unităţii de învăţământ;
 5. e) recepţia bunurilor, serviciilor şi a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul compartimentului;
 6. f) înregistrarea modificărilor produse cu privire la existenţa, utilizarea şi mişcarea bunurilor din gestiune şi prezentarea actelor corespunzătoare Serviciului financiar;
 7. g) evidenţa consumului de materiale;
 8. h) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț privind sănătatea şi securitatea în muncă, situaţiile de urgenţă şi P.S.I.;
 9. i) întocmirea proiectului anual de achiziţii şi a documentaţiilor de atribuire a contractelor;
 10. j) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, hotărârile Consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.

 

SECŢIUNEA a 2-a – Management administrativ

 

Art. 92. – Evidenţa, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situaţiilor financiare referitoare la patrimoniu şi administrarea bazei didactico-materiale a unităţii de învăţământ se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Art. 93. – (1) Inventarierea bunurilor Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț se realizează de către comisia de inventariere, numită prin decizia directorului.

(2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț se supun aprobării Consiliului de administraţie de către director, la propunerea administratorului de patrimoniu, în baza solicitării compartimentelor funcţionale.

Art. 94. – Bunurile aflate în proprietatea Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț de stat sunt administrate de către Consiliul de administraţie.

Art. 95. – Bunurile, care sunt temporar disponibile şi care sunt în proprietatea sau administrarea unităţii de învăţământ, pot fi închiriate în baza hotărârii Consiliului de administraţie.

 

 

TITLUL VIII – Elevii

 

 

CAPITOLUL I – Dobândirea si exercitarea calităţii de elevi

 

Art. 96. Beneficiarii primari ai educaţiei sunt elevii.

Art. 97. (1) Dobândirea calităţii de elev se obţine prin înscrierea într-o unitate de învăţământ.

(2) înscrierea se aprobă de către Consiliul de administraţie, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a prezentului Regulament și a Regulamentului intern, ca urmare a solicitării scrise a părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali.

Art. 98. (1) înscrierea în învăţământul primar se face conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(2) în situaţia în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul acumulează absenţe ca urmare a unor probleme de sănătate sau se observă manifestări de oboseală sau de neadaptare şcolară, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali pot depune la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț o solicitare de retragere a elevului în vederea reînscrierii în anul şcolar următor, în clasa corespunzătoare nivelului din care s-a retras; la cererea motivată a părintelui, reînscrierea se poate face şi în anul şcolar în care s-a solicitat retragerea, în clasa anterioară nivelului din care s-a retras elevul;

(3) în situaţia solicitării de retragere menţionată la alin. (2), conducerea Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț va consilia părinţii, tutorii sau susţinătorii legali privind nevoia de a lua decizii în interesul educaţional al elevului şi îi va informa că solicitarea nu poate fi soluţionată decât în situaţia în care evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă necesitatea reînscrierii în clasa anterioară sau în clasa corespunzătoare nivelului din care s-a retras.

(4) Evaluarea dezvoltării psihosomatice a elevilor, menţionată la alin. (3), se efectuează sub coordonarea Centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională.

Art. 99. Înscrierea în clasa a IX-a se face în conformitate cu metodologiile aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Art. 100. Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul următor, dacă nu există prevederi specifice de admitere în clasa respectivă.

Art. 101. (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la activităţile existente în programul Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț.

(2) Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an şcolar de către unitatea de învăţământ la care este înscris elevul.

Art. 102. (1) Prezenţa elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.

(2) Motivarea absenţelor se face de către profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative, cu viza directorului unității.

(3) în cazul elevilor minori, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au obligaţia de a prezenta profesorului diriginte actele justificative pentru absenţele copilului său avizate în prealabil de motivare de către directorul unităţii.

(4) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt, după caz: adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţă/certificat medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberate de unitatea sanitară în care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului şcolar sau a medicului de familie care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor și să fie avizate în prealabil de motivare de către directorul unităţii.

(5) în limita a 20 de ore de curs pe semestru, absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului sau ale elevului major, adresate profesorului pentru profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unităţii.

(6) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor se prezintă în termen de 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi sunt păstrate de către profesorul diriginte, pe tot parcursul anului şcolar.

(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) atrage declararea absenţelor ca nemotivate.

8) în cazul elevilor reprezentanţi, absenţele se motivează pe baza actelor justificative, conform prevederilor statutului elevului.

Art. 103. – Directorul Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la olimpiadele şi concursurile şcolare profesionale organizate la nivel local, judeţean/interjudeţean, regional, naţional şi internaţional, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoţitori.

Art. 104. – Elevii din învăţământul preuniversitar, retraşi, se pot reînmatricula, la cerere, de regulă la începutul anului şcolar, la acelaşi nivel/ciclu de învăţământ şi aceeaşi formă de învăţământ, redobândind astfel calitatea de elev.

Art. 105. Nerespectarea de către elevi a îndatoririlor şi obligaţiilor prevăzute la art. 14 din Statutul elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.742/2016, se sancţionează în conformitate cu art. 16 alin. (4) lit. a-f din acelaşi statut.

 

CAPITOLUL II – Activitatea educativă extraşcolară

 

Art. 106. – Activitatea educativă extraşcolară din cadrul Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț este concepută ca mijloc de dezvoltare personală, ca modalitate de formare şi întărire a culturii organizaţionale şi ca mijloc de îmbunătăţire a motivaţiei, frecvenţei şi performanţei şcolare, precum şi de remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor.

Art. 107. – (1) Activitatea educativă extraşcolară din Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” se desfăşoară în afara orelor de curs.

(2) Activitatea educativă extraşcolară se poate desfăşura fie în incinta unităţii de învăţământ, fie în afara acesteia, în palate şi cluburi ale copiilor, în cluburi sportive şcolare, în baze sportive şi de agrement, în spaţii educaţionale, culturale, sportive, turistice, de divertisment.

Art. 108. (1) Activităţile educative extraşcolare desfăşurate în Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț pot fi: culturale, civice, artistice, tehnice, aplicative, ştiinţifice, sportive, turistice, de educaţie rutieră, antreprenoriale, pentru protecţie civilă, de educaţie pentru sănătate şi de voluntariat.

(2) Activităţile educative extraşcolare pot consta în: proiecte şi programe educative, concursuri, festivaluri, expoziţii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediţii, şcoli, tabere şi caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere deschise etc.

(3) Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei clase de elevi, de către profesorul și profesorul diriginte, cât şi la nivelul unităţii de învăţământ, de către coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare.

(4) Activităţile educative extraşcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al unităţii de învăţământ, împreună cu consiliul elevilor, în conformitate cu opţiunile elevilor şi ale consiliului reprezentativ al părinţilor şi a asociaţiilor părinţilor, acolo unde acestea există, a tutorilor sau a susţinătorilor legali, precum şi cu resursele de care dispune unitatea de învăţământ

(5) Organizarea activităţilor extraşcolare sub forma excursiilor, taberelor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber care necesită deplasarea din localitatea de domiciliu se face în conformitate cu Regulamentul aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(6) Calendarul activităţilor educative extraşcolare este aprobat de Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.

Art. 109. Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț se centrează pe:

 1. a) gradul de dezvoltare şi diversificare a setului de competenţe-cheie;
 2. b) gradul de responsabilizare şi integrare socială;
 3. c) cultura organizaţională;
 4. d) gradul de formare a mentalităţii specifice învăţării pe tot parcursul vieţii.

Art. 110. (1) Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț este realizată, anual, de către coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare.

(2) Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată la nivelul Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț este prezentat şi dezbătut în Consiliul profesoral şi aprobat în Consiliul de administraţie.

(3) Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată la nivelul Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț este inclus în raportul anual privind calitatea educaţiei în respectiva unitate.

Art. 111. Evaluarea activităţii educative extraşcolare derulate la nivelul Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț este parte a evaluării instituţionale a respectivei unităţi de învăţământ.

 

 

CAPITOLUL III – Evaluarea copiilor/elevilor

 

SECŢIUNEA 1 – Evaluarea rezultatelor învăţării. Încheierea situaţiei şcolare

 

Art. 112. – Evaluarea are la bază identificarea nivelului la care se află elevul raportat la competenţele specifice ale fiecărei discipline în scopul optimizării învăţării.

Art. 113. (1) Conform legii, evaluările în sistemul de învăţământ românesc se realizează la nivel de disciplină.

(2) În sistemul de învăţământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competenţe, oferă feed-back real elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice şi stă la baza planurilor individuale de învăţare.

(3) Rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj etc. nu poate fi folosit ca mijloc de coerciţie, acesta reflectând strict rezultatele învăţării, conform prevederilor legale.

Art. 114. (1) Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează permanent, pe parcursul anului şcolar.

(2) La sfârşitul clasei pregătitoare, evaluarea dezvoltării fizice, socioemoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor faţă de învăţare ale copilului, realizată pe parcursul întregului an şcolar, se finalizează prin completarea unui raport, de către cadrul didactic responsabil, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Art. 115.  (1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârstă şi de particularităţile psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educaţiei şi de specificul fiecărei discipline. Acestea sunt:

 1. a) chestionări orale;
 2. b) teste, lucrări scrise;
 3. c) experimente şi activităţi practice;
 4. d) referate;
 5. e) proiecte;
 6. f) interviuri;
 7. g) portofolii;
 8. h) probe practice;
 9. i) alte instrumente stabilite de comisiile metodice şi aprobate de director sau elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale /inspectoratul şcolar, elaborate în conformitate cu legislaţia naţională.

(2) În învăţământul primar, la clasele I-IV, în cel secundar şi în cel postliceal, elevii vor avea la fiecare disciplină, cu excepţia celor preponderent practice, cel puţin o evaluare prin lucrare scrisă pe semestru.

Art. 116. – Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip şi lucrările semestriale scrise (teze) se elaborează pe baza cerinţelor didactico-metodologice stabilite de programele şcolare, parte a Curriculumului naţional.

Art. 117. (1) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin:

 1. a) aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului – la nivelurile antepreşcolar, preşcolar şi clasa pregătitoare;
 2. b) calificative la clasele I—IV;
 3. c) note de la 1 la 10 în învăţământul secundar.
 4. d) pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul examenelor organizate la nivelul unităţii de învăţământ, conform prezentului regulament, se acordă nota 1 sau, după caz, calificativul insuficient.

(2) Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma: „Calificativul/data” sau „Nota/data”, cu excepţia celor de la nivelurile antepreşcolar şi preşcolar, care sunt trecute în caietul de observaţii şi ale celor de ia clasa pregătitoare, care se trec în raportul anual de evaluare.

Art. 118. (1) Pentru nivelurile antepreşcolar şi preşcolar, rezultatele evaluării se comunică şi se discută cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali.

(2) Calificativele/Notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor, se trec în catalog şi în carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă.

(3) Numărul de calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la lucrarea scrisă semestrială (teză), trebuie să fie cel puţin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învăţământ. Fac excepţie disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de calificative/note este de două.

(4) Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin un calificativ/o notă în plus faţă de numărul de calificative/note prevăzute la alin. (3), ultimul calificativ/ultima notă fiind acordat/ă, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului.

Art. 119. (1) La sfârşitul anului şcolar, cadrele didactice au obligaţia să încheie situaţia şcolară a elevilor, în condiţiile prezentului Regulament.

(2) La sfârşitul fiecărui an școlar, profesorul diriginte consultă Consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin care sunt evaluate frecvenţa şi comportarea elevului, respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate de unitatea de învăţământ.

(3) La sfârşitul fiecărui an școlar profesorul diriginte consultă Consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situaţiei şcolare a fiecărui elev.

Art. 120. (1) La fiecare disciplină de studiu media anuală este calculată din numărul de note prevăzut de prezentul Regulament.

(2) Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică, calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire. în cazul în care elevul a fost scutit medical, la disciplina educaţie fizică şi sport, calificativul/media devine calificativul/media anuală.

 (3) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele şi de la purtare.

Art. 121. (1) Pentru aceste clase, calificativul semestrial pe disciplină/domeniu de studiu se stabileşte astfel: se aleg două calificative cu frecvenţa cea mai mare, , după care, în perioadele de recapitulare şi de consolidare a materiei, în urma aplicării unor probe de evaluare sumativă, cadrul didactic poate opta pentru unul dintre cele două calificative.

(2) Pentru aceste clase, calificativul anual la fiecare disciplină/domeniul de studiu este dat de unul dintre calificativele semestriale stabilite de cadrul didactic în baza următoarelor criterii:

 1. a) progresul sau regresul elevului;
 2. b) raportul efort-performanţă realizată;
 3. c) creşterea sau descreşterea motivaţiei elevului;
 4. d) realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregătire sau de recuperare, stabilite de cadrul didactic şi care au fost aduse la cunoştinţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal.

Art. 122. (1) În învăţământul secundar inferior  mediile semestriale şi anuale pe disciplină se consemnează în catalog de către cadrul didactic care a predat disciplina. Mediile la purtare se consemnează în catalogul electronic de profesorii diriginţi ai claselor.

Art. 123. (1) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi sport. Acestor elevi nu li se acordă calificative/note şi nu li se încheie media la această disciplină în semestrul sau în anul în care sunt scutiţi medical.

(2) Pentru elevii scutiţi medical, profesorul de educaţie fizică şi sport consemnează în catalog, la rubrica respectivă, „scutit medical în semestrul.” sau „scutit medical în anul şcolar.”, specificând totodată documentul medical, numărul şi data eliberării acestuia. Documentul medical va fi ataşat la dosarul personal al elevului, aflat la secretariat.

(3) Elevii scutiţi medical, semestrial sau anual, nu sunt obligaţi să vină în echipament sportiv la orele de educaţie fizică şi sport, dar trebuie să aibă încălţăminte adecvată pentru sălile de sport. Absenţele la aceste ore se consemnează în catalogul electronic.

(4) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical, în timpul orei de educaţie fizică şi sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice care vor avea în vedere recomandările medicale, de exemplu: arbitraj, cronometrare, măsurare, înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea scorului etc.

Art. 124. (1) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevilor minori, respectiv elevii majori care doresc să îşi exercite dreptul de a participa la ora de religie îşi exprimă opţiunea în scris, într-o cerere adresată unităţii de învăţământ, în care precizează şi numele cultului solicitat.

(2) Schimbarea opţiunii de a frecventa ora de Religie se face tot prin cerere scrisă a elevului major, respectiv a părintelui tutorelui legal instituit pentru elevul minor.

(3) În situaţia în care părinţii/tutorii sau susţinătorilor legali ai elevului minor, respectiv elevul major decid, în cursul anului şcolar, schimbarea opţiunii de a frecventa ora de Religie, situaţia şcolară a elevului respectiv pe anul în curs se încheie fără disciplina Religie.

(4) în mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condiţiile necesare pentru frecventarea orelor la această disciplină.

(5) Elevilor aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (3) şi (4) li se vor asigura activităţi educaţionale alternative în cadrul unităţii de învăţământ, stabilite prin hotărârea Consiliului de administraţie.

Art. 125. (1) Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare disciplină de studiu cel puţin media anuală 5,00. Pentru elevii din cadrul Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț media de promovare la purtare este 8.00.

Art. 126. – Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară la una sau la mai multe discipline de studiu din următoarele motive:

 1. a) au două absențe, motivate şi nemotivate, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un semestru la disciplinele respective;
 2. b) au fost scutiţi de frecvenţă de către directorul Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț în urma unor solicitări oficiale, pentru perioada participării la festivaluri şi concursuri profesionale, cultural-artistice şi sportive, interne şi internaţionale, cantonamente şi pregătire specializată;
 3. c) au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de minister;
 4. d) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte ţări;
 5. e) nu au un număr suficient de calificative/note, necesar pentru încheierea mediei/mediilor sau nu au mediile anuale la disciplinele respective, consemnate în catalog de către cadrul didactic, din alte motive decât cele de mai sus, neimputabile personalului didactic de predare.

Art. 127. (1) Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi încheie situaţia şcolară în primele patru săptămâni de la revenirea la şcoală.

(2) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor prevăzuţi la alin. (1) se face pe baza calificativelor/notelor consemnate în rubrica semestrului I, datate la momentul evaluării.

(3) încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al doilea, a celor declaraţi amânaţi pe semestrul I care nu şi-au încheiat situaţia şcolară conform prevederilor alin.(1) şi (2) sau a celor amânaţi anual se face înaintea sesiunii de corigenţe, într-o perioadă stabilită de consiliul de administraţie. Elevii amânaţi, care nu promovează la una sau două discipline în sesiunea de examene de încheiere a situaţiei şcolare a elevilor amânaţi, se pot prezenta la sesiunea de examene de corigenţe. Elevii declaraţi amânaţi anual din clasa pregătitoare, respectiv din clasa I care nu se prezintă în sesiunile de examinare sunt reînscrişi în clasa pentru care nu s-a încheiat situaţia şcolară.

Art. 128. (1) Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin medii anuale sub 5,00 la cel mult două discipline de studiu, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei şcolare, la cel mult două discipline de studiu.

(2) Pentru elevii corigenţi se organizează anual o singură sesiune de examene de corigenţă, într-o perioadă stabilită de minister.

(4) Pentru elevii corigenţi menţionaţi la alin. (2) lit. a) se organizează şi o sesiune specială de examene de corigenţă, în ultima săptămână a anului şcolar. 

Art. 129. – (1) Sunt declaraţi repetenţi:

 1. a) elevii care au obţinut medii anuale sub 5,00 la mai mult de două discipline de învăţământ care se finalizează la sfârşitul anului şcolar. Prevederile se aplică şi elevilor care nu au promovat, la examenele de corigenţă în sesiunea specială, organizată în conformitate cu art. 130 alin. (4);
 2. b) elevii care au obţinut la purtare media mai mică de 8.00.
 3. c) elevii corigenţi care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigenţă sau la sesiunea specială prevăzută la art. 130 alin. (4) sau care nu promovează examenul la toate disciplinele la care se află în situaţie de corigenţă;
 4. d) elevii amânaţi care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare la cel puţin o disciplină;
 5. e) elevii exmatriculaţi, cu drept de reînscriere; acestora li se înscrie în documentele şcolare „Repetent prin exmatriculare, cu drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ sau în altă unitate de învăţământ”, respectiv „fără drept de înscriere în nicio unitate de învăţământ pentru o perioadă de 3 ani”.

Art. 130. Elevii declaraţi repetenţi se pot înscrie în anul şcolar următor în clasa pe care o repetă, la aceeaşi unitate de învăţământ, inclusiv cu depăşirea numărului maxim de elevi la clasă prevăzut de lege, sau se pot transfera la altă unitate de învăţământ.

Art. 131. (1) După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la o singură disciplină de învăţământ  au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se aprobă de către director, în cazuri justificate, o singură dată pe an şcolar.

(2) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unităţii de învăţământ, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor examenului de corigenţă.

(3) Reexaminarea se desfăşoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar.

(4) Comisia de reexaminare se numeşte prin decizia directorului şi este formată din alte cadre didactice decât cele care au făcut examinarea anterioară.

Art. 132. (1) Pentru elevii declaraţi corigenţi sau amânaţi anual, examinarea se face din toată materia studiată în anul şcolar, conform programei şcolare.

(2) Pentru elevii amânaţi pentru un semestru, examinarea în vederea încheierii situaţiei se face numai din materia acelui semestru.

 (3) Nu se susţin examene de diferenţă pentru disciplinele din curriculum la decizia şcolii.

(4) În cazul elevilor transferaţi, aceştia preiau disciplinele opţionale ale clasei în care se transferă. în situaţia transferului elevului la începutul semestrului al ll-lea sau în cursul acestuia, mediile semestriale obţinute la disciplinele opţionale ale clasei, la sfârşitul semestrului al ll-lea, devin medii anuale pentru disciplina respectivă.

(5) În cazul transferului pe parcursul anului şcolar, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului/elevul major îşi asumă în scris responsabilitatea însuşirii de către elev a conţinutului programei şcolare parcurse până în momentul transferului, la disciplinele opţionale din unitatea de învăţământ primitoare.

(6) În situaţia menţionată la alin. (4), în foaia matricolă vor fi trecute atât disciplinele opţionale pe care le-a parcurs elevul la unitatea de învăţământ de la care se transferă, la care are situaţia şcolară încheiată pe primul semestru, cât şi cele ale clasei din unitatea de învăţământ la care se transferă. în acest caz, media semestrială la fiecare din aceste discipline opţionale devine medie anuală.

Art. 132. (1) Obligaţia de a frecventa învăţământul obligatoriu la forma cu frecvenţă, încetează la vârsta de 18 ani. Persoanele care nu au finalizat învăţământul obligatoriu până la această vârstă şi care au depăşit cu mai mult de trei ani vârsta clasei îşi pot continua studiile, la cerere şi la forma de învăţământ cu frecvenţă, cursuri serale sau la forma cu frecvenţă redusă.

(2) Persoanele care au depăşit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise şi care nu au absolvit învăţământul primar până la vârsta de 14 ani, precum şi persoanele care au depăşit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise şi care nu şi-au finalizat învăţământul secundar inferior, gimnazial pot continua studiile, la solicitarea acestora, şi în programul „A doua şansă”, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Art. 133. – (1) Elevii care, indiferent de cetăţenie sau statut, au urmat cursurile într-o unitate de învăţământ din altă ţară sau la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări pot dobândi calitatea de elev în România numai după recunoaşterea sau echivalarea de către inspectoratul şcolar judeţean, respectiv de către minister a studiilor urmate în străinătate şi, după caz, după susţinerea examenelor de diferenţă stabilite în cadrul procedurii de echivalare.

(2) Elevii menţionaţi la alin. (1) vor fi înscrişi ca audienţi până la finalizarea procedurii de echivalare, indiferent de momentul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai acestora solicită şcolarizarea.

(3) Activitatea elevilor audienţi va fi înregistrată în cataloage provizorii, toate menţiunile privind evaluările şi frecvenţa urmând a fi trecute în cataloagele claselor după încheierea recunoaşterii şi a echivalării studiilor parcurse în străinătate şi după promovarea eventualelor examene de diferenţă.

(4) Indiferent de cetăţenie sau statut, alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca audient se face, prin decizie, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de administraţie luate în baza analizării raportului întocmit de o comisie formată din cadre didactice care predau la nivelul de studiu pentru care se solicită înscrierea, stabilită la nivelul unităţii de învăţământ, din care fac parte şi directorul şi un psiholog/ consilier şcolar.

(5) Evaluarea situaţiei elevului şi decizia menţionată la alin. (4) vor ţine cont de: vârsta şi nivelul dezvoltării psihocomportamentale a elevului, de recomandarea părinţilor, de nivelul obţinut în urma unei evaluări orale sumare, de perspectivele de evoluţie şcolară.

(6) În cazul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali nu sunt de acord cu recomandarea comisiei privind nivelul clasei în care va fi înscris elevul audient, elevul va fi înscris la clasa pentru care optează părinţii, pe răspunderea acestora asumată prin semnătură.

(7) Dosarul de echivalare va fi depus de către părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevului la unitatea de învăţământ la care este înscris elevul ca audient. Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț transmite dosarul către inspectoratul şcolar, în termen de cel mult 5 zile de la înscrierea elevului ca audient. Dosarul este transmis, în maximum 5 zile de la înregistrare, de către inspectoratul şcolar, către compartimentul de specialitate din minister, numai în cazul echivalării claselor a Xl-a şi a Xll-a, pentru recunoaşterea şi echivalarea celorlalte clase aplicându-se normele legale în vigoare. Ministerul Educaţiei Naţionale emite documentul de echivalare în termen de 30 de zile de la primirea dosarului.

(8) În cazul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali nu au depus dosarul în termen de 30 de zile de la înscrierea elevului ca audient, acesta va fi înscris în clasa următoare ultimei clase absolvite în România sau în clasa stabilită de comisia prevăzută la alin. (4).

(9) În termen de maximum 15 zile de la primirea avizului favorabil din partea inspectoratului şcolar judeţean, respectiv al ministerului privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor, elevul audient este înscris în catalogul clasei şi i se transferă din catalogul provizoriu toate menţiunile cu privire la activitatea desfăşurată – note, absenţe etc.

(10) În situaţia în care studiile făcute în străinătate sau la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări nu au fost echivalate sau au fost echivalate parţial de către inspectoratul şcolar judeţean, respectiv de către minister, iar între ultima clasă echivalată şi clasa în care este înscris elevul ca audient există una sau mai multe clase ce nu au fost parcurse/promovate/echivalate, comisia prevăzută la alin. (4) solicită inspectoratului şcolar, în scris, în termen de maximum 30 de zile, examinarea elevului în vederea încheierii situaţiei şcolare pentru anii neechivalaţi sau care nu au fost parcurşţori promovaţi.

(11) în contextul prevăzut la alin. (10) inspectoratul şcolar constituie o comisie de evaluare formată din cadre didactice şi cel puţin un inspector şcolar/profesor metodist, care evaluează elevul, în termen de cel mult 20 de zile, pe baza programelor şcolare în vigoare, la toate disciplinele din planul-cadru de învăţământ, pentru clasele neechivalate sau care nu au fost parcurse ori promovate. După promovarea tuturor examenelor, elevul este înscris în clasa următoare ultimei clase promovate, fie prin recunoaştere şi echivalare, fie prin promovarea examenelor prevăzute la alin. (10). Modul de desfăşurare şi rezultatele evaluării vor fi trecute într-un proces-verbal care se păstrează în unitatea de învăţământ în care elevul urmează să frecventeze cursurile. Această procedură se aplică şi în cazul persoanelor, indiferent de cetăţenie sau statut, care solicită continuarea studiilor şi înscrierea în sistemul românesc, fără a prezenta documente care să ateste studiile efectuate în străinătate sau la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări, care nu sunt înscrise în Registrul special al Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în învăţământul Preuniversitar.

(12) Elevul este examinat în vederea completării foii matricole cu notele aferente fiecărei discipline din fiecare an de studiu neechivalat, în ordine inversă, începând cu ultimul an de studiu. Dacă elevul nu promovează examenele prevăzute la alin. (10) la 3 sau mai multe discipline, acesta este evaluat, după caz, pentru o clasă inferioară. Dacă elevul nu promovează examenul de diferenţă la cel mult două discipline, acesta este examinat pentru clasele inferioare, apoi sunt afişate rezultatele evaluării. Dacă părintele, tutorele sau susţinătorul legal, respectiv elevul major solicită reexaminarea în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor primei examinări, se aprobă reexaminarea. în cazul în care nu promovează nici în urma reexaminării, elevul este înscris în prima clasă inferioară pentru care a promovat examenele la toate disciplinele.

(13) Pentru persoanele care nu cunosc limba română, înscrierea şi participarea la cursul de iniţiere în limba română se face conform reglementărilor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Pentru persoanele care solicită sau beneficiază de o forma de protecţie internaţională, înscrierea în învăţământul românesc, la oricare din formele de învăţământ se poate face, în cazul elevilor majori, La solicitarea acestor persoane sau, în cazul elevilor minori, la solicitarea părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. Înscrierea în învăţământul românesc se poate face, în condiţiile participării la cursul de iniţiere în limba română şi, după caz, fie după primirea avizului privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor de către instituţiile abilitate, fie, după parcurgerea procedurilor prevăzute la alin. (10), (11) şi (12). Persoanele care solicită sau beneficiază de o formă de protecţie internaţională pot opta pentru continuarea studiilor inclusiv în cadrul programului „A doua şansă”, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, simultan cu participarea la cursul de iniţiere în limba română.

(14) Copiilor lucrătorilor migranţi li se aplică prevederile legale în vigoare privind accesul la învăţământul obligatoriu din România.

(15) Elevilor străini care doresc să urmeze studiile în învăţământul românesc li se aplică prevederile elaborate de minister privind şcolarizarea elevilor străini în învăţământul preuniversitar din România.

Art. 134. – (1) Elevilor dintr-o unitate de învăţământ de stat din România, care urmează să continue studiile în alte ţări pentru o perioadă determinată de timp, li se rezervă locul în unitatea de învăţământ de unde pleacă, la solicitarea scrisă a părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal.

(2) În cazul în care o persoană, indiferent de cetăţenie sau statut, solicită înscrierea în sistemul de învăţământ românesc după începerea cursurilor noului an şcolar, se aplică procedura referitoare la recunoaştere şi echivalare şi, după caz, cea prevăzută la articolele precedente, dacă nu i se poate echivala anul şcolar parcurs în străinătate.

Ari. 135. – (1) Consiliul profesoral validează situaţia şcolară a elevilor, pe clase, în şedinţa de încheiere a cursurilor semestriale/anuale, iar secretarul Consiliului consemnează în procesul-verbal numărul elevilor promovaţi, numărul şi numele elevilor corigenţi, repetenţi, amânaţi, exmatriculaţi, precum şi numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00.

(2) Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică în scris părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali sau, după caz, elevilor majori, de către profesorul diriginte, în cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor fiecărui semestru/an şcolar.

(3) Pentru elevii amânaţi sau corigenţi profesorul diriginte comunică în scris părinţilor, tutorelui sau susţinătorului legal programul de desfăşurare a examenelor de corigenţă şi perioada de încheiere a situaţiei şcolare.

(4) Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal sau al elevului/absolventului major, documentele elevului, cu excepţia situaţiei prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

SECŢIUNEA a 2-a – Examenele organizate la nivelul unităţii de învăţământ

 

Art. 136. (1) Examenele organizate de unitatea de învăţământ sunt:

 1. a) examen de corigenţă;
 2. b) examen de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii declaraţi amânaţi;

 (2) Organizarea examenelor de admitere în învăţământul liceal precum şi a examenelor şi evaluărilor naţionale se face conform metodologiilor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(3) Se interzice organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în prima clasă a învăţământului primar. Examinarea de specialitate, în acest caz, se va face numai în situaţia în care părintele, tutorele sau susţinătorul legal decide înscrierea copilului în clasa pregătitoare înainte de vârsta stabilită prin lege şi se realizează de către Centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională.

Art. 137. (1) Pentru desfăşurarea examenelor există trei tipuri de probe: scrise, orale şi practice, după caz. La toate examenele se susţin, de regulă, două din cele trei probe – proba scrisă şi proba orală.

(2) Directorul Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț stabileşte, prin decizie, în baza hotărârii Consiliului de administraţie, componenţa comisiilor şi datele de desfăşurare a examenelor. Comisia de corigenţe are în componenţă un preşedinte şi câte două cadre didactice examinatoare pentru fiecare comisie pe disciplină. Comisia este responsabilă de realizarea subiectelor.

(3) La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceeaşi specialitate sau, după caz, specialităţi înrudite/din aceeaşi arie curriculară.

(4) Pentru examinarea elevilor corigenţi, unul dintre cadrele didactice este cel care a predat elevului disciplina de învăţământ în timpul anului şcolar. În mod excepţional, în situaţia în care între elev şi profesor există un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluării, în comisia de examen este numit un alt cadru didactic de aceeaşi specialitate sau, după caz, de specialităţi înrudite din aceeaşi arie curriculară.

Art. 138. (1) Proba scrisă a examenelor are o durată de 45 de minute pentru învăţământul primar şi de 90 de minute pentru învăţământul secundar, din momentul transcrierii subiectelor pe tablă sau al primirii, de către elev, a foii cu subiecte. Proba scrisă conţine două variante de subiecte, dintre care elevul tratează o singură variantă, la alegere.

(2) Proba orală a examenelor se desfăşoară prin dialog cadru didactic-elev, pe baza biletelor de examen. Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decât numărul elevilor care susţin examenul la disciplina respectivă. Fiecare bilet conţine două subiecte. Elevul poate schimba biletul de examen cel mult o dată.

(3) Fiecare cadru didactic examinator acordă elevului câte o notă la fiecare probă susţinută de acesta. Notele de la probele orale sau practice sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi şi fracţionare. Media aritmetică a notelor acordate la cele două sau trei probe, rotunjită la nota întreagă cea mai apropiată, reprezintă nota finală la examenul de corigenţă, fracţiunile de 50 de sutimi rotunjindu-se în favoarea elevului.

(4) Media obţinută de elev la examenul de corigenţă este media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor finale acordate de cei doi examinatori. între notele finale acordate de cei doi examinatori nu se acceptă o diferenţă mai mare de un punct. în caz contrar, medierea o face preşedintele comisiei de examen.

(5) La clasele la care evaluarea cunoştinţelor se face prin calificative se procedează astfel: după corectarea lucrărilor scrise şi după susţinerea examenului oral fiecare examinator acordă calificativul său global; calificativul final al elevului la examenul de corigenţă se stabileşte de comun acord între cei doi examinatori.

Art. 139. (1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina de examen, dacă obţine cel puţin calificativul „Suficient” media 5,00.

(2) Sunt declaraţi promovaţi anual elevii care obţin, la fiecare disciplină la care susţin examenul de corigenţă, cel puţin calificativul „Suficient”/media 5,00.

(3) Media obţinută la examenul de corigenţă, la cel de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi pentru un an şi la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină studiată timp de un an şcolar constituie media anuală a disciplinei respective şi intră în calculul mediei generale anuale.

(4) La examenul de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi pe semestrul al doilea sau la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină numai pe intervalul unui semestru, media obţinută constituie media semestrială a elevului la disciplina respectivă.

Art. 140. (1) Elevii corigenţi sau amânaţi, care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice, dovedite cu acte, depuse în cel mult 7 zile lucrătoare de la data examenului, sunt examinaţi la o dată ulterioară, stabilită de Consiliul de administraţie, dar nu mai târziu de începerea cursurilor noului an şcolar.

(2) În situaţii excepţionale, respectiv internări în spital, imobilizări la pat etc., dovedite cu acte, inspectoratul şcolar poate aproba susţinerea examenului şi după începerea cursurilor noului an şcolar.

Art. 141. (1) Rezultatele obţinute la examenele de încheiere a situaţiei şcolare, la examenele pentru elevii amânaţi şi la examenele de corigenţă, inclusiv la cele de reexaminare, se consemnează în catalogul de examen de către cadrele didactice examinatoare şi se trec în catalogul clasei de către secretarul-şef/secretarul unităţii de învăţământ, în termen de maximum 5 zile de la afişarea rezultatelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 136 alin. (2), când rezultatele se consemnează în catalogul clasei în termen de cinci zile de la afişare.

(2) Rezultatele obţinute de elevi la examenele de diferenţă se consemnează în catalogul de examen, de către cadrele didactice examinatoare, iar în registrul matricol şi în catalogul clasei de către secretarul-şef/secretarul unităţii de învăţământ.

(3) În catalogul de examen se consemnează calificativele/notele acordate la fiecare probă, nota finală acordată de fiecare cadru didactic examinator sau calificativul global, precum şi media obţinută de elev la examen, respectiv calificativul final. Catalogul de examen se semnează de către examinatori şi de către preşedintele comisiei, imediat după terminarea examenului.

(4) Preşedintele comisiei de examen predă secretarului Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț toate documentele specifice acestor examene: cataloagele de examen, lucrările scrise şi însemnările elevilor la proba orală/practică. Aceste documente se predau imediat după finalizarea examenelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 145 alin. (2).

(5) Lucrările scrise şi foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului se păstrează în arhiva Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț timp de un an.

(6) Rezultatul la examenele de corigenţă şi la examenele de încheiere a situaţiei pentru elevii amânaţi, precum şi situaţia şcolară anuală a elevilor se afişează, la loc vizibil, a doua zi după încheierea sesiunii de examen şi se consemnează în procesul-verbal al primei şedinţe a Consiliului profesoral.

Art. 142. – După terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situaţiei de corigenţă sau de reexaminare, profesorul diriginte consemnează în catalog situaţia şcolară a elevilor care au participat la aceste examene.

 

 

CAPITOLUL IV – Transferul copiilor şi elevilor

 

Art. 143. – (1) Copiii şi elevii au dreptul să se transfere de la o formaţiune de studiu la alta, de la o unitate de învăţământ la alta  în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unității de învățământ la care se face transferul.

(2) aprobarea transferurilor la care se schimbă filiera, domeniul de pregătire, specializarea/calificarea profesională este condiţionată de promovarea examenelor de diferenţă.

Art. 144. – Transferul copiilor şi elevilor se face cu aprobarea Consiliului de administraţie al Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț la care se solicită transferul şi cu avizul consultativ al Consiliului de administraţie al unității de învățământ de la care se transferă.

Art. 141. (1) în învăţământul antepreşcolar/preşcolar, primar, gimnazial, învăţământul și liceal elevii se pot transfera de la o grupă/formaţiune de studiu la alta, în aceeaşi unitate de învăţământ sau de la o unitate de învăţământ la alta, în limita efectivelor maxime de antepreşcolari/preşcolari/elevi la grupă/formaţiune de studiu.

(2) În situaţii excepţionale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de antepreşcolari/preşcolari/elevi la grupă/formaţiune de studiu, inspectoratul şcolar poate aproba depăşirea efectivului maxim, în scopul efectuării transferului.

(3) Elevii din învăţământul liceal se pot transfera, păstrând forma de învăţământ, cu respectarea următoarelor condiţii:

 1. a) în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul; în situaţii medicale deosebite, pe baza avizului comisiei medicale judeţene, acolo unde există, sau a documentelor medicale justificative şi în situaţiile excepţionale prevăzute la art. 146 alin. 2, elevii din clasa a IX-a a învăţământului liceal pot fi transferaţi şi în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, cu respectarea condiţiei de medie, menţionate anterior. În situaţii medicale excepţionale, ISJ Neamț cu avizul Ministerului Educației, poate aproba realizarea transferului şi fără respectarea condiţiei de medie;
 2. b) în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasele X, XI, XII se pot transfera, de regulă, dacă media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul;
 3. c) elevii din clasele a IX-a, a X-a şi a Xl-a din învăţământul liceal se pot transfera în aceeaşi clasă în învăţământul profesional cu durata de trei ani după susţinerea examenelor de diferenţă, în limita efectivului de 30 de elevi la clasă şi în baza criteriilor prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ la care se solicită transferul;
 4. d) elevii care au finalizat clasa a IX-a a învăţământului profesional cu durata de trei ani se pot transfera doar în clasa a IX-a a învăţământului liceal, cu respectarea mediei de admitere la profilul şi specializarea la care solicită transferul. Elevii din clasele a X-a şi a Xl-a din învăţământul profesional cu durata de trei ani se pot transfera în clasa a X-a din învăţământul liceal, cu respectarea condiţiei de medie a clasei la care solicită transferul şi după promovarea examenelor de diferenţă;
 5. e) elevii din clasele terminale ale învăţământului liceal se pot transfera de la învăţământul cu frecvenţă la învăţământul cu frecvenţă redusă, în anul terminal, după absolvirea semestrului I şi după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de diferenţă.

Art. 146. (1) Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ se efectuează, de regulă, în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară. Prin excepţie, transferurile de la nivelurile antepreşcolar şi preşcolar se pot face oricând în timpul anului şcolar, ţinând cont de interesul superior al copilului.

(2) Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod excepţional, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, în următoarele situaţii:

 1. a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate;
 2. b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcţia de sănătate publică;
 3. c) în alte situaţii excepţionale, cu aprobarea Consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.

(3) Transferurile in care se păstrează forma de învăţământ, cu schimbarea profilului şi/sau specializării se efectuează, de regulă, în perioada vacanţei de vară, conform hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul. Transferurile în cursul anului şcolar se pot aproba în mod excepţional în cazurile precizate la art. 146 alin. (3).”

Art. 147. Gemenii, tripleţii se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la cererea părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal sau la cererea elevilor dacă aceştia sunt majori, cu aprobarea Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.

Art. 148. (1) Pentru copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, în funcţie de evoluţia acestora se pot face propuneri de reorientare dinspre învăţământul special/special integrat spre învăţământul de masă şi invers.

(2) Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză sau de către părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului şi de către consilierul pedagog şcolar. Decizia de reorientare se ia de către comisia de orientare şcolară şi profesională din cadrul centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională, cu acordul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali.

Art. 149. După aprobarea transferului, unitatea de învăţământ primitoare este obligată să solicite situaţia şcolară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învăţământ de la care se transferă elevul este obligată să trimită la unitatea de învăţământ primitoare situaţia şcolară a celui transferat, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situaţiei şcolare de către unitatea de învăţământ la care s-a transferat, elevul transferat participă la cursuri în calitate de audient.

 

TITLUL IX – Evaluarea unităţii de învăţământ

 

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale

 

Art. 150. – Evaluarea instituţională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme fundamentale:

 1. a) inspecţia de evaluare instituţională a unităţii de învăţământ;
 2. b) evaluarea internă şi externă a calităţii educaţiei.

Art. 151. (1) Inspecţia de evaluare instituţională a unităţii de învăţământ reprezintă o activitate de evaluare generală a performanţelor prin raportare explicită la politicile educaţionale, la scopurile şi obiectivele dezirabile propuse, la standardele asumate în funcţionarea acestora.

(2) Inspecţia de evaluare instituţională se realizează de către inspectoratul şcolar şi minister, prin inspecţia şcolară generală a unităţii de învăţământ, în conformitate cu prevederile Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ, elaborat de minister.

(3) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, prin inspecţia şcolară, inspectoratele şcolare:

 1. a) îndrumă, controlează şi monitorizează calitatea activităţilor de predare-învăţare-evaluare;
 2. b) îndrumă, controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităţii de învăţământ.

(4) Conducerea unităţii de învăţământ şi personalul didactic nu pot refuza inspecţia şcolară, cu excepţia situaţiilor în care, din cauze obiective, probate cu acte doveditoare, aceştia nu îşi pot desfăşura activităţile profesionale curente.

 

CAPITOLUL II – Evaluarea internă a calităţii educaţiei

 

Art. 153. (1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț şi este centrată preponderent pe rezultatele învăţării.

(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în învăţământul preuniversitar.

Art. 154. (1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul unităţii de învăţământ se înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC).

(2) Pe baza legislaţiei în vigoare, Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț elaborează şi adoptă propria strategie şi propriul Regulament de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.

(3) Conducerea Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate.

Art. 155. (1) Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt realizate în conformitate cu prevederile legale.

(2) Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(3) Orice control sau evaluare externă a calităţii din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar sau a ministerului se bazează pe analiza raportului de evaluare internă a activităţii din unitatea de învăţământ.

 

CAPITOLUL III – Evaluarea externă a calităţii educaţiei

 

Art. 156. (1) O formă specifică de evaluare instituţională, diferită de inspecţia generală a unităţilor de învăţământ, o reprezintă evaluarea instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, realizată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar.

(2) Evaluarea externă a calităţii educaţiei în unităţii de învăţământ se realizează, în conformitate cu prevederile legale, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar.

(3) Unitatea de învăţământ se supune procesului de evaluare şi acreditare, în condiţiile legii.

 

 

TITLUL X – Partenerii educaţionali

 

CAPITOLUL I – Drepturile părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali

 

Art. 157. (1) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai antepreşcolarului/preşcolarului/elevului sunt parteneri educaţionali principali ai unităţii de învăţământ.

(2) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului/elevului au acces la toate informaţiile legate de sistemul de învăţământ care privesc educaţia copiilor lor.

(3) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului/elevului au dreptul de a fi susţinuţi de sistemul de învăţământ, pentru a se educa şi a-şi îmbunătăţii aptitudinile ca parteneri în relaţia familie-şcoală.

Art. 158. – (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat periodic referitor la situaţia şcolară şi la comportamentul propriului copil.

(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească informaţii referitoare numai la situaţia propriului copil.

Art. 159. (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț în concordanţă cu procedura de acces, dacă:

 1. a) a fost solicitat / a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul unităţii de învăţământ;
 2. b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;
 3. c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ;
 4. d) participă la întâlnirile programate de profesorul diriginte;

(2) Consiliul de administraţie are obligaţia stabilirii procedurii de acces al părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali în unităţile de învăţământ.

Art. 160. Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate juridică, conform legislaţiei în vigoare.

Art.161. (1) Rezolvarea situaţiilor conflictuale sesizate de părintele elevului în care este implicat propriul copil se face prin discuţii amiabile cu salariatul Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț implicat, profesorul sau profesorul diriginte. Părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului are dreptul de a solicita ca la discuţii să participe şi reprezentantul părinţilor. în situaţia în care discuţiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele/tutorele/susţinătorul legal are dreptul de a se adresa conducerii unităţii de învăţământ, printr-o cerere scrisă, în vederea rezolvării problemei.

(2) În cazul în care părintele/tutorele/susţinătorul legal consideră că starea conflictuală nu a fost rezolvată la nivelul unităţii de învăţământ, acesta are dreptul de a se adresa, în scris, inspectoratului şcolar pentru a media şi rezolva starea conflictuală.

 

CAPITOLUL II – Îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali

 

Art. 162.  (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor.

(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal care nu asigură şcolarizarea elevului, în perioada învăţământului obligatoriu, este sancţionat, conform legislaţiei în vigoare, cu amendă, ori este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii.

(3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (2) se realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.

(4) Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învăţământ, părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de formaţiune de studiu pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi elevi/preşcolari din colectivitate/unitatea de învăţământ.

(5) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia ca, minimum o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului, prin mijloace stabilite de comun acord. Prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal va fi consemnată în caietul profesorului diriginte, cu nume, dată şi semnătură.

(6) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul unităţii de învăţământ, cauzate de elev.

(7) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al preşcolarului sau elevului din învăţământul primar are obligaţia să îl însoţească până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea activităţilor educative/orelor de curs să îl preia. în cazul în care părintele, tutorele sau susţinătorul legal nu poate să desfăşoare o astfel de activitate, împuterniceşte o altă persoană.

(8) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului din învăţământul primar, gimnazial şi ciclul liceal al Seminarului are obligaţia de a solicita, în scris, retragerea elevului în vederea înscrierii acestuia într-o unitate de învăţământ din străinătate.

(9) Dispoziţiile alineatului (7) nu se aplică în situaţiile în care transportul copiilor la şi de la unitatea de învăţământ se realizează cu microbuzele şcolare. Asigurarea securităţii şi siguranţei în incinta unităţii de învăţământ la venirea şi părăsirea acesteia, în special pentru elevii din clasa pregătitoare, se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.

Art. 163. Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a copiilor/elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ.

Art. 164. (1) Respectarea prevederilor prezentului Regulament de organizare şi funcţionare a Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț este obligatorie pentru părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copiilor/elevilor.

(2) Nerespectarea dispoziţiilor art. 162 alin. (6), art. 163 şi art. 164 art. 1 atrage răspunderea persoanelor vinovate conform dreptului comun.

 

CAPITOLUL III – Adunarea generală a părinţilor

 

Art. 165. (1) Adunarea generală a părinţilor este constituită din toţi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copiilor/elevilor de la grupă/formaţiune de studiu.

(2) Adunarea generală a părinţilor hotărăşte cu privire la susţinerea cadrelor didactice şi a echipei manageriale a unităţii de învăţământ privind activităţile şi auxiliarele didactice şi mijloacele de învăţământ utilizate în demersul de asigurare a condiţiilor necesare educării copiilor/elevilor.

 (3) În adunarea generală a părinţilor se discută problemele generale ale colectivului de copii/elevi şi nu situaţia concretă a unui copil/elev. Situaţia unui copil/elev se discută individual, numai în prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al copilului/elevului respectiv.

Art. 166. -(1) Adunarea generală a părinţilor se convoacă de către profesorul diriginte, de către preşedintele comitetului de părinţi al clasei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi ori al elevilor clasei.

(2) Adunarea generală a părinţilor se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este valabil întrunită în prezenţa a jumătate plus unu din totalul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ai copiilor/elevilor din grupa/clasa respectivă şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenţi. In caz contrar se convoacă o nouă adunare generală a părinţilor, în cel mult 7 zile, în care se pot adopta hotărâri, indiferent de numărul celor prezenţi, cu votul a jumătate plus unu din aceştia.

 

 

CAPITOLUL IV – Comitetul de părinţi

 

Art. 167. (1) La Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț, la nivelul fiecărei grupe/clase, se înfiinţează şi funcţionează comitetul de părinţi.

(2) Comitetul de părinţi se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea generală a părinţilor, convocată de profesorul diriginte care prezidează şedinţa.

(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 15 zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar.

(4) Consiliul de conducere al comitetul de părinţi pe grupă/clasa se compune din 3 persoane: un preşedinte şi 2 membri. în prima şedinţă după alegere, membrii comitetului decid responsabilităţile fiecăruia, pe care le comunică profesorului diriginte.

(5) Consiliul de conducere al comitetului de părinţi pe grupă/clasă reprezintă interesele părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ai copiilor/elevilor clasei în adunarea generală a părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, în Consiliul profesoral, în Consiliul clasei şi în relaţiile cu echipa managerială.

Art. 168.- Consiliul de conducere al Comitetului de părinţi pe grupă/clasă are următoarele atribuţii:

 1. a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor elevilor clasei. Deciziile se iau cu majoritatea simplă a voturilor părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali prezenţi;
 2. b) susţine organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi educative extraşcolare la nivelul grupei/clasei şi a unităţii de învăţământ;
 3. c) susţine organizarea şi desfăşurarea de programe de prevenire şi combaterea violenţei, asigurarea siguranţei şi securităţii, combaterea discriminării şi reducerea absenteismului în mediul şcolar;
 4. d) susţine activităţile dedicate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei materiale a grupei/clasei şi unităţii de învăţământ prin atragerea de fonduri băneşti şi donaţii de la persoane fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar;
 5. e) sprijină conducerea Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț şi profesorul diriginte şi se implică activ în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a grupei/clasei şi a unităţii de învăţământ;
 6. f) susţine organizarea şi desfăşurarea de activităţi de consiliere şi orientare socioprofesionale;
 7. g) se implică în asigurarea securităţii copiilor/elevilor în cadrul activităţilor educative, extraşcolare şi extracurriculare;
 8. h) prezintă, semestrial, adunării generale a părinţilor, justificarea utilizării fondurilor alocate, dacă acestea există.

Art. 169. Preşedintele comitetului de părinţi pe grupă/clasă reprezintă interesele părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali în relaţiile cu consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi şi, prin acesta/aceasta, în relaţie cu conducerea unităţii de învăţământ şi alte foruri, organisme şi organizaţii.

Art. 170. (1) Comitetul de părinţi poate decide să susţină, inclusiv financiar prin asociaţia de părinţi cu personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar, întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinţi nu este obligatorie.

(2) Sponsorizarea unei grupe/clase de către un operator economic/persoane fizice se face cunoscută comitetului de părinţi. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru copii/elevi/părinţi, tutori sau susţinători legali.

(3) Este interzisă şi constituie abatere disciplinară implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț în strângerea şi /sau gestionarea fondurilor.

 

CAPITOLUL V – Consiliul reprezentativ al părinţilor

 

Art. 171. – (1) La nivelul Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț funcţionează Consiliul reprezentativ al părinţilor.

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi.

(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură, fără personalitate juridică, a cărei activitate este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a preşedinţilor comitetelor de părinţi pe grupă/clasă din unitatea de învăţământ, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri şi cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizaţii, donaţii şi a primi finanţări de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate implica în activităţile unităţii de învăţământ prin acţiuni cu caracter logistic – voluntariat.

(4) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se poate constitui Asociaţia de părinţi în conformitate cu legislaţia în vigoare privind asociaţiile şi fundaţiile, care reprezintă drepturile şi interesele părinţilor din unitatea de învăţământ, membri ai acesteia.

Art. 172. – (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează preşedintele şi 2 vicepreşedinţi ale căror atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor este întrunit statutar în prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor, iar hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi. în situaţia în care nu se întruneşte cvorumul, şedinţa se reconvoacă pentru o data ulterioară, fiind statutară în prezenţa a jumătate plus 1 din totalul membrilor. Convocarea şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către preşedintele acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepreşedinţi.

(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali în organismele de conducere şi comisiile unităţii de învăţământ.

(4) Consiliul reprezentativ al părinţilor decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi.

(5) Preşedintele reprezintă Consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte persoane fizice şi juridice.

(6) Preşedintele prezintă, anual, raportul de activitate al Consiliului reprezentativ al părinţilor.

Art. 173. Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii:

 1. a) propune Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia şcolii, inclusiv din oferta naţională;
 2. b) sprijină parteneriatele educaţionale între unităţile de învăţământ şi instituţiile/organizaţiile cu rol educativ din comunitatea locală;
 3. c) susţine unitatea de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a absenteismului şi a violenţei în mediul şcolar;
 4. d) promovează imaginea Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț în comunitatea locală;
 5. e) se ocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor în plan local, de dezvoltarea multiculturalităţii şi a dialogului cultural;
 6. f) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor;
 7. g) susţine conducerea Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, pe teme educaţionale;
 8. h) colaborează cu instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de ocrotire;
 9. i) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socioprofesională sau de integrare socială a absolvenţilor;
 10. j) propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi încadrarea în muncă a absolvenţilor;
 11. k) se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învăţământ, la solicitarea cadrelor didactice;
 12. l) sprijină conducerea Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț în asigurarea sănătăţii şi securităţii elevilor;
 13. m) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii, în buna desfăşurare a activităţii în internate şi în cantine;

Art. 174. (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț poate face demersuri privind atragerea de resurse financiare, care vor fi gestionate de către şcoală constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, care vor fi utilizate pentru:

 1. a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi sportive;
 2. b) acordarea de premii şi de burse elevilor;
 3. c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;
 4. d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială precară;
 5. e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate prin hotărâre de către adunarea generală a părinţilor pe care îi reprezintă”.

(2) Organizaţia de părinţi colaborează cu structurile asociative ale părinţilor la nivel local, judeţean, regional şi naţional.

 

CAPITOLUL VI – Contractul educaţional

 

Art. 1715. – (1) Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț încheie cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în momentul înscrierii antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un contract educaţional în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor.

(2) Modelul contractului educaţional este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul Regulament.

Art. 176. (1) Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul unităţii de învăţământ.

(2) Eventualele modificări ale unor prevederi din contractul educaţional se pot realiza printr-un act adiţional acceptat de ambele părţi şi care se ataşează contractului educaţional.

Art. 175. (1) Contractul educaţional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare ale părţilor semnatare – respectiv unitatea de învăţământ, beneficiarul primar al educaţiei, părintele, tutorele sau susţinătorul legal, scopul pentru care se încheie contractul educaţional, drepturile părţilor, obligaţiile părţilor, durata valabilităţii contractului, alte clauze.

(2) Contractul educaţional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore sau susţinător legal, altul pentru unitatea de învăţământ şi îşi produce efectele de la data semnării.

(3) Consiliul de administraţie monitorizează modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul educaţional.

(4) Comitetul de părinţi al clasei urmăreşte modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul educaţional de către fiecare părinte, tutore sau susţinător legal şi adoptă măsurile care se impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document.

 

CAPITOLUL VII – Şcoala şi comunitatea. Parteneriate/Protocoale între unitatea de învăţământ si alţi parteneri educaţionali

 

Art. 179. – Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţii locale colaborează cu Consiliul de administraţie şi cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor unităţii de învăţământ.

Art. 180. – Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț poate realiza parteneriate cu asociaţii, fundaţii, instituţii de educaţie şi cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale sau alte tipuri de organizaţii, în interesul beneficiarilor direcţi ai educaţiei.

Art. 181. – Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, de sine stătător sau în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte instituţii şi organisme publice şi private: case de cultură, furnizori de formare continuă, parteneri sociali, organizaţii nonguvernamentale şi altele asemenea poate organiza la nivel local centre comunitare de învăţare permanentă, pe baza unor oferte de servicii educaţionale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-ţintă interesate.

Art. 182. – Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prevederile prezentului Regulament, poate iniţia, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu organizaţiile de părinţi, în baza hotărârii Consiliului de administraţie, activităţi educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competenţelor dobândite sau de accelerare a învăţării, precum şi activităţi de învăţare remedială cu elevii, prin programul „Şcoala după şcoală”.

Art. 183. (1) Parteneriatul cu autorităţile administraţiei publice locale are ca scop derularea unor activităţi/programe educaţionale în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite de unitatea de învăţământ.

(2) Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă electorală, de prozelitism religios şi nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.

(3) Autorităţile administraţiei publice locale asigură condiţiile şi fondurile necesare pentru implementarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi pentru asigurarea securităţii copiilor/elevilor şi a personalului în perimetrul unităţii de învăţământ.

Art. 184. (1) Unitatea de învăţământ încheie protocoale de parteneriat cu organizaţii nonguvernamentale, unităţi medicale, poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură, asociaţii confesionale, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituţională.

(2) Protocolul conţine prevederi cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3) În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului unităţii de învăţământ, în protocol se va specifica concret cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii copiilor/elevilor.

(4) Bilanţul activităţilor realizate va fi făcut public, prin afişare la sediul unităţii, pe site-ul şcolii, prin comunicate de presă şi prin alte mijloace de informare.

(5) Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț poate încheia protocoale de parteneriat şi pot derula activităţi comune cu unităţi de învăţământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea personalităţii copiilor şi a tinerilor, respectându-se legislaţia în vigoare din statele din care provin instituţiile respective.

(6) Reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali se vor implica direct în buna derulare a activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învăţământ.

 

 

TITLUL XI – Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 185. – Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării examenelor/evaluărilor naţionale.

Art. 186. (1) În Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

(2) În timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor mobile; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă. Pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ.

Art. 187. (1) în Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț se asigură dreptul fundamental la învăţătură şi este interzisă orice formă de discriminare a copiilor/elevilor şi a personalului din unitate.

(2) în Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educaţie al elevilor cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceştia a serviciului pe şcoală, interzicerea participării la cursuri sau sancţionarea elevilor care nu poartă uniforma unităţii de învăţământ sau altele asemenea.

Articolul 184 La elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern se respectă şi prevederile din Statutul elevului aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale”.

Art. 185. Anexele fac parte integrantă din prezentul Regulament.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

CONTRACT EDUCAŢIONAL

 

 1. Părţile semnatare

 

 1. Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț cu sediul în Comuna Vînători-Neamț, reprezentată prin director, pr. prof. Viorel Romus Laiu.

 

 1. Beneficiarii secundari ai învăţământului, reprezentată prin doamna/domnul ……………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. părinte / tutore al elevului prescolarului, cu domiciliul ……………………………………………………………………………

 

3.Beneficiarii primari ai învăţământului, reprezentat prin elevul/prescolarul …………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Scopul contractului: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin implicarea şi responsabilizarea părţilor implicate în educaţia beneficiarilor primari ai educaţiei.

 

III. Drepturile părţilor: drepturile părţilor semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea unităţii de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.

 

 1. Părţile au cel puţin următoarele obligaţii:*)

 

 1. Unitatea de învăţământ se obligă:
 2. a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ;
 3. b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de paza contra incendiilor în unitatea de învăţământ;
 4. c) să asigure că tot personalul Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț respectă cu stricteţe prevederile legislaţiei în vigoare;
 5. d) să asigure că toţi beneficiarii primari şi secundari ai educaţiei sunt corect şi la timp informaţi cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare;
 6. e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, un comportament responsabil, în concordanţă cu valorile educaţionale, pe care să le transmită beneficiarului direct;
 7. f) să sesizeze, la nevoie instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a beneficiarului primar al educaţiei;
 8. g) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfăşoară acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a beneficiarului primar al educaţiei, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia;
 9. h) să se asigure că personalul din învăţământ nu va aplica pedepse corporale şi nu va agresa verbal sau fizic beneficiarul primar al educaţiei;
 10. i) ca personalul didactic să evalueze direct beneficiarii primari ai educaţiei, corect şi transparent, şi să nu condiţioneze această evaluare sau calitatea prestaţiei didactice la clasa de obţinerea oricărui tip de avantaje;
 11. j) să desfăşoare în unitatea de învăţământ activităţi care respectă normele de moralitate şi nu pun în niciun moment în pericol sănătatea şi integritatea fizica sau psihică a beneficiarilor primari ai educaţiei, respectiv a personalului unităţii de învăţământ;
 12. k) să asigure că în unitatea de învăţământ sunt interzise activităţile de natură politică şi prozelitism religios.

 

 1. Beneficiarul secundar al învăţământului preuniversitar are următoarele obligaţii:
 2. a) asigură frecvenţa şcolară a beneficiarului primar în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea acestuia, până la finalizarea studiilor;
 3. b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea beneficiarului primar al educaţiei în unitatea de învăţământ, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi beneficiari direcţi din colectivitate/unitatea de învăţământ,
 4. c) cel puţin o dată pe lună ia legătura cu profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia beneficiarului primar al educaţiei;
 5. d) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de beneficiarul primar al educaţiei;
 6. e) respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
 7. f) nu agresează fizic, psihic, verbal personalul unităţii de învăţământ.

 

 1. Beneficiarul direct are următoarele obligaţii:
 2. a) de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;
 3. b) de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat;
 4. c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul beneficiarilor primari din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă;
 5. d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ;
 6. e) de a respecta Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului;
 7. f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul educaţional etc.;
 8. g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.);
 9. h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;
 10. i) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări;
 11. j) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene,
 12. k) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic;
 13. l) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora;
 14. m) de a nu provoca/instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara acesteia;
 15. n) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau al profesorului diriginte.

 

 1. Durata contractului: prezentul contract se încheie, pe durata școlarizării elevului/preșcolarului în unitatea de învățământ.
 2. Alte clauze: Orice neînţelegere dintre părţi se poate soluţiona pe cale amiabilă, în cadrul Consiliului Clasei, al Consiliului Profesoral sau al Consiliului de Administrate al Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț.

 

Încheiat astăzi,………………………, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte.

 

Seminarul Teologic Ortodox                                                                                                                          Beneficiar indirect,                            

   „Veniamin Costachi”,                                                                                                                                          Părinte,                                                             

            Director,                                                                                         

Pr. Prof. Viorel Romus Laiu