Art. 1. Prezentul Regulament de ordine interioară al căminului cuprinde reguli specifice privind organizarea și desfășurarea activității din internatul Seminarului Teologic Ortodox “Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț și este întocmit în conformitate cu prevederile legale cuprinse în următoarele acte normative, după caz, cu modificările și completările ulterioare:

 • Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, din 31.08.2020;
 • Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 – privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
 • Proceduri operaționale ale unității și alte acte normative specifice activității căminului.

Art.2. Seminarul Teologic Ortodox “Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț are un internat propriu, cu personal angajat în condiţiile prevăzute de lege şi se subordonează directorului unităţii de învăţământ, ajutat de spiritual.
Art. 3. Cazarea elevilor în internat se aprobă de către o comisie formată din director/ director adjunct în calitate de preşedinte, pedagog, administrator, reprezentantul elevilor din comitetul de cămin şi un delegat al comitetului de părinţi. Solicitările de primire în internat se fac în scris, online la secretariatul unității de care aparţine internatul după încheierea anului şcolar, conform procedurii.

Art. 4. Repartizarea elevilor în internat, pe etaje şi camere, se face diferenţiat, pe clase (acolo unde situația este favorabilă).
Art. 5. Consiliul de administraţie al unității, comitetul de internat şi personalul medico-sanitar vor stabili programul-cadru al unei zile şi programul de activităţi pentru elevii interni.

Art.6. Activităţile cu elevii interni cuprind: pregătirea lecţiilor, activităţi administrativ- gospodăreşti, servirea mesei, programul de rugăciune, activităţi vizând formarea şi dezvoltarea de domenii de interese ale elevilor, de educaţiei igienico-sanitară. La întocmirea programului se va ţine cont de particularitățile de vârstă ale elevilor şi de orarul unității, asigurându-se zilnic 8 ore de somn pentru elevi.

Art. 7. La începutul fiecărui semestru, elevii interni primesc în folosinţă camera, cu întregul inventar şi lenjeria de pat, pe baza unui proces verbal în care sunt incluse şi obligaţiile elevului şi ale administraţiei.

Art. 8. Organizarea şi desfăşurarea programului zilnic şi a activităţilor educaţionale și social- gospodăreşti din internat se face sub supravegherea pedagogilor şcolari, a personalului funcţional de servire şi cu sprijinul cadrelor didactice.
Art. 9. Conducerea internatului revine directorului unității pe lângă care funcţionează internatul, cu implicarea spiritualului.

Capitolul I – Dispoziţii Generale

Art. 11. Funcționarea căminului Seminarului este asigurată de următoarele dispoziții generale:

 1. Regulamentul de ordine interioară al căminului Seminarului Teologic Ortodox “Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț pentru elevii interni cuprinde normele de funcţionare a căminului, prevederile specifice unui cămin pentru elevi, precum şi drepturile şi obligaţiile acestora.
  2. Respectarea regulamentului este obligatorie atât pentru conducerea căminului, cât şi pentru elevii cazaţi în cămin.
 2. În incinta căminului sunt interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, desfăşurarea acţiunilor de propagandă politică şi orice activităţi care încalcă normele morale şi care pun în pericol sănătatea fizică şi/sau psihică a elevilor.
  4. În cazul în care elevul cazat în cămin nu a împlinit vârsta de 18 ani, acordul se semnează de unul din părinţii sau întreţinătorii legali.
 3. Toți elevii trebuie să-și achite la casieria Seminarului, până la data de 20 ale lunii în curs, taxa de cazare și masă pentru luna următoare;
 4. Cazarea elevilor în cămin se realizează în limita locurilor disponibile, pe baza cererilor depuse la secretariatul Seminarului (cu număr de înregistrare) sau online (e-mail), începând cu luna iunie. Excepțiile – cazuri sociale sau medicale – se discută în consiliul de administrație al unității.
 5. Comitetul de cămin-cantină coordonează activitatea, cu acordul conducerii Seminarului. Comitetul de cămin este alcătuit din reprezentanți ai elevilor interni, aleși dintre și de către aceștia la începutul fiecărui an școlar. Comitetul desemnează un membru care va avea funcția de șef de cămin.
 6. Cheile camerelor se păstrează la pedagogul căminului, în locul special amenajat în acest sens.

Capitolul II – Drepturile elevilor interni

Art. 12. Elevii interni au următoarele drepturi:

 1. Elevii interni au dreptul să dețină un telefon pe care să îl predea seara, înainte de culcare,

pedogogului, spre a se respecta orele de odihnă. Măsura este luată cu acordul părinților/tutorelui la început de ciclu de învățământ.

 1. Pentru bunurile deținute de elevi, pierdute sau furate, conducerea Seminarului și personalul nu își asumă responsabilitatea. Elevii interni au dreptul să iasă în oraș în următoarele condiții:
  a) în baza unei cereri formulate de părinți/tutore pentru activități programate în afara unității (ore de pregătire suplimentară efectuate în particular, tratamente medicale, lecții de conducere auto, etc.) Cererea va fi însoțită de o adeverință din partea organizatorului activității și de programul activității. Orice activități în afara programului respectiv (ex. concursuri, campionate) vor fi anunțate cu cel puțin o săptămână înainte și se va obține aprobarea pentru participare din partea conducerii unității și a pedagogului.
  b) în baza unui bilet de voie semnat de pedagog, cu specificarea intervalului orar pentru care se acordă învoirea și scopul acesteia.
 2. c) în situații speciale, în baza unei cereri telefonice (mesaj scris) din partea părinților/ tutorelui legal, cu confirmarea ulterioară a acesteia.
 3. d) în cazul în care elevii interni sunt invitați să își petreacă noaptea în afara căminului (la o rudă, un coleg/prieten), vor putea fi învoiți pentru aceasta numai pe baza unei cereri din partea părinților/tutorelui ambelor părți (invitat și gazdă), cerere depusă cu cel puțin o zi înaintea datei pentru care se solicită învoirea.
 1. Elevii interni au dreptul să plece acasă sau să rămână în cămin în fiecare weekend, cu condiția să își anunțe intenția până cel târziu joi. Vineri după orele de curs și în preziua sărbătorilor cu ținere, elevii se vor înscrie în Registrul de învoiri unde vor semna.
 2. În timpul învoirilor nu au voie să frecventeze plajele, ștrandurile, nu au voie să se scalde în ape curgătoare sau stătătoare, nu au voie pe timpul iernii să meargă pe gheața lacurilor, râurilor și în nici un alt loc/spațiu/ activitate care le-ar putea pune viața în pericol.
 3. Să servească masa la cantina internatului.
 4. Să facă propuneri pentru îmbunătățirea condițiilor de studiu și de viață din internat.
 5. Administraţia căminului asigură zilnic curăţenia în spaţiile de folosinţă comună.

Capitolul III – Obligaţiile elevilor interni

Art. 13. Elevii interni au următoarele obligații:

 1. Să respecte întocmai prevederile Regulamentului de ordine interioară.
 2. În cazul acțiunilor coordonate de către Eparhia Iașilor, Inspectoratul Școlar Județean Neamț sau Ministerul Educației –  olimpiade, concursuri – ce necesită asigurarea unor locuri de cazare, să elibereze camera în perioada solicitată.
 1. Să folosească obiectele din inventarul camerei numai conform destinației lor şi fără̆ a le deteriora. Deteriorarea vreunui obiect din cameră atrage după̆ sine achiziționarea altuia nou. Costul va fi suportat de către persoana vinovată sau de întreaga cameră în cazul neidentificării vinovatului.
 1. Să aducă la cunoştinţa administraţiei căminului orice defecţiune ori funcţionare anormală a instalaţiilor ori a obiectelor aflate în dotarea camerei sau a spaţiilor de folosinţă comună.
 2. Să păstreze curăţenia în camere şi în spaţiile de folosinţă comună.
 3. Dacă în aceeaşi cameră se deteriorează în mod repetat obiecte şi nu se identifică vinovatul, comitetul de cămin analizează situaţia şi propune conducerii sancţionarea locatarilor prin înlocuirea obiectului deteriorat cu plata, la prețul zilei, la casieria seminarului și eliminarea din cămin;
 4. Să respecte liniştea în cămin şi să aibă relaţii civilizate cu colegii de cameră şi cu ceilalţi elevi.
 5. Să respecte regulile de protecție a muncii, de prevenire a incendiilor.
 6. Să respecte orele de studiu și de pregătire a temelor pentru a doua zi.
 7. Să respecte programul orar al căminului:

Deșteptarea – 6.30. (Când se săvârșește Sf. Liturghie deșteptarea va fi la ora 6.00)

Cursuri sau meditație – 7.00-7.50;

Rugăciunea de dimineață – 7.50;

Micul dejun  – 8.10-8.25;

Cursuri 8.30-14.30 (pauza mare 11.20-11.40);

Masa de prânz -14.30-15.00;

Program de voie (odihnă) – 15.00-16.00;

Meditație – 16.00-18.00;

Cina 0 18.30;

Meditație de seară – 19.00-20.00;

Rugăciunea de seară 20.30;

Stingerea 22.00.

 

 1. Să respecte angajaţii din personalul administrativ (administrator, magazioner, pedagog, supraveghetori de noapte, femei de serviciu, bucătărese). Se va utiliza un limbaj şi un comportament în conformitate cu cerinţele „Codului bunelor maniere”.
 1. La sfârșitul anului școlar se predă inventarul, pe bază de proces verbal, semnat de fiecare elev şi de administrator și pedagog.

13.La părăsirea căminului (încetarea convenţiei), elevul este obligat să predea administratorului inventarul, pentru care a semnat de primire la încheierea acordului de cazare, cheia camerei şi a dulapului.

 1. La părăsirea căminului (încetarea convenţiei) elevii interni sunt obligaţi să-şi achite toate restanţele de plată privind taxa de cazare şi consumul de utilităţi.
 2. Elevii interni au obligaţia şi interesul să folosească utilităţile în mod civilizat și cu simţ gospodăresc:
  • să stingă luminile şi să verifice dacă robinetele pentru apa caldă şi rece sunt închise;
  • să păstreze curățenia la grupurile sanitare (toalete și dușuri);
  • să urmărească permanent dacă instalaţia sanitară funcţionează corect şi nu sunt pierderi de apă caldă ori rece.

Capitolul IV – Interdicţii pentru elevii interni

Art. 14.

 1. Se interzice cu desăvârşire consumul ori comercializarea, în incinta căminului, a substanţelor halucinogene, Administraţia căminului având dreptul şi obligaţia legală de a anunţa organele de poliție competente, în situaţia în care există indiciile săvârşirii unor astfel de fapte.
 2. Consumul de băuturi alcoolice este interzis, de asemenea este interzisă introducerea băuturilor alcoolice și accesul în internat sub influența băuturilor alcoolice. Abaterile săvârşite în cămin sub influenţa alcoolului nu vor fi considerate ca circumstanţe atenuante ci dimpotrivă, ca circumstanţe agravante.
 3. Depozitarea băuturilor alcoolice și a țigărilor în camerele de locuit este strict interzisă.
 4. Petrecerile în cămin sunt interzise.
 5. Fumatul în cămin este strict interzis.
 6. Introducerea sau tolerarea persoanelor străine în internat este interzisă.
 7. Este interzisă introducerea în internat a armelor, a pocnitorilor sau a petardelor.
 8. Este interzis practicarea jocurilor de noroc.
 9. Este interzisă folosirea autoturismelor personale în curtea și împrejurimile școlii.
 10. Este interzisă lipirea pe pereții camerelor, pe uși, ferestre și dulapuri a fotografiilor sau decupajelor.
 11. În camere este interzis gătitul şi păstrarea alimentelor perisabile.
 1. Este complet interzisă intrarea elevilor interni în camerele colegilor de sex opus.
 2. Se interzice cu desăvârşire aruncarea de obiecte, ambalaje, etc. pe acoperișuri, ferestrele camerelor şi holurilor, escaladarea acestora ori aplecatul peste pervaz.
 3. Se interzice cu desăvârşire realizarea de copii după cheile camerei.
 4. Se interzic cu desăvârşire locatarilor orice manifestări care aduc prejudicii căminului şi, implicit, unităţii de învăţământ.
 5. Elevii interni NU au dreptul să primească vizita unor persoane străine, care nu sunt cazate în cămin.

Capitolul V – Sancțiuni

Art. 15. Pentru încălcarea prevederilor prezentului regulament se vor aplica, în funcție de gravitatea abaterilor, sancțiuni. În cazul în care abaterea constă și în deteriorarea și distrugerea unor bunuri din cămin, mai întâi se vor recupera de la cei vinovați pagubele produse.

Art. 16.Sancțiunile care pot fi aplicate sunt:

 • mustrare verbală;
 • avertisment scris cu înștiințarea părinților;

Art. 17. Sancțiunea cu mustrare verbală se aplică de către pedagogul școlar, supraveghetor de noapte, diriginte pentru nerespectarea programului orar al căminului, nerespectarea liniștii și a orelor de pregătire a temelor, comportament necivilizat față de colegii de cameră, ceilalți elevi din cămin și angajații din personalul administrativ (administrator, magazioner, pedagog, supraveghetor de noapte, bucătărese, femei de serviciu), nerespectarea regulilor de protecție a muncii, de prevenire a incendiilor, plecarea din internat fără bilet de voie de la pedagogul de serviciu.
Art. 18. Sancţiunea cu avertisment scris, cu înștiințarea părinților se poate aplica la propunerea pedagogului școlar/supraveghetor de noapte și comitetului de cămin pentru nerespectarea și repetarea următoarele fapte: neasigurarea ordinii şi curăţeniei în camere şi spaţii comune, mutarea din cameră fără înştiinţarea pedagogului, tulburarea liniştii în cămin/organizarea de petreceri care perturbă liniştea, consumul de băuturi alcoolice, fumat, introducerea de persoane străine în internat, introducerea de arme, pocnitori sau petarde, practicarea jocurilor de noroc, aruncarea de obiecte, ambalaje pe ferestrele camerelor, deteriorarea obiectelor din cameră, părăsirea internatului la sfârșitul anului școlar fără predarea către administrator și pedagog a inventarului camerei.
Art.19. Sancţiunea cu excluderea din cămin se aplică la propunerea pedagogului școlar după ce au fost aplicate sancțiunile anterioare și elevul a continuat cu săvârșirea abaterilor menționate anterior. Elevul exclus din cămin nu va mai fi primit niciodată şi nu i se va mai permite accesul în cămin nici ca vizitator.
Art.20. În cazul nerespectării prevederilor din ROFUIP şi a celor din prezentul regulament, administraţia căminului este îndreptăţită să propună rezilierea acordului de cazare. Anterior rezilierii, administraţia căminului va înainta conducătorului unității de învăţământ un exemplar din declaraţiile referitoare la caz, inclusiv referatul administraţiei, din care să rezulte în mod explicit abaterile de la prevederile Regulamentului de ordine interioară, solicitându-se punctul de vedere în termen de 5 zile lucrătoare.

Capitolul VI – Comitetul de internat

Art. 21. Comitetul de internat este compus din:

 • Director;
 • Pedagogi;
 • Administrator patrimoniu;
 • 3 elevi interni (președinte, vicepreședinte, membru); 1 părinte.

 

Art. 22. Atribuțiile Comitetului de internat:

 • Se întrunește lunar/ de câte ori este nevoie, cu întocmirea procesului verbal la fiecare ședință̆ care va fi păstrat la portofoliul comitetului de internat.
 • Stabilește programul detaliat de activități.
 • Discută şi rezolvă problemele educative şi administrative apărute.
 • Afișează şi actualizează informațiile pe site-ul oficial al școlii. Acesta va conține în mod obligatoriu: regulamentul internatului, componența Comitetului de internat, proceduri operaționale, programul activităților anuale, reguli de igienă, alte informații.
 • În toate deciziile primează̆ interesul elevului cu respectarea ROFUIP şi a celorlalte documente școlare.

 

Capitolul VII – Pedagog școlar şi supraveghetor de noapte;

Art. 23. Pedagogii au următoarele atribuții:

 1. Împreună cu conducerea unității asigură funcţionarea internatului colaborând cu administratorul de patrimoniu pentru toate activitățile administrativ – gospodărești.
 2. Participă alături de personalul didactic din unitate la formarea unui colectiv unitar de elevi.
 3. Elaborează în cadrul Comitetului de internat programul activităţilor educative şi administrativ-gospodăreşti pentru elevii interni care va fi vizat de Consiliul de administrație.
 4. Asigură menţinerea ordinii şi disciplinei în rândul elevilor interni, păstrarea bunurilor din dotarea internatului, cunoaşterea şi respectarea de către elevi a prevederilor regulamentului internatelor şcolare şi a altor acte normative care reglementează vârsta şcolară.
 5. Repartizează elevi în internat şi pe camere.
 6. Completează și actualizează documentele specifice:
  • Tabelul centralizat al elevilor interni (nume și prenume elev/ nr de telefon/ nume și prenume părinte/ nr de telefon/ adresa de domiciliu);
  • Graficul de repartizare a elevilor pe camere;
  • Fișa individuală a elevului intern (evidență bilete de voie/ situații medicale deosebite/ specifice)
  • Registrul de învoiri/ registru de procese verbale.
 1. Stabileşte şi urmăreşte împreună cu administratorul realizarea activităţilor administrativ- gospodăreşti.
 2. Se interesează de preocupările profesionale şi extraşcolare ale elevilor, de particularităţile comportamentale, intervenind operativ şi eficient în sprijinul acestora.
 3. În funcţie de programul de studiu, organizează activităţi recreativ-distractive, sportiv- turistice, cultural-artistice, pentru elevii interni cu precădere în zilele libere.
 4. Face propuneri de completare a dotării cu cazarmament, obiecte de inventar şi materiale necesare pentru efectuarea activităţilor gospodăreşti şi desfăşurarea activităţilor educative.
 5. Antrenează elevii la acţiuni de înfrumuseţare a internatelor, de amenajare şi întreţinere a spaţiilor verzi, a spaţiilor destinate activităţilor cultural-sportive şi recreativ-distractive.
 6. Sesizează conducerea unității şi dirigintele cu privire la abaterile elevilor interni.
 7. Asigură efectuarea de către elevii interni, înaintea plecării în fiecare vacanţă, a curăţeniei în cameră.
 8. Se îngrijeşte de igiena corporală a elevilor, îndrumându-i să se spele. Îi îndrumă pe elevi să respecte regulile igienico-sanitare în unitate, cantină.
 9. Verifică dimineaţa în camere aranjarea de către elevi a paturilor și ordinea din dulapuri; verifică modul în care este întreţinută camera cu tot ce se află în dotarea ei: mobilier, pereţi, obiecte sanitare, etc.
 10. Contribuie în toate împrejurările la formarea deprinderilor de ordine, curăţenie şi disciplină la elevi.
 1. Anunţă cadrele medicale/ părinții de situaţiile de îmbolnăvire a elevilor, respectând procedura acordării primului ajutor.
 2. Organizează împreună cu personalul medico-sanitar activităţi de educaţiei igienico- sanitară.
 3. Îndrumă elevii în acţiunea schimbării lenjeriei de pat.
 4. Solicită părinţilor, tutorelui legal, declaraţii și orice alte informații referitoare la învoirea

elevilor după amiază în oraş (neînsoţiţi), pentru siguranța elevilor.

 1. Anunţă imediat părinţii (telefonic) de situaţiile neobişnuite ce pot apărea în legătură cu

anumite abateri de la disciplina de internat sau devieri de comportament ale copiilor lor cazaţi în internat. Informează apoi directorul unității și diriginţii de la clasele în care învaţă respectivii elevi, de situaţiile apărute.

 1. Identifică modalităţi de comunicare eficientă cu elevii în funcție de specificul situației în vederea rezolvării acesteia.
 2. Identifică nevoile elevilor.
 3. În timpul programului de dimineaţă/după amiază urmăreşte ca toţi elevii din internat să fie la școală şi nu le permite acestora ca în timpul programului să se întoarcă în internat pentru a absenta de la unele ore de curs.
 4. Pentru schimbul de tură întocmește procesul verbal de predare-primire care va cuprinde:
 • situația învoirilor, a celor medicale, a celor de indisciplină, alte situații.
 • aceste procese verbale vor fi semnate de cei implicați: pedagog, supraveghetor de noapte și altă persoană desemnată de conducerea Seminarului cu atribuții prin fișa postului.
 1. Consiliază elevii care au săvârșit abateri, colaborează cu consilierul școlar pentru rezolvarea oricăror neînțelegeri apărute între elevi.
 1. Supraveghează programul de servire a mesei, asigura condițiile corespunzătoare pentru servirea meselor principale ale zilei.
 2. Gestionează și aprobă biletele de voie care asigura învoirea elevilor pe o anumită perioadă de timp, pentru situații de urgență, de strictă necesitate și alte situații apărute doar cu acordul părinților.
 3. Pedagogul are obligaţia de a completa și actualiza fişele individuale ale elevilor interni.
 4. Orarul de lucru este în conformitate cu planificarea efectuată și avizată de directorul

unității și implică respectarea atribuțiilor din fișa cadru a postului.

 1. Are obligația de a respecta procedurile stabilite de unitate, regulamentele școlare:
  LEGEA nr. 1/ 2011 cu completările și modificările ulterioare, ROFUIP, CODUL MUNCII, colaborând cu toți partenerii implicați: supraveghetori de noapte, administrator și orice altă persoană desemnată de conducerea liceului cu atribuții prin fișa postului.
 2. Supraveghetorul de noapte are următoarele atribuții:
 1. Colaborează cu membrii Comitetului de internat la formarea unui colectiv unitar de elevi.
 2. Are obligaţia de a semnala, în scris, problemele deosebite apărute pe timpul programului, în registrul de procese-verbale.
 3. Asigură menţinerea ordinii şi disciplinei în rândul elevilor interni, păstrarea bunurilor din dotarea internatului, cunoaşterea şi respectarea de către elevi a prevederilor regulamentului internatelor şcolare şi a altor acte normative care reglementează vârsta şcolară
 4. Contribuie în toate împrejurările la formarea deprinderilor de ordine, curăţenie şi disciplină la elevi.
 5. Identifică modalităţi de comunicare eficientă cu elevii, în funcție de specificul situației, în vederea rezolvării acesteia.
 1. Anunţă cadrele medicale/ părinții de situaţiile de îmbolnăvire a elevilor, respectând procedura acordării primului ajutor.
 1. Pentru schimbul de tură întocmește procesul verbal de predare –primire care va cuprinde:
  • situația învoirilor, a celor medicale, a celor de indisciplină, alte situații.
  • aceste procese verbale vor fi semnate de cei implicați: pedagog, supraveghetor de

noapte și altă persoană desemnată de conducerea Seminarului cu atribuții prin fișa postului .

 1. Orarul de lucru este în conformitate cu planificarea efectuată și avizată de directorul

unității și implică respectarea atribuțiilor din fișa cadru a postului;

 1. Are obligația de a respecta procedurile stabilite de unitate, regulamentele școlare:
  LEGEA nr. 1/ 2011 cu completările și modificările ulterioare, ROFUIP, CODUL MUNCII, colaborând cu toți partenerii implicați: pedagog, administrator și orice altă persoană desemnată de conducerea Seminarului cu atribuții prin fișa postului.

 

Capitolul VIII – Dispoziţii Finale

 

 1. Acest regulament intră în vigoare începând cu data de 11.09.2023 şi va fi afişat atât la gazeta de la intrare în cămin cât şi pe pagina oficială a seminarului.
 2. În cazurile unor acte de indisciplină deosebite pedagogul/ supraveghetorul de noapte va anunţa imediat, telefonic, administratorul unității şi directorul; cu acordul acestora vor fi anunțate organele de poliţie.
 3. În cazul nerespectării prevederilor din prezentul regulament, administraţia căminului este îndreptăţită să propună rezilierea acordului de cazare.
 4. Anterior rezilierii, administraţia căminului va înainta conducătorului unității de învăţământ un exemplar din declaraţiile referitoare la caz, inclusiv referatul administraţiei, din care să rezulte în mod explicit abaterile de la prevederile Regulamentului de ordine interioară, solicitându-se punctul de vedere în termen de 5 zile lucrătoare.
 5. Locatarul exclus din cămin, pentru nerespectarea prevederilor Regulamentului de ordine interioară, nu va mai fi primit niciodată şi nu i se va mai permite accesul în cămin nici ca vizitator.
 6. Fiecare elev şi părinte al elevului cazat in internat va lua la cunoştinţă (sub semnătură) prevederile prezentului regulament, angajându-se astfel să-l respecte şi să suporte consecinţele specificate în cazul nerespectării acestuia.
 7. În conformitate cu Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 – privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, beneficiarii sunt de acord cu prelucrarea datelor personale în aplicațiile unității/ME.
 8. Tot personalul didactic și nedidactic, elevii interni și părinții acestora sunt obligați să respecte normele de protecție igienico-sanitare.

Director,
Pr. prof. Laiu Viorel