26 mai 2020

Calendarul și Metodologia privind Admiterea la seminar – iunie 2020

Informare : 26 mai 2020

 

A D M I T E R E ÎN SEMINAR – 2 0 2 0

 

 • extras din anexa nr. 1 la Ordinul MEC nr. 4.317/ 2020 prin care a fost aprobat Calendarul actualizat al organizării și desfășurării admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, pentru modificarea și completarea OMEN nr. 4948/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, cu modificările și completările ulterioare.

 

LOCURI PENTRU CLASA A IX-A, ANUL ȘCOLAR 2020-2021:

 • specializarea Teologie ortodoxă, cursuri de zi (clasă de băieți)- 28 locuri

    specializarea Patrimoniu cultural, cursuri de zi (clasă de băieți și fete)- 28 locuri

NOTĂ :         

 • Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la seminariile teologice/ colegiile/ liceele teologice ortodoxe, absolvenți de gimnaziu având minimum media 9 (nouă) la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial ;

 

GRAFICUL ÎNSCRIERII CANDIDAȚILOR ȘI SUSȚINERII PROBELOR:

02 – 05 iunie 2020 – înscrierea candidaților, direct la secretariatul Seminarului/ sau prin mijloace electronice de comunicare și eliberarea/ transmiterea anexelor fișelor de înscriere – scanate și trimise pe adresa de email: stvcmn@yahoo.com

09 – 12 iunie 2020 – desfășurarea/echivalarea probelor de aptitudini

12 iunie 2020 – comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

 

PROBELE DE APTITUDINI :

Specializarea – Teologie Ortodoxă :

 Interviul/colocviul/proba orală, evaluate cu calificativul admis/ respins:

a)verificarea dicției prin : rostirea unei rugăciuni/ poezii, la alegerea candidatului ;

b)motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic ;

c)verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului

 

 • proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei anuale la disciplina Religie din clasele V – VIII.      

Media minimă (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).

Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT).

Media finală de admitere se calculează conform prevederilor punctului II al anexei nr. 2 OMEN nr. 4948/2019 cu modificările și completările ulterioare.

 

  Specializarea – Patrimoniu cultural:

 probă de verificare a unor aptitudini (VA), în perceperea formelor/ exprimarea cromatică în compoziție. Portofoliul va cuprinde trei lucrări ale candidatului,care vor fi avizate de către profesorul de religie/ profesorul de educație plastică/ directorul de unde provine candidatul ;

 • proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei anuale la disciplina Religie din clasele V – VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT).

Media minimă (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).

Nota finală se calculează astfel : APT = (VCR + VA) / 2

Media finală de admitere se calculează conform prevederilor punctului II al anexei nr. 2 OMEN nr. 4948/2019 cu modificările și completările ulterioare

NOTĂ SPECIALĂ:

 • În situația în care unul dintre candidați, la una dintre specializările unităților de învățământ vocațional teologic, nu a studiat disciplina Religie pe parcursul claselor V – VIII, și în consecință nu are media încheiată la disciplina Religie pentru una sau mai multe clase, acesta va susține o probă orală de verificare a cunoștințelor la disciplina Religie. În această situație, subiectele pentru proba orală se elaborează din programa școlară de Religie, clasele V – VIII. Durata probei orale va fi de 20 minute. Interviul/ colocviul/ proba orală, precum și proba de verificare a unor aptitudini în perceperea formelor/ exprimarea cromatică în compoziție și proba orală de verificare a cunoștințelor la disciplina Religie, se desfășoară on-line, cu respectarea/ asigurarea unor condiții egale de participare pentru toți candidații.

 

 DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 Cerere de înscriere care cuprinde și declarația candidatului și a părinților acestuia că au luat la cunoștință de Regulamentul intern al unității școlare și că sunt de acord să-l respecte (se va completa Anexa nr. 1 (click));

Binecuvântarea chiriarhului

 • Candidații din Arhiepiscopia Iașilor depun o cerere pentru obținerea binecuvântării la secretariatul Seminarului (se va completa Anexa nr. 2 (click));
 • Candidații din alte eparhii vor obține binecuvântarea de la chiriarhul locului (NU ieșire din Eparhie), în original;

Adeverința, în original, eliberată de școala gimnazială care să cuprindă :

 • mediile anuale pentru clasele a V, VI, VII și a VIII-a și calculul mediei generale la Religie 
 • mediile anuale pentru clasele a V, VI, VII și a VIII-a și calculul mediei generale la Purtare

Anexa la fişa de înscriere, eliberată de către unitatea școlară unde elevul finalizează clasa a VIII-a, în original;

Certificat de naştere, copie;

Cartea de identitate, copie;

Recomandarea consiliului parohial/ preotului paroh, în original;

Adeverință/ Certificat de botez ortodox, copie ;

Fişa medicală în original,completată doar la medicul de familie (se va completa Anexa nr.3 (click));

            NOTĂ:

    

 • Dosarul de înscriere a candidaților se va putea depune on-line, prin transmiterea documentelor pe adresa de e-mail: stvcmn@yahoo.com (scanarea se realizează într-un singur document salvat cu numele candidatului). Cel mai târziu a doua zi de la scanare, dosarul va fi trimis prin poștă, pe adresa : Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” sat Mănăstirea Neamț, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț, codul postal 617502.
 • Relații suplimentare la numărul de telefon la 0730003417, email stvcmn@yahoo.com
20 mai 2020

Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț se află în doliu!

Una dintre marile personalități eclesiastice care au absolvit istorica școală teologică de la Mănăstirea Neamț, Arhiepiscopul Pimen al Sucevei și Rădăuților, a fost chemat să slujească Liturghia în Împărăția lui Dumnezeu.

S-a născut la data de 25 august 1929, în satul Herăști, comuna Grebănu (județul Buzău), primind la botez numele de Vasile Zainea. Și-a efectuat studiile medii la Liceul din Râmnicu Sărat.

În perioada anilor 1948-1951 a urmat cursurile Seminarul monahal din Mănăstirea Neamț.

Este tuns în monahism la Mănăstirea Neamț la 10 martie 1951 sub numele Pimen, fiind hirotonit ierodiacon în 1951 și apoi ieromonah în 1957.

Devine profesor la școlile monahale din Mănăstirile Neamț și Secu între anii 1951-1952 apoi pedagog la Seminarul Teologic din Mănăstirea Neamț între 1952-1953.

La 10 ianuarie 1982, arhimandritul Pimen Zainea este ales de către Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane ca episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, cu titlul “Suceveanul”. Apoi, la data de 24 ianuarie 1991, PS Pimen Suceveanul a fost ales arhiepiscop al Sucevei si Rădăuților, fiind instalat ca episcop la Suceava la 3 martie 1991.

Preamilostivul Dumnezeu să-l rânduiască în corturile sfinților!