24 mai 2021

Seminarul de la Mănăstirea Neamț reprezentat la Simpozionul „Făclii Ortodoxe în Petrodava”

Sărbătoarea Sfinților Împărați întocmai cu Apostolii, Constantin și Mama sa Elena, ocrotitorii Seminarului Teologic din Piatra Neamț, au prilejuit o întâlnire de suflet între elevi seminariști, profesori și directori de la mai multe seminarii teologice din țară. Ajuns la ce-a de-a III-a ediție, Simpozionul „Făclii ortodoxe în Petrodava”, desfășurat în format online, a avut ca temă de reflecție în acest an „Viața românilor ortodocși din țară și diaspora într-o lume secularizată”, subiect ce se înscrie în șirul manifestărilor prilejuite de „Anul omagial al pastorației românilor din afara granițelor”.
Școala noastră a fost reprezentată de doi elevi din clasa a XI-a Pastorală: Mihalache Eugen, îndrumat de Prof. Arhim. Dr. Mihail Daniliuc, care a prezentat un referat cu tema „Activitatea în exil a Mitropolitului Visarion Puiu” și Dumitrașcu Eduard Constantin, îndrumat de prof. Mirel Gălușcă, care a prezentat un eseu intitulat „Biserica Ortodoxa Română în diaspora – o inimă de mamă alături de fiii săi împrăștiați în lume. Gânduri despre misiunea bisericii printre românii de peste hotare”.
Bucuria comuniunii, chiar și în format online, a fost dublată de consistenta implicare a elevilor manifestată în special prin profunzimea temelor expuse.
Felicitări elevilor și dascălilor îndrumători!

12 mai 2021

Elevi seminariști participanți la atelier de lucru cu tema „Ortodoxie și modernitate”

Ca o pregustare a simpozionului Facultății de Teologie „Dumitru Stăniloae” din Iași, aflat acum la a VIII-a ediție, un grup de elevi din clasele terminale ale Seminarului Teologic „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț au participat în data de 11 mai 2021 o activitate inedită – un atelier de lucru în cadrul căruia s-a dezbătut tema „Ortodoxie și modernitate”. Elevii au fost antrenați de către Pr. Dr. Lucian Filip, inspector în cadrul Sectorului de învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor în a înțelege rolul Ortodoxiei în modernitate și răspunsul pe care îl oferă Ortodoxia modernității. Întreaga întâlnire cu invitatul special al atelierului a fost moderată de către Prof. Gălușcă Mirel. Elevii au s-au remarcat prin dinamism și, mai ales, prin bogăția și adâncimea ideilor expuse.

06 mai 2021

Ordinul Ministerului Educației 3721/23.04.2021 pentru modificarea și completarea OMEC 5457/2020 privind organizarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022.

Ordinul Ministerului Educației 3721/23.04.2021 pentru modificarea și completarea OMEC 5457/2020 privind organizarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022.

B. Probele de aptitudini
07 -14 iunie 2021 – înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de învăţământ liceal/gimnazial sau prin mijloace electronice de comunicare şi şi eliberarea/transmiterea anexelor fişelor de înscriere, însoţite de documentele prevăzute în Anexa nr. 3 la ordin, conform procedurii stabilite de Comisia Naţională de Admitere
15 -18 iunie 2021– Desfăşurarea/Echivalarea probelor de aptitudini, conform prevederilor din Anexa nr. 3
Notă: Pentru admiterea în colegiile militare naţionale, perioada în cai se susţine proba de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatul română şi Matematică este stabilită conform reglementărilor proprii a Ministerului Apărării Naţionale
18 iunie 2021 – Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini
18 iunie 2021 – Transmiterea, în format electronic şi în scris, către Comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicaţia informatică centralizată

1) Documentele necesare înscrierii pentru admiterea la unităţile de învăţământ cu profil vocaţional teologic, graficul admiterii şi alte informaţii legate de aceasta vor fi anunţate pe pagina web/pagina de facebook a şcolii.
2) Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la seminariile teologice ortodoxe absolvenţi de gimnaziu având minimum media 9 (nouă) la purtare pentru fiecare clasă din învăţământul gimnazial.
3) Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:
3.1. anexa la fişa de înscriere;
3.2. certificat de naştere – copie;
3.3. fişa medicală în original;
3.4. declaraţie din partea candidatului şi a părintelui/reprezentantului legal al acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unităţii şcolare şi că sunt de acord să-l respecte;
3.5. adeverinţă/certificat de botez – copie
3.6. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh
3.7. binecuvântarea chiriarhului locului
4) In cadrul examenului de admitere la profilul teologic candidaţii vor susţine, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:
a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;
b) o probă de verificare a cunoştinţelor religioase, evaluată cu notă.
5) Interviul/colocviul/proba orală constă în:
a) verificarea dicţiei prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;
b) motivarea alegerii unei unităţi de învăţământ vocaţional teologic;
c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.
6) Proba de verificare a cunoştinţelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V – VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT).
7) Pentru toate specializările de la profilul Teologic, media minimă la proba de verificare a cunoştinţelor la disciplina Religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (şapte).
8) Pentru profilul Teologic, specializarea Patrimoniu cultural, examenul de admitere va cuprinde şi o probă de verificare a unor aptitudini (VA) în perceperea formelor/exprimarea cromatică în compoziţie, care va consta din prezentarea unui portofoliu. Portofoliul va cuprinde trei lucrări ale candidatului, care vor fi avizate de către profesorul de Religie/profesorul de Educaţie plastică/directorul şcolii de unde provine candidatul. La această specializare, nota finală la proba de aptitudini (APT) se calculează astfel:
APT = (VCR + VA) / 2, unde:
– VCR = media de la verificarea cunoştinţelor religioase, care va rezulta din media aritmetică a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele a V – VIII, calculată cu două zecimale, fără rotunjire;
– VA = nota la verificarea aptitudinilor în perceperea formelor/exprimarea cromatică în compoziţie.