ANALIZAT ÎN  CP  01.09.2023

APROBAT ÎN  CA  12.09.2023

 

CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE

 Art. 1. Prezentul Regulament este întocmit în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu Legea educației naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu contractul colectiv de muncă aplicabil, Statutul elevului (OM nr. 4742/2016, cu modificările ulterioare), cu Protocolul cu privire la predarea disciplinei Religie – cultul ortodox în învățământul preuniversitar și la organizarea învățământului teologic ortodox preuniversitar și universitar încheiat între Patriarhia Română (nr. 5.120/2014), Ministerul Educaţiei Naționale (nr. 9217/2014) și Secretariatul de Stat pentru Culte (nr. c-927/2014) și ROFUIP aprobat prin OMEC nr. 5550/2021.

Art. 2. (1) Regulamentul intern se aduce la cunoştinţă elevilor și salariaţilor obligatoriu, de către conducere, prin afişare la avizier şi pe bază de semnătură şi îşi produce efectele faţă de salariaţi din momentul încunoştinţării acestora (art.243 Codul muncii).

(2) Orice modificare ce intervine în conţinutul regulamentului intern este supusă procedurilor de informare.

(3) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziţiile regulamentului intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său.

(4) Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în regulamentul intern este de competenţa instanţelor judecătoreşti, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării de către angajator a modului de soluţionare a sesizării formulate potrivit alin. (3).

Art. 3. Hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea disciplinară şi disponibilizarea personalului didactic se iau la nivelul unităţii de învăţământ de către consiliul de administraţie, cu votul a 2/3 din totalu l membrilor. Directorul unităţii de învăţământ emite deciziile conform hotărârilor consiliului de administraţie. Angajatorul este unitatea de învăţământ (art.93 Legea 1/2011)

 

CAP. 2 FORMA ŞI NIVELUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 Art. 4  Seminarul Teologic Ortodox de la Mănăstirea Neamţ face parte din învăţământul teologic al Bisericii Ortodoxe Române, integrat în învăţământul de stat.

Art. 5  Denumirea Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ este:

„Seminarul Teologic Ortodox “Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamţ

 Art.6 Şcoala este încadrată între unităţile de învăţământ liceal, filieră vocaţională, profil Teologic ortodox și are în componenţă următoarele specializări:

 • Seminar (liceu) Teologie Ortodoxă – cu forma de învăţământ de zi (băieți);
 • Seminar (liceu) Teologie Patrimoniu cultural – cu forma de învăţământ de zi (băieți și fete);

Art. 7 Ocrotitorul spiritual al şcolii este: „Sf. Ioan Iacob de la Neamţ- Hozevitul” (05 august)

 CAP. 3 – INVATAMANTUL SEMINARIAL (LICEAL). PRINCIPII DE ORGANIZARE ȘI FINALITĂȚI

Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț se organizează şi funcţionează pe baza principiilor stabilite în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare și a Ordinului ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor.

În situații obiective cum ar fi: calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații excepționale, aceste întâlniri se pot desfășura online, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferință.

   Art. 8 Admiterea

1) Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere se face potrivit reglementărilor în  vigoare din metodologia emisă de către Ministerul Educaţiei.

2) Cifra de şcolarizare pentru clasa a IX-a la se propune, potrivit legii, de Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț prin Centrul Eparhial Iași şi se aprobă de CL al comunei Vînători-Neamț și Inspectoratul Şcolar Neamț.            

3) Înscrierea candidaţilor se face la secretariatul Seminarului Teologic Ortodox Mănăstirea Neamț.

4La înscriere, dosarul candidaţilor trebuie să cuprindă, pe lângă documentele precizate în Regulamentul ME şi următoarele acte:

– Binecuvântarea I.P.S. Teofan Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei (în original);

NotăCandidaţii din afara Eparhiei Iaşilor vor anexa suplimentar şi Binecuvântarea Chiriarhului locului pentru înscrierea la concursul de admitere la Seminarul Teologic Ortodox Mănăstirea Neamţ.

 • Recomandarea preotului paroh şi a Consiliului parohial, pentru candidații care se înscriu la cursurile de zi (în original) sau recomandarea conducerii mănăstirii, pentru candidații care se înscriu dintre monahi (în original);
 • Certificatul de botez (copie legalizată la notariat);
 • Fişa de consultaţii medicale a candidatului – de la naştere până la momentul înscrierii la concurs (xerocopie numerotată și autentificată de către medicul de familie);
 • Fişa medicală completată de către medicul de familie în baza Registrului de evidență a pacienților iar analizele pentru sânge, radioscopia pulmonară în policlinică (sau alte clinici autorizate) și avizul psihologic de la medic specialist. În ultima rubrică a fișei medicale (de pe verso) se va completa de către părinți si candidat declaratia că nu suferă de boli cronice, devieri de comportament, agresivitate si alte afectiuni psihice (în original).

Art.9. Examenul de diferenţă (pentru absolvenţii de şcoală profesională şi complementară/ transferuri de la alte licee sau seminarii)

  1) Organizarea şi desfăşurarea acestui examen se va face potrivit reglementarilor în vigoare ale ME.

  2) La înscriere, candidatii înscrişi, respectiv elevii transferaţi sunt obligaţi să prezinte la secretariatul şcolii un dosar care să conțină următoarele documente:

 • Binecuvântarea I.P.S. Teofan Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei (în original);
 • Notă Candidaţii din afara Eparhiei Iaşilor vor anexa suplimentar şi Binecuvântarea Chiriarhului locului pentru înscrierea la concursul de admitere de la Seminarul Teologic Ortodox Mănăstirea Neamţ.
 • Recomandarea preotului paroh şi a Consiliului parohial pentru candidații care se înscriu la cursurile de zi (în original) sau recomandarea conducerii mănăstirii pentru candidații care provin din mănăstiri (în original);
 • Certificatul de botez (copie legalizată la notariat);
 • Fişa de consultaţii medicale a candidatului – de la naştere până la data înscrierii la concurs (xerocopie numerotată si autentificată de către medicul de familie);
 • Fişa medicală completată de către medicul de familie in baza Registrului de evidență a pacientilor iar analizele pentru sange si radioscopia pulmonară în Policlinică (alte clinici autorizate). In ultima rubrică a fișei medicale (de pe verso) se va completa de către părinți si candidat declaratia că nu suferă de boli cronice si psihice (în original).

Art. 10 Olimpiade/ Concursuri/ Competiții etc.

1)Elevii care dovedesc abilități şi preocupare în pregătirea lor pe anumite specialităţi/ discipline, au dreptul de a participa la olimpiade, concursuri, competiţii, simpozioane etc. conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar;

2)Elevii care obţin rezultate deosebite vor fi recomandaţi cu prioritate Inspectoratului Școlar Județean Neamț, Centrului Eparhial pentru a beneficia de burse, excursii, tabere naţionale şi internaţionale etc.;

3)Pregătirea pentru olimpiade şi concursuri se va face în şcoală, după ore, fără scutirea de la cursuri.

Art. 11 Examenul de competenţă profesională/ atestatul profesional teologic/ examenul de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera vocațională

  1) Organizarea şi desfăşurarea acestui examen se face potrivit dispoziţiilor Sf. Sinod şi reglementărilor în vigoare ale ME.

  2) Absolvenţii Seminarului Teologic Ortodox au dreptul să susţină examenul pentru obţinerea Atestatului de Competenţe profesionale (cf. reglementărilor ME), examen care nu este condiţionat de promovarea examenului de bacalaureat, cele două examene fiind distincte.

  3) În baza referatului întocmit de dirigintele clasei privind situaţia fiecărui elev, Consiliul Profesoral va analiza şi aproba întocmirea listei cu elevii din ultimul an de studiu, care vor putea fi înscrişi la acest examen.

  4) La sfârșitul studiilor, școala, la cererea Centrului eparhial, va înainta o caracterizare referitoare la comportamentul tânărului în cei patru ani de studii, caracterizare care să cuprindă și aprecieri asupra parcursului său vocațional.

Art.12 În Seminarul Teologic Ortodox de la Mănăstirea Neamţ, disciplinele de studiu se predau conform planurilor de învăţământ şi programelor analitice aprobate de către Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi Ministerul Educaţiei.

Art.13 La parcurgerea materiei prevăzute în programele analitice se folosesc manuale aprobate de către Sf. Sinod pentru disciplinele teologice, respectiv Ministerul Educaţiei, pentru disciplinele de cultură generală.

Art.14 Obiectele de studiu la care se susţin lucrări scrise (teze) semestriale sunt cele stabilite de către Sf. Sinod, respectiv Ministerul Educaţiei.

Art. 15 Structura anului şcolar este stabilită de Ministerul Educaţiei.

Art. 16 Pe durata vacanţelor, elevii seminarişti au îndatorirea să participe la activitatea liturgică şi misionară din parohiile de unde provin, dovedind o comportare demnă de un viitor slujitor al Bisericii. La întoarcerea din vacanţe, ei trebuie să prezinte adeverinţe, eliberate şi semnate de preotul paroh de la parohia de care aparţin.

Art. 17 1) Cursurile se ţin în toate zilele săptămânii, în afară de sâmbătă și duminică, sărbători bisericeşti şi cele legale. În toate duminicile şi sărbătorile bisericești din perioada cursurilor, elevii seminarişti sunt obligaţi să participe activ la viaţa liturgică;

2) Practica liturgică, predica şi cateheza se vor efectua şi susţine în şcoală sau la unele biserici din localităţile din jur, sub îndrumarea profesorilor de specialitate;

3Recuperarea orelor din zilele de sărbători se face în următoarele două săptămâni de cursuri, după programul de cursuri zilnic;

 4) În cursul săptămânii, se va organiza participarea elevilor pe grupe la slujbele religioase în paraclisul şcolii, potrivit graficului stabilit la începutul anului şcolar de către Consiliului profesoral.

Art. 18 1) Prezenţa la cursuri şi la programul liturgic este obligatorie;

     2)Absenţele nemotivate ale elevilor, de la cursuri şi programul liturgic vor fi considerate abateri de la disciplina şcolară şi vor fi sancționate conform R.O.F.U.I.P. și în acord cu Regulamentul intern în vigoare.

     3) Prezentarea actelor justificative se face în cel mult 7 zile calendaristice, adeverințele medicale având obligatoriu viza medicului de familie. Orice motivare sau justificare după acest termen este lovită de nulitate, absențele fiind înregistrate definitiv ca nemotivate, conform R.O.F.U.I.P.

Drepturile şi îndatoririle elevilor.

Art. 19 Ţinând seama de specificul şcolii, elevii au următoarele drepturi și îndatoriri:

1) Beneficiază de toate drepturile stipulate în Legea Învăţământului şi în Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor din Învăţământul preuniversitar;

2Elevii au obligația să cultive iubirea de patrie, să apere credinţa ortodoxă şi să contribuie la bunul nume al şcolii şi al Bisericii Ortodoxe Române;

3) Elevii au dreptul de a locui în internatul școlii pe perioada cursurilor școlare. Repartizarea la camerele din internat se va face semestrial în funcție de: rezultatele la învățătură și purtare, încadrarea în Regulamentul internatului ținându-se cont de păstrarea în bune condiții a inventarului, igienei și comportamentul în colectiv. Excepțiile de la această regulă pot fi de natură medicală (cu aprobarea Consiliului de Administrație).

4) Elevii pot primi bilete de voie pentru deplasări curente şi învoiri în familie, pe baza semnăturilor date de către:

 1. pedagogul de serviciu (cu delegație din partea directorului);
 2. în cazuri de forţă majoră poate semna și profesorul de serviciu, cu înştiinţarea pedagogului de serviciu, şi numai pentru motive bine întemeiate;

5) Elevii au obligația: să participe la activităţile organizate de şcoală, programul religios şi cel de meditaţie zilnic, serviciile religioase din duminici şi sărbători, activităţi de practică liturgică, omiletico-catehetică, cântare bisericească, ansamblu coral şi altele;

6) Participarea la activitatea şcolară şi la alte activităţi organizate de școală și aprobate de către Consiliul de administraţie este obligatorie;

7) Elevii au dreptul de a alege un îndrumător spiritual (duhovnic) dintre preoţii profesori (duhovnici) ai şcolii;

 Obligații:

8) să aibă o comportare civilizată, o ţinută decentă şi o conduită morală în conformitate cu învăţătura ortodoxă;

9) să poarte, în mod obligatoriu, uniforma specifică şcolilor teologice la cursuri, programul liturgic alte activități specifice (tunică şi pantaloni de culoare neagră pentru băieți și vestă/sacou, cămașă albă și fustă decentă de culoare neagră pentru fete);

10) să fie politicoşi, disciplinaţi în familie, în şcoală, pe stradă şi în alte locuri publice și cu multă evlavie la programul de rugăciune;

11) să respecte personalul didactic, administrativ şi de serviciu al şcolii;

12) să cunoască şi să respecte legile ţării, ale Bisericii Ortodoxe Române;

13) să vizioneze numai spectacole care corespund vârstei lor şi moralei creştine;

14) să păstreze cu grijă bunurile scolii;

15să îndeplinească cu conştiinciozitate atribuţiile ce le revin;  

16) să se spovedească, în perioada școlii  preotul spiritual (duhovnic) sau la unul dintre preoţii profesori (duhovnici) ai şcolii;

Art.20 Este interzis elevilor:

 1. a) să frecventeze barurile, restaurantele, discotecile, locurile cu practici imorale;
 2. b) să practice jocuri de noroc; să consume băuturi alcoolice, droguri şi să fumeze;
 3. c) să poarte o vestimentatie inadecvată specificului şcolii;
 4. d) să poarte: barbă, mustaţă, perciuni, sau tunsori excentrice, precum şi obiecte de podoabă(piercing, tatuaje, inele, brăţări, cercei etc.);
 5. e) să introducă aparatură electronică (aparatură audio-video, aparate de telecomunicaţie etc.care perturbează programul şcolii) în timpul programului de curs, a programului liturgic şi de rugăciune sau în perioada de pregătire.
 6. f) să distrugă cărţile de cult folosite la programul liturgic al şcolii;
 7. g) să urce pe acoperişul clădirilor, să intre în podurile clădirilor seminarului, la tablourile electrice, să modifice şi să folosească necorespunzător instalaţiile electrice;
 8. h) să intre în cantină şi să folosească nesupravegheaţi cuţite și roboţi de bucătărie.
 9. i) să acceseze gaterele, circularele, maşinile de tocat porumb şi celelalte maşini și utilaje din dotarea anexei gospodărești a şcolii;
 10. j) să deţină şi să ameninţe alte persoane cu cuţite, arme albe sau obiecte contondente;
 11. k) să încuie camerele pe timpul nopţii;
 12. l) să deţină în cameră obiecte din vesela cantinei;
 13. m) să folosească consumatori electrici suplimentari fără aprobarea directorului şcolii;
 14. n) să introducă în internat persoane străine;
 15. o) să introducă substanţe periculoase sau explozive în incinta şcolii;
 16. p) să se viziteze în internat: băieții în camerele fetelor și fetele în camerele băieților.

 CAPITOLUL 4 – PERSONALUL DIDACTIC

Art. 21 Activitatea școlară este asigurată de personalul care poate fi didactic de conducere, didactic de predare şi instruire practică, didactic auxiliar şi personalul nedidactic.

 • Selecţia personalului didactic şi a celui nedidactic din Seminar se face prin concurs, conform normelor specifice şi hotărârilor Sfântului Sinod și a legislației în vigoare. Înscrierea la concurs se face numai cu binecuvântarea Chiriarhului.
 • Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic din Seminar se realizează prin încheierea contractului individual de muncă.

Art. 22 Competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului din învăţământul seminarial, reglementate de legislaţia în vigoare şi hotărârile Sfântului Sinod, sunt:

Drepturile personalului didactic

1) În scopul îndeplinirii sarcinilor ce-i revin, personalul didactic al şcolii se bucură de drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare.

2) În mod special, cadrele didactice din cadrul şcolii au dreptul şi obligaţia morală de a face parte din organizaţiile teologice socio-profesionale şi culturale, naţionale şi internaţionale, recunoscute de Biserica Ortodoxă Română, ale căror preocupări sunt legate de dezvoltarea învăţământului, desfăşurând activităţi în conformitate cu statutul acestor organizaţii.

3) Personalul didactic de predare şi personalul didactic de conducere beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în Statutul cadrelor didactice.

4) Cadrele didactice care se remarcă printr-o activitate deosebită atât din punct de vedere creștin, cât şi a obligațiilor  şcolare pot primi distincţii bisericeşti prevăzute în Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, precum şi recompense din partea Chiriarhului locului.

5) Personalul didactic de predare titular, trecut în funcţie de conducere sau care beneficiază de burse de perfecţionare şi călătorii de studii şi documentare în ţară şi străinătate, i se rezervă postul, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pe timpul cât va beneficia de această situaţie.

Obligațiile personalului didactic

 1. să îndeplinească condiţiile de studii cerute pentru postul ocupat şi să fie apt din punct de vedere medical;
 2. să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil;
 3. îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia;
 4. îi este interzis să adere, să participe sau să susţină activităţi cu caracter politic, manifestări ale unor organizaţii necreştine, asociaţii, mitinguri sau demonstraţii care nu au binecuvântarea Bisericii,
 5. îi este interzis să participe, fără binecuvântarea Centrului eparhial, la emisiuni radio sau tv ori în presa scrisă (ziare, reviste, materiale publicitare);
 6. este îndatorat să apere valorile creştin ortodoxe şi să promoveze lucrările care contribuie la binele Bisericii Ortodoxe;
 7. îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional elevii şi/sau colegii;
 8. are obligaţia de a veghea la siguranţa elevilor, în incinta unităţii de învăţământ, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor extracurriculare/extraşcolare;
 9. are obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copilului/elevului, inclusiv în legătură cu aspecte care îi afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică.
 10. să cunoască şi să aplice întocmai Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, legile, regulamentele, programele analitice, ordinele şi instrucţiunile autorităţilor ierarhic superioare;
 11. să cunoască programul de activitate stabilit la începutul anului şcolar;
 12. să desfăşoare orele şi celelalte activităţi pe baza unei tematici pregătite pe bază de proiect didactic (schiță didactică), insistându-se asupra noilor cerinţe cerute de M.E.;
 13. să prezinte spre avizare conducerii şcolii portofoliul profesorului;
 14. să acorde toată atenţia asigurării condițiilor necesare şcolarizării şi transmiterii conținuturilor educaționale, formării abilităților și atitutinilor tuturor elevilor înscrişi la începutul anului şcolar;
 15. să urmărească şi să răspundă de îndrumarea directă şi zilnică a elevilor în timpul orelor de curs, de menţinerea ordinii şi disciplinei în şcoală, în pauze şi în timpul activităţilor extraşcolare;
 16. să respecte orarul întocmit şi durata orei de 50 minute;
 17. să ia parte la consiliile profesorale, conferinţe, simpozioane, expoziţii şcolare, serbări şcolare, la examene, excursii etc.;
 18. să participe, împreună cu elevii, la serviciile religioase divine în zilele din cursul săptămânii (conform planificării) şi să-şi îndeplinească îndatoririle creştineşti (spovedit şi împărtăşit);
 19. să aibă și în viața privată o conduită demnă;
 20. să organizeze şi să desfăşoare activităţi educativ-religioase cu elevii (serbări, manifestări şcolare, pelerinaje, excursii etc.).
 21. să conlucreze armonios cu directorul şcolii şi cu colegii pentru crearea unei atmosfere de muncă şi înţelegere, pentru ridicarea nivelului procesului de învăţământ în şcoală, pentru stimularea aptitudinilor elevilor şi cultivarea vocaţiei pentru slujirea misionară.
 22. Să susţină toate activităţile pastorale şi social-misionare ale Eparhiei.

Art. 23 1) Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele de funcţii şi prin proiectul de încadrare al Seminarului.

 • Prin organigrama unităţii se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă, organismele consultative, catedrele, comisiile şi celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare.
 • Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de către Consiliul de administraţie şi se înregistrează ca document oficial la secretariatul unităţii de învăţământ.

Art. 24 Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice şi în colective/comisii de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în vigoare.

Art. 25 Personalul didactic auxiliar este organizat în compartimente de specialitate care se află în subordinea directorului, în conformitate cu organigrama unităţii de învăţământ.

Art. 26 Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia civilă şi bisericească în vigoare şi de contractele colective de muncă aplicabile.

Art. 27 1) Pentru încadrarea şi menţinerea într-o funcţie didactică de conducere, de predare şi instruire practică sau într-o funcţie didactică auxiliară, personalul didactic are obligaţia să prezinte un certificat medical, eliberat pe un formular specific, elaborat de Ministerul Educaţiei.

 • Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în condiţiile legii şi la toate activităţile în care este implicat prin decizia autorităţilor bisericeşti eparhiale.

Art. 28 Se interzice personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancţionează conform legii şi Regulamentului autorităţilor canonice disciplinare şi al instanţelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române.

Art. 29 Cadrele didactice care se remarcă prin activitate deosebită pe plan bisericesc şi şcolar, la propunerea conducerii şi cu aprobarea Chiriarhului, pot primi distincţii bisericeşti prevăzute de Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române.

Art. 30 1) Atribuţiile profesorului de serviciu pe şcoală:

 1. prezenţa în şcoală între orele 8.00-15.00;
 2. răspunde de respectarea programului liturgic, de internat şi a orelor de curs;
 3. controlează modul în care sunt asigurate condiţiile în sălile de clasă pentru începerea programului;
 4. răspunde de organizarea şi desfăşurarea orelor de curs şi a celorlalte activităţi planificate, precum şi a pauzelor;
 5. asigură păstrarea ordinii, disciplinei şi verifică efectuarea curăţeniei în şcoală;
 6. asigură (organizează) suplinirea orelor de curs în situaţia în care un cadru didactic nu este prezent la program;
 7. răspunde de preluarea, respectiv predarea cataloagelor precum şi de securitatea lor pe perioada cursurilor;
 8. răspunde de datele consemnate în Registrul pentru evidenţa serviciului de zi în unitate;
 9. urmăreşte şi supraveghează elevii pentru respectarea regulilor de protecţia muncii, I.S.U. şi de igienă colectivă;
 10. efectuează, inaintea desfăşurării activităţilor practice, instructajul preliminar de protecţie a muncii specific activităţilor ce urmează a se desfăşura;
 11. răspunde, în lipsa directorului, de întreaga activitate ce se desfăşoară în şcoală;
 12. îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducerea şcolii;
 13. prezintă un scurt mesaj biblic/misionar de învăţătură şi meditaţie la slujba de dimineaţă sau de seară;

2) neîndeplinirea atribuţiilor încredinţate atrage după caz răspunderea disiciplinară, administrativă, etc. a cadrului didactic în cauză.

3) Profesorul de serviciu va fi ajutat de către toţi ceilalţi colegi profesori care au cursuri în ziua respectivă și de pedagogul de serviciu.

Art. 31 1) Aprecierile asupra modului în care personalul didactic își îndeplinește îndatoririle de serviciu se înscriu în caracterizările/evaluările anuale, ţinându-se seama de rezultatele obţinute în activitatea didactică, educativă şi metodico-ştiinţifică, cât şi participarea la cursurile de informare în domeniul specialităţii, metodicii şi psiho-pedagogiei.

2) Fişa de evaluare se întocmeşte potrivit metodologiei elaborată de către MEN şi se păstrază la dosarul personal.

 

CAPITOLUL 5 – MANAGEMENTUL SEMINARULUI TEOLOGIC

             Directorul

 Art. 32 1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ şi hotărârile Sfântului Sinod. Funcţia de director se ocupă, conform legii, prin concurs public, susţinut de către cadre didactice titulare, cu grade didactice I și II, care îndeplinesc condiţiile legale, membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional, care au binecuvântarea Chiriarhului. Concursul pentru ocuparea funcţiei de director se organizează conform metodologiei aprobate prin ordin al Ministrului Educaţiei Naționale.

 • Pentru asigurarea finanţării de bază, a finanţării complementare şi a finanţării suplimentare, directorul încheie contract de management administrativ-financiar cu primarul comunei Vînători-Neamț. Directorul încheie contract de management educaţional cu Inspectorul Școlar General.

Art. 33 1) În exercitarea funcţiei de conducere executivă, directorul are următoarele atribuţii:

 • este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a acesteia;
 • organizează întreaga activitate educaţională;
 • organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei civile şi bisericeşti în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ;
 • cu aprobarea autorităţilor bisericeşti abilitate, asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu reprezentanţii părinţilor şi ai elevilor;
 • asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ;
 • asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel naţional şi local, cu respectarea obiectivelor misionar-pastorale şi culturale-bisericeşti;
 • coordonează integrarea unor activităţi extraşcolare în programul misionar-pastoral şi social-filantropic al sectoarelor eparhiei;
 • coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării unităţii de învăţământ;
 • asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă;
 • semnează parteneriate pentru asigurarea instruirii practice a elevilor;
 • prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de Consiliul de administraţie, este prezentat în faţa Consiliului profesoral și a comitetului reprezentativ al părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor bisericeşti, autorităţilor administraţiei publice locale şi a inspectoratului şcolar.

2) În exercitarea funcţiei de ordonator de credite, directorul are următoarele atribuţii:

 1. propune în Consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de execuţie bugetară;
 2. răspunde de încadrarea în bugetul aprobat, al unităţii de învăţământ;
 3. se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
 4. răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale a unităţii de învăţământ.
 5.  

3)În exercitarea funcţiei de angajator, directorul are următoarele atribuţii:

 1. angajează personalul din unitate, prin încheierea contractului individual de muncă;
 2. întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine;
 3. răspunde de angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului din unitate, precum şi de selecţia personalului nedidactic;
 4. propune Consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post şi angajarea personalului;
 5. îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi de alte acte normative elaborate de Ministerul Educaţiei, cu respectarea Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, regulamentelor lui de aplicare şi hotărârilor Sfântului Sinod.

 4) Alte atribuţii ale directorului sunt:

 1. propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de Consiliul de administraţie;
 2. în colaborare cu Sectorul învăţământ al Eparhiei, coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o propune spre aprobare Consiliului de administraţie;
 3. coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar şi răspunde de introducerea datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din Romania (SIIIR);
 4. propune Consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi funcţionare și Regulamentul internal unităţii de învăţământ;
 5. stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu, în baza hotărârii Consiliului de administraţie;
 6. elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, Consiliului de administraţie;
 7. numeşte, după consultarea Consiliului profesoral, în baza hotărârii Consiliului de administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare (consilierul educativ);
 8. numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective;
 9. coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare Consiliului de administraţie;
 10. aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuţiile sunt precizate în Regulamentul de organizare şi funcţionareal unităţii de învăţământ;
 11. propune Consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative, misionare şi social-culturale ale unităţii de învăţământ;
 12. aprobă graficul desfăşurării lucrărilor (tezelor) scrise semestriale;
 13. aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ, în baza hotărârii Consiliului de administraţie;
 14. elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare a tuturor activităţilor, care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre aprobare Consiliului de administraţie;
 15. asigură, prin şefii catedrelor şi responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;
 16. controlează, cu sprijinul şefilor de catedră/responsabililor comisiilor metodice, calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare;
 17. monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate;
 18. asigură păstrarea caracterului spiritual duhovnicesc al activităţii instituţiei precum şi de formare duhovnicească a elevilor;
 19. monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în colectivul unităţii de învăţământ;
 20. aprobă asistenţa la orele de curs sau la activităţi educative şcolare/extraşcolare, a şefilor de catedră/responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 21. consemnează zilnic în condica de prezenţă, absenţele şi întârzierile la orele de curs ale personalului didactic de predare şi instruire practică, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi nedidactic, de la programul de lucru;
 22. îşi asumă, alături de Consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce;
 23. numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ;
 24. asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare;
 25. răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară și a actelor de studii;
 26. aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ.

         5) Directorul îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Chiriarh sau de Consiliul de administraţie, potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii rezultând din prevederile legale în vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile.

         6) Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate din unitatea de învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale.

         7) Cu aprobarea Chiriarhului, pentru perioadele când ar absenta din instituţie, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către un alt cadru didactic, membru al Consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii şi Regulamentului autorităţilor canonice disciplinare şi al instanţelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române.

Art. 34 În exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite în conformitate cu prevederile art. 55, directorul emite decizii şi note de serviciu.

Art. 35 Directorul este preşedintele Consiliului profesoral şi prezidează şedinţele acestuia.

 • Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii de învăţământ sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractul colectiv de muncă aplicabil, hotărârile Sfântului Sinod, prevederile Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi regulamentelor lui de aplicare.
 • Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul şcolar general.

Art. 36 În întreaga sa activitate directorul seminarului teologic se supune hotărârilor Sfântului Sinod, prevederilor Statutului pentru organizarea funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi regulamentelor lui de aplicare.

 

CAPITOLUL 6 – PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

Art. 37 Compartimentul de secretariat, contabilitate, administraţie, bibliotecă, pedagogul, personalul nedidactic îşi vor desfăşura activitatea conform reglementărilor legale în vigoare şi a Regulamentelor specifice compartimentului de care aparțin.

 Pedagogul

Art. 38 1) Cu aprobarea Chiriarhului, pedagogii şcolari sunt angajaţi în condiţiile prevăzute de lege şi se subordonează directorului seminarului. Pedagogii pot să locuiască în internat şi se supun programului acestuia. Se recrutează dintre clerici sau absolvenţii Facultăţilor de Teologie şi ai Seminariilor Teologice, având următoarele atribuţii:

 1. sprijină activitatea în programul liturgic şi supraveghează activitatea elevilor în afara orelor de curs, la meditaţii și rugăciune, ori în timpul desfăşurării unor activităţi extraşcolare ale şcolii;
 2. ajută la întocmirea fişei de conduită a fiecărui elev în temeiul datelor înscrise în caietele de evidenţă;
 3. utilizează rațional și eficient resursele materiale, financiare, informaționale și de timp;
 4. contribuie la dezvoltarea personalității elevului;
 5. realizează comunicare cu: elevii, factorii de răspundere din școală şi familiile elevilor;
 6. monitorizează situațiile conflictuale din internat şi face cunoscut conducerii modul de soluţionare;
 7. manifestă o atitudine pro-activă în legătură cu activitățile specifice internatului;
 8. promovează în comunitate activitățile instituției, participând la programe și parteneriate, pregătind participarea elevilor la programe şi parteneriate;
 9. realizează un climat de disciplină și de siguranță în cadrul internatului;
 10. manifestă o atitudină morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament);
 11. planifică și supraveghează elevii la programul de meditație;
 12. organizează întâlniri cu elevii pe diferite teme de interes;
 13. propune coordonatorului de activități extracurriculare și diriginților activități extracurriculare;

Se interzice:

 1. folosirea oricăror forme de violenţă, fizică, psihică sau de limbaj în dialogul cu elevii;
 2. folosirea de mijloace coercitive sau ameninţări pentru obţinerea îndeplinirii solicitărilor de încadrare a elevilor în programul stabilit;
 3. obţinerea de bunuri, valori, avantaje. Sancţiunile în acest caz se aplică potrivit prevederilor legale, dar şi Regulamentului autorităţilor canonice disciplinare şi al instanţelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române.

Art. 39 (1) Sectoarele de activitate din cadrul fermei școlare (gospodăria anexă) sunt ocupate cu personal nedidactic, conform normelor și a statului de funcții aprobat anual de Inspectoratul Școlar Județean Neamț.

            (2) Atribuțiile sunt stabilite prin fișa postului.

            (3) Personalul nedidactic este subordonat directorului și administratorului liceului/ persoane delegate.

Management financiar

 Art. 40 1) Activitatea financiară a școlii se organizează şi se desfăşoară cu respectarea legislaţiei în vigoare.

 • Activitatea financiară a unităţii de învăţământ se desfăşoară pe baza bugetului propriu, aprobat de către I.S.J. Neamț și Consiliul local Vînători-Neamț.

Art. 41 Pe baza bugetelui aprobat de către I.S.J. Neamț și Consiliul local, directorul şi consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ actualizează şi definitivează programele anuale de achiziţii publice, stabilind şi celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate.

 CAPITOLUL 7 – COMISIA DE DISCIPLINĂ

 Art. 49 1) Comisia de disciplină funcționează, în cadrul Seminarului Teologic Ortodox de la Mănăstirea Neamț, conform legislației în vigoare.

2) Comisia de disciplină se constituie de către Consiliul profesoral al Seminarului Teologic Ortodox de la Mănăstirea Neamț, prin vot secret, și se aprobă de către Consiliul de administrație.

3) Comisia funcționează pe baza unui regulament propriu.

 CAPITOLUL 8 – COMISIA DE EVIDENȚĂ ȘI GESTIONARE A MANUALELOR

 Art 50 1) Comisia de evidență și gestionare a manualelor funcționează în cadrul Seminarului Teologic Ortodox de la Mănăstirea Neamț conform prevederilor și metodologiei legale în vigoare.

 • Comisia de evidență și gestionare a manualelor se constituie de către Consiliul Profesoral și se aprobă de către Consiliul de Administrație al Seminarului.

3) Comisia funcționează pe baza unui regulament propriu.

 CAPITOLUL 9 – PERFECŢIONAREA CADRELOR DIDACTICE

 Art. 51 1) Perfecţionarea pregătirii cadrelor didactice, obţinerea definitivatului şi a gradelor didactice se realizează prin forme de organizare şi programe diverse, în raport cu exigenţele învăţământului în general și cu cel teologic în special, potrivit reglementărilor privind organizarea şi funcţionarea activităţii de perfecţionare şi de acordare a gradelor didactice elaborate de Ministerul Educaţiei.

2) Cadrele didactice clericale vor comunica obţinerea gradelor didactice şi autorităţii bisericeşti abilitate;

Art. 52 1) Inspecţiile în vederea definitivării în învăţământ sau obţinerii gradelor didactice se efectuează de către inspectorul de Religie de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamț sau de un metodist delegat de aceeași instituție.

2) Cu aprobarea Chiriarhului locului, activitatea spiritual duhovnicească şi administrativă din seminar este inspectată anual de autoritatea bisericească abilitată.

  CAPITOLUL 10 – COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV

 Organizare şi responsabilităţi

 Art. 53 1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorii de patrimoniu şi este alcătuit din personalul nedidactic al unităţii de învăţământ.

2)Compartimentul administrativ este subordonat directorului unităţii de învăţământ.

Art. 54 Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale:

 1. gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ și a fermei școlare (gospodăria anexă);
 2. realizarea reparaţiilor şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare, curăţenie şi gospodărire a unităţii de învăţământ;
 3. asigurarea întreţinerii terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didactico – materiale;
 4. supravegherea modului în care se recuperează daunele aduse patrimoniului instituţiei şi informarea conducerii;
 5. realizarea demersurilor necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a unităţii de învăţământ;
 6. recepţionarea bunurilor, serviciilor şi a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul unităţii de învăţământ;
 7. înregistrarea, pe baza aprobării factorilor competenţi, a modificărilor produse cu privire la existenţa, utilizarea şi mişcarea bunurilor din inventar şi prezenţa actelor corespunzătoare compartimentului financiar-contabil, pentru a fi operate în evidenţele şi situaţiile contabile;
 8. ţinerea evidenţei consumului de materiale aprobate de factorii de conducere, cu justificările corespunzătoare;
 9. punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, a situaţiilor de urgenţă şi a normelor I.S.U.;
 10. alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

 Management administrativ

 Art. 55 Evidenţa, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situaţiilor financiare referitoare la patrimoniu, administrarea bazei didactico-materiale a unităţii de învăţământ și a fermei din gospodăria anexă, se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Art. 56 1) Inventarierea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea unităţii de învăţământ se realizează în conformitate cu prevederile legale, de către comisia de inventariere, numită prin decizia directorului.

 • Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ se supun aprobării Consiliului de administrație de către director, la propunerea motivată a compartimentelor de specialitate, vizată pentru control financiar preventiv.

Art. 57 1) Bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ de stat sunt administrate de către Consiliul de administraţie.

     2) Bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ și a fermei, aparţinând Bisericii sunt supuse regimului juridic al bunurilor bisericeşti, în conformitate cu prevederile Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi Regulamentului pentru administrarea averilor bisericeşti.

 Internatul. Organizare şi funcţionare

 Art. 58 Pentru elevii de liceu, Seminarul Teologic „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț are internat propriu, cu personal angajat în condiţiile prevăzute de lege. Internatul școlii funcționează conform unui regulament propriu, internat cu locații separate pentru băieți și pentru fete.

Art. 59 Elevii pot locui și în internat.

Art. 60 Elevii primesc în internatul școlii educația cuvenită scopului pentru care se pregătesc. Ei au îndatorirea să participe activ la realizarea planului de măsuri privind autogospodărirea şi conservarea patrimoniului şcolii.

Art. 61 Se percep taxe de regie şi hrană, pe baza unui contract încheiat între școală şi familiile elevilor.

 Cantina. Personalul bucătăriei

 Art. 62 1) Cantina, alături de internat face parte integrantă din structura administrative a Seminarului.

2) Desfăşurarea activităţii cantinei este în sarcina administratorului şcolii. Controlul intern la nivelul cantinei se realizează de conducere, iar rezultatele se supun aprobării Consiliului de administraţie.

3) Cu aprobarea autorităţilor eparhiale şi a conducerii, în cantina şcolii pot fi organizate mese cu ocazii festive (botez, aniversări), comemorări şi alte activităţi care nu contravin statutului de şcoală teologică. Toate aceste acţiuni nu vor întrerupe programul cantinei şi nu vor tulbura activitatea şcolară.

Art. 64 1) Meniurile se stabilesc săptămânal de către administrator şi se aprobă de conducere.Zilele de post sau perioadele de post se respectă cu stricteţe.

2) Normele de profilaxie la cantină, cele de transport, depozitare, păstrare, conservare şi preparare a alimentelor sunt cele stabilite de organismele sanitare.

3) Modul de servire a mesei (autoservire sau la masă), distribuţia la mese, orele de servire, aspectul mesei şi, eventual, tipicul bisericesc se stabilesc, la propunerea administratorului, de Consiliul de administraţie.

4) Toată activitatea cantinei este stipulată în Regulamentul de funcționare al acesteia.

 CAPITOLUL 11 – RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI

 Recompense

Art. 65 Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin comportament exemplar pot primi următoarele recompense:

 1. evidenţiere în faţa colegilor clasei;
 2. evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa Consiliului profesoral;
 3. comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, în care se menţionează faptele deosebite pentru care elevul este evidenţiat;
 4. burse de merit, de studiu şi de performanţă;
 5. alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale unităţii de învăţământ, ori de agenţi economici sau de sponsori;
 6. premii, diplome, medalii;
 7. recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din ţară şi din străinătate;
 8. premiul de onoare al unităţii de învățământ.

Art. 66 1) La sfârşitul anului şcolar, elevii pot fi premiaţi prin acordarea de diplome pentru activitatea desfăşurată şi/sau rezultate obţinute. Acordarea premiilor se face la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea profesorului diriginte, a consiliului clasei sau a directorului şcolii. Diplomele se pot acorda:

 1. pentru rezultate deosebite la învăţătură sau pe discipline/module de studiu, potrivit Consiliului profesoral al unităţii; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat; elevii care primesc diplome pe discipline/module de studiu sunt selectaţi numai dintre aceia care au obţinut media 10 anuală la purtare;
 2. pentru alte tipuri de performanţe: pentru purtare, pentru o relaţionare corespunzătoare cu colegii, pentru alte tipuri de activităţi sau preocupări care merită să fie apreciate.
 • Elevii pot obţine premii dacă:
 1. au obţinut primele trei medii generale pe clasă şi acestea nu au valori mai mici de 9.00; pentru următoarele trei medii se pot acorda menţiuni;
 2. s-au distins la una sau la mai multe discipline/module de studiu;
 3. au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional;
 4. s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;
 5. au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.
 • Pot fi acordate premii şi pentru alte situaţii prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionareal unităţii de învăţământ.

Art. 67 Unitatea de învăţământ poate stimula activităţile de performanţă înaltă ale elevilor la nivel local, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, din partea consiliului reprezentativ al părinţilor, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale, Bisericii etc.

 Sancţiuni

 Art. 68 1) Elevii din sistemul de învăţământ de stat care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, R.O.F.U.I.P., Regulamentul de funcționare și prezentul regulamentul vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.

 • Sancţiunile care se pot aplica sunt următoarele:
 1. observaţia;
 2. avertismentul;
 3. mustrare scrisă;
 4. retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu/etc;
 5. eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;
 6. mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi unitate de învăţământ;
 7. preavizul de exmatriculare;
 8. retragerea binecuvântării/exmatricularea.
 • Prezenţa la orele de curs, programul liturgic, meditaţie şi activităţi organizate de şcoală este obligatorie. Fiecare oră absentată nemotivat este considerată abatere disciplinară. La absențe repetate va fi sesizată familia elevului, de către dirigintele clasei, și vor fi aplicate sancțiunile prevăzute de către ROFUIP.
 • a) Vor fi sancţionate, ținându-se cont de gravitatea faptei, cu mustrare/ observație scrisă/ eliminare de la cursuri pentru 3-5 zile/ exmatricularea, toate însoțite cu scăderea notei la purtare, următoarele abateri:
 • prezentarea la programul şcolii fără vestimentaţia şcolară adecvată;
 • la 10 absențe nemotivate de la cursuri/programul liturgic/meditaţie;
 • părăsirea perimetrului şcolii fără bilet de voie;
 • lipsa curăţeniei în cameră şi în sălile de curs (se va aplica sancțiunea de mai sus elevului de serviciu din cameră/clasă, după caz);
 • lipsa de la program a şefului de meditaţie;
 • nepredarea veselei la prânz şi cină;
 • pentru veselă scoasă din cantină și abandonată în camera din internat sau in alte locuri de către elevi.
 • introducerea și/sau consumarea de băuturi alcoolice (în şcoală şi afara şcolii);
 • introducerea și/sau consumarea în şcoală a ţigărilor, a drogurilor sau a substanțelor halucinogene, a materialelor pornografice etc;
 • fumatul în școală și în afara școlii;
 • absența nemotivată, pe timpul nopții, din internatul şcolii;
 • accesul la tablourile electrice şi la depozitele de combustibil lichid şi solid;
 • accesul pe acoperişurile clădirilor Seminarului, în podurile clădirilor şcolii;
 • modificarea şi folosirea necorespunzătoare a instalaţiilor electrice;
 • accesul în cantină în afara serviciului, folosirea de cuţite şi roboţi de bucătărie;
 • accesul la gatere, circulare, maşina de tocat porumb şi la celelalte maşini din dotarea şcolii.
 • lipsa de respect faţă de cele sfinte;
 • agresiunea fizică și psihică, hărțuirea, comportamentul indecent, injuriile și orice alte abateri comportamentale ce pot leza personalitatea colegilor, cadrelor didactice, personalului auxiliar, nedidactic din școală, părinți, vizitatori, pelerini, oaspeți, etc.;
 • deteriorarea intenționată a bunurilor şcolii, limbajul vulgar, ofense, injurii, minciună, fraudă, furt, acte de imoralitate.

   Propunerea de sancţionare către Consiliul Profesoral o poate face personalul didactic, pedagogul de serviciu, administratorii și personalul medical.

Sancţiunea este stabilită conform prevederilor ROFUIP iar în timpul aplicării ei elevul rămâne sub observaţia dirigintelui și a pedagogilor și va îndeplini sarcinile, în folosul școlii, hotărâte de către consiliul profesoral.

  4) Repetatea abaterilor prevăzute mai sus precum şi abaterile de la învăţătura de credinţă şi morală ortodoxă atrag după sine propunerea de retragere a binecuvântării de către chiriarhul locului și exmatricularea fără drept de reînscriere la o altă şcoală teologică.

Art. 69 1) Decizia de sancţionare se aduce la cunoştinţă elevilor şi se comunică în scris părinţilor (tutorilor legali) şi Centrului eparhial de care aparţine elevul.

2) Hotărârea rămâne definitivă după aprobarea ei de către Chiriarhul locului.

 CAPITOLUL 12 – TRANSFERUL ELEVILOR

 Art. 70 Transferul elevilor la / de la alte seminarii/licee se face în conformitate cu prevederile Regulamentului şcolar al ME şi cu dispozitiile Centrului Eparhial.

 CAPITOLUL 13 – PROTECȚIA, IGIENA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ

 Art.71 La nivelul Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” Mănăstirea Neamț este organizată şi funcţionează Comisia de sănătate şi securitate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă.

Art. 72 Conform art.67 din H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare, comisia are următoarele atribuţii:

 1. analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie;
 2. urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;
 3. analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficienţe;
 4. analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;
 5. analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin serviciului extern de prevenire şi protecţie, precum şi menţinerea sau, dacă este cazul, înlocuirea acestuia;
 6. propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice;
 7. analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern;
 8. urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari;
 9. analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie;
 10. analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;
 11. efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un raport scris privind constatările făcute;
 12. dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor

Art.73 Ȋn cazul producerii unor situații de urgență la nivelul Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț, se va parcurge următoarea procedură:

(1) se va auzi soneria neîntrerupt între 30 și 60 de secunde. Semnalul de alarmă va fi declanșat de către profesorul de serviciu sau pedagog. Se va respecta cu celeritate procedura diseminată semestrial în cadrul instructajelor privind situațiile de urgență.

(2) în caz că situația de urgență se produce în timpul cursurilor, profesorul de la clasă va coordona deplasarea în siguranță spre locurile de adunare. Elevii vor fi conduși, pe cât posibil, încolonați într-un singur șir iar aceștia vor păstra liniștea pentru a putea auzi indicațiile primite și pentru a nu crea o stare de panică. Profesorul va cere elevilor să închidă geamurile și, dacă se poate, va aminti elevilor că ultima persoană care iese din clasă trebuie să stingă becurile și să închidă ușa. Ca regulă generală, se va utiliza ieșirea cea mai apropiată/ liberă. Elevii păstrează formația clasei și au asupra lor doar strictul necesar (telefon, documente personale).

(3) dacă situația de urgență apare în timpul unei pauze, elevii părăsesc incinta clădirii în mod civilizat. Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și nedidactic vor veni în sprijinul bunei desfășurări a acestei proceduri. Pe cât posibil, elevii aceleiași clase vor sta grupați astfel încât profesorul care urma să aibă oră la clasa respectivă să poate face prezența.

(4) Persoanele mai vulnerabile (de ex. persoane cu probleme locomotorii, elevi mai mici etc.) vor beneficia de o atenție deosebită din partea profesorilor, colegilor de clasă respectiv colegilor mai mari.

(5) Elevii vor avea grijă șă nu blocheze poarta școlii astfel încât mașinile de intervenție să nu întâmpine dificultăți;

(6) în caz de cutremur, elevii aflați în interiorul școlii trebuie să se adăpostească fie sub bănci fie în zona structurilor de rezistență (tocul ușii, grinzi, stâlpi). Se va evita utilizarea scărilor. Elevii nu trebuie să rămână în preajma ferestrelor sau a obiectelor grele amplasate pe pereți. Clădirea se părăsește doar după încetarea cutremurului când se va auzi semnalul de alarmă specific al școlii. De data aceasta, elevii își vor lua ghiozdanele pe care le vor ține deasupra capului pentru a se proteja. Elevii surprinși de cutremur în afara școlii nu trebuie să intre în școală, ei fiind atenți să nu fie surprinși de eventuale obiecte căzute de la înălțime. În acest sens, ei vor rămâne grupați și depărtați de clădiri.

Art.74 Elevii și personalul școlii au obligaţia de a participa la instruiri, exerciţii şi aplicaţii tactice de prevenire şi stingere a incendiilor organizate potrivit dispoziţiilor legale. Planurile de evacuare şi cele de intervenţie vor fi reactualizate şi reafişate, conform reglementărilor specifice.

Art. 75 Elevii şi personalul Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” Mănăstirea Neamț sunt obligaţi să cunoască şi să respecte regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, să cunoască semnalul de incendiu şi modul de evacuare în condiţii de ordine în caz de incendiu sau calamităţi naturale.

Art. 76 (1) Se interzice complet fumatul în unitatea de învăţământ, conform Legii nr. 15/2016.

(2) Angajatorul va afişa indicatoare cu mesajul „Fumatul interzis”, cu simbolul internaţional specific şi cu numărul de telefon al celei mai apropiate unităţi de poliţie locală.

Art. 77 (1) Un angajat poate fi sancționat pentru că fumează într-un spațiu închis de la locul de muncă de către:

 1. a) angajator, în conformitate cu Codul Muncii sau cu Legea educaţiei naţionale, conform capitolelor VII-VIII din prezentul regulament;
 2. b) reprezentant al Poliției Locale sau MAI atunci când acesta constată, în cadrul unei acțiuni de control.

 (2) Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț, ca persoană juridică, poate fi sancționat cu amendă contravenţională de către:

 1. a) un reprezentant al Poliției Locale sau MAI atunci când acesta constată, în cadrul unei acțiuni de control, că angajații sau/ și cetățenii fumează într-un spațiu în care fumatul este interzis;
 2. b) inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă atunci când aceștia constată că sunt încălcate prevederile 39 alin. (9) lit. e) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Un elev surprins fumând în incinta Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” Mănăstirea Neamț poate fi sancţionat de către:

 1. a) profesorul diriginte, care, încă de la prima abatere, îi va anunţa pe părinţi/susţinători legali. Sancţiunile sunt cele prevazute de Statutul elevului şi vor fi aplicate în conformitate cu procedura prevăzută în ROF al unității de învățământ.
 2. b) reprezentant al Poliției Locale sau MAI atunci când acesta constată, în cadrul unei acțiuni de control, că elevul fumează într-o zonă în care fumatul este interzis.Ȋn cazul minorilor, părinţii/tutorii legali răspund pentru faptele acestora (ORDONANŢA 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor).

Art. 78 Sesizarea încălcării legii se poate face de către angajați sau/ și cetățeni prin apelarea numărului de telefon al poliției locale sau al reprezentanților locali ai MAI în localitățile în care nu există poliție locală.

 

CAPITOLUL 14 – RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ȘI AL ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂȚII

 Art. 79 Conform Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, precum şi prevederilor art.117 din contractul colectiv de munca aplicabil nr.1483/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 5 din 26/11/2014, salariații din învățământ beneficiază de egalitate de șanse, înțeleasă ca acces nediscriminatoriu la:

 1. a) alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activități;
 2. b) angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei profesionale;
 3. c) venituri egale pentru munca de valoare egală;
 4. d) informare şi consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare, specializare şi recalificare profesională;
 5. e) promovare la orice nivel profesional;
 6. f) condiţii de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
 7. g) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la securitate socială;
 8. h) organizații sindicale și profesionale, precum şi la beneficiile acordate de acestea.

Art. 80 (1) Ȋn Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” Mănăstirea Neamț este interzisă încălcarea demnității personale prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acțiuni de discriminare, astfel cum sunt definite la art. 4 lit. a) -e) şi la art. 11 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată;

(2) Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare la : anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante; încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu; stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului; stabilirea remuneraţiei; beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la securitate socială; informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare profesională; evaluarea performanţelor profesionale individuale; promovarea profesională; aplicarea măsurilor disciplinare; dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta; orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 81 Nerespectarea prevederilor art.88 se sancţionează conform prevederilor art. 280 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 şi ale Legii nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza procedurii disciplinare din prezentul regulament.

Art. 82 Pentru prevenirea şi eliminarea oricăror comportamente, definite drept discriminare bazată pe criteriul de sex, angajatorul are următoarele obligaţii:

 1. a) să asigure egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel;
 2. b) să îi informeze permanent personalul școlii, inclusiv prin afişare în locuri vizibile, asupra drepturilor pe care aceştia le au în ceea ce priveşte respectarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă;
 3. c) să informeze, imediat după ce a fost sesizat, autorităţile publice abilitate cu aplicarea şi controlul respectării legislaţiei privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.

 CAPITOLUL 15 – DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI ȘI ALE SALARIAȚILOR

 Art. 83 Personalul din învăţământul preuniversitar are drepturi şi obligaţii care decurg din legislaţia în vigoare, din Legea 1/2011 (art.266-279), din ROFUIP (art.40), din prevederile contractului individual şi colectiv de muncă aplicabil.

Art. 84 (1) personalul școlii are, în principal, următoarele drepturi:

 1. a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
 2. b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
 3. c) dreptul la concediu de odihnă anual;
 4. d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
 5. e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
 6. f) dreptul la acces la formare profesională.

(2) personalului școlii îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

 1. a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
 2. b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
 3. c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
 4. d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
 5. e) obligaţia de a respecta secretul de servi

Art. 85 (1) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

 1. a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
 2. b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
 3. c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern;
 4. d) să stabilească obiectivele de performanţă individuală ale salariatulu

(2) Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

 1. a) să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii activităţii;
 2. b) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractul individual de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege;
 3. c) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă, potrivit specificului activităţii;
 4. d) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
 5. e) să elibereze, la cerere, orice documente care atestă calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi specialitate;
 6. f) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatulu

Art. 86 Personalul didactic are dreptul la iniţiativă profesională, la securitate, de participare la viaţa socială, conform art.271- 273 Legea1/2011.

Art. 87 (1) Cadrele didactice beneficiază de concediu anual cu plată, în perioada vacanţelor şcolare, cu o durată de 62 de zile lucrătoare, precum şi de 6 luni concediu cu plată redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învățământului;

(2) Personalul de conducere, didactic auxiliar şi nedidactic beneficiază de concediu de odihnă, conform legii şi contractului colectiv de muncă aplicabil.

Art. 88 (1) Conform contractului colectiv de muncă aplicabil (art.30-31) salariaţii au dreptul la zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite.

(2) Pentru rezolvarea unor probleme personale deosebite/urgente, directorul Seminarului Teologic Ortodox “Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamţ poate aproba învoirea cadrelor didactice / didactice auxiliare / nedidactice pe baza unei cereri scrise. În asemenea situaţii, cadrele didactice au obligaţia de a-şi asigura suplinirea tuturor activităţilor didactice cu cadre didactice de aceeaşi specializare sau alte specializări.

(3) Cadrele didactice au dreptul şi la concediu fără plată, în anumite situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractul colectiv de muncă aplicabil.

Art. 89 Personalul didactic are obligaţia :

 1. a) de a participa la activităţi de formare continuă, în condiţiile legii;
 2. b) de a cunoaşte şi respecta prevederile metodologiilor si programelor în vigoare;
 3. c) de a comunica cu familiile elevilor în mod periodic şi de câte ori este necesar;
 4. d) de a consemna în catalog, fiecare absenţă a elevilor de la orele de curs;
 5. e) de a contribui la creşterea prestigiului instituţiei şi promovarea imaginii liceului;
 6. f) de a respecta orarul şcolii şi de a efectua serviciul pe şcoală;
 7. g) de a anunţa cu promptitudine direcţiunea Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” Mănăstirea Neamț în caz de neprezentare la ore pe motiv de îmbolnăvire sau din alte cauze;
 8. h) de a participa la şedinţele consiliului profesoral.

 CAPITOLUL 16 – PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A CERERILOR SAU RECLAMAȚIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAȚILOR

 Art. 90 Reglementarea modului de exercitare de către cetăţeni a dreptului de a adresa autorităţilor şi instituţiilor publice petiţii formulate în nume propriu, precum şi modul de soluţionare a acestora este realizată prin OG nr. 27/2002.

Art. 91 Conducerea Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” Mănăstirea Neamț este direct răspunzătoare de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, evidenţiere şi rezolvare a petiţiilor ce le sunt adresate, precum şi de legalitatea soluţiilor şi comunicarea acestora în termenul legal.

Art. 92. (1) Ȋn Seminarul Teologic Ortodox “Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamţ, compartimentul secretariat este desemnat să primească, să înregistreze, să se îngrijească de rezolvarea petiţiilor, să expedieze răspunsurile către petiţionari, să claseze şi să arhiveze petiţiile.

(2) Compartimentul secretariat înaintează petiţiile înregistrate către consiliul de administraţie al Seminarului Teologic Ortodox “Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamţ sau către compartimentele de specialitate, în funcţie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului şi anume 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.

(3) Ȋn situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită, conducerea Seminarului Teologic Ortodox “Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamţ poate prelungi termenul prevăzut la art. 8 cu cel mult 15 zile (art.9.OG nr. 27/2002).

 CAPITOLUL 17 – DISCIPLINA MUNCII

 Art. 93 Normele de conduită specifice personalului din Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” Mănăstirea Neamț sunt cele prevăzute în Codul de etică, elaborat în baza art. 10 şi a art. 16 din OMECTS nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar.

 CAPITOLUL 18 – ABATERILE DISCIPLINARE ȘI SANCȚIUNILE APLICABILE

 Art. 94 Personalul din învăţământul preuniversitar răspunde disciplinar conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 95 (1) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici (art. 263 (2) din Codul muncii).

(2) Abatere disciplinară este şi încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii/instituţiei, conform legii (art. 280 din Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011).

(3) Alte acţiuni / inacţiuni care se includ în categoria abaterilor disciplinare:

 1. a) abateri disciplinare prevăzute expres în legi speciale;
 2. b) întârzierile sau absenţele de la program, consumul de băuturi alcoolice în timpul programului sau prezentarea la serviciu sub influenţa alcoolului, fumatul, nerespectarea regulilor privind sănătatea şi securitatea în muncă, nerespectarea sau neîndeplinirea sarcinilor de serviciu, refuzul de a aduce la îndeplinire recomandări formulate în lumina prevederilor legale în urma unor acţiuni de control, verificări, inspecţii, sau alte asemenea, insubordonarea et

Art. 96 Conform art. 280 din Legea nr. 1/2011:

(1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, nedidactic precum şi cel de conducere din învăţământul preuniversitar răspund disciplinar pentru încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii/instituţiei, conform legii.

(2) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului prevăzut la alin. (1), în raport cu gravitatea abaterilor, sunt :

 1. a) observaţie scrisă;
 2. b) avertisment;
 3. c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1 – 6 luni;
 4. d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control;
 5. e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ;
 6. f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă pentru abateri grave (prezentarea la serviciu sau efectuarea acestuia sub influența băuturilor alcoolice; sustragerea sub orice formă, de bunuri apartinând unității, de natura a prejudicia buna desfășurare a activității; săvarșirea de fapte care au produs sau puteau produce accidentarea persoanelor sau incendii cu consecinte grave; săvârșirea de fapte care au produs sau care puteau produce avarii sau deteriorari de echipamente cu consecinte grave societate; absența nemotivată de la serviciu peste 3 zile consecutive ori cumulat in cursul unei luni, neluarea unei măsuri sau nerespectarea măsurilor dispuse care ar putea fi de natură a crea un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională; părăsirea unui utilaj, în afara unității, într-un loc fără pază asigurată; sustragerea și instrainarea de produse; consumarea de bauturi alcoolice în timpul serviciului sau chiar in afara orelor de program, dar în incinta unității).

(3) Orice persoană poate sesiza unitatea de învăţământ cu privire la săvârșirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară. Sesizarea se face în scris şi se înregistrează la secretariatul Seminarului Teologic Ortodox “Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamţ.

(4) Pentru cercetarea abaterilor prezumate săvârşite de personalul didactic/de conducere al Seminarului Teologic Ortodox “Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamţ sunt numite comisii de cercetare disciplinară de către consiliul de administraţie al Seminarului Teologic Ortodox “Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamţ /inspectoratul şcolar.

(6) Pentru personalul nedidactic, sancţiunile sunt cele prevăzute la art. 248 din Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) avertismentul scris;
 2. b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare;
 3. c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
 4. d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
 5. e) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
 6. f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

 CAPITOLUL 19 – PROCEDURA DISCIPLINARĂ

 Art. 97 Conform art. 280 din legea 1/2011:

(1) În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, existenţa sau inexistenţa vinovăţiei, precum şi orice alte date concludente. Audierea celui cercetat şi verificarea apărării acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, deşi a fost înştiinţat în scris cu minimum 48 de ore înainte, precum şi de a da declaraţii scrise se constată prin proces-verbal şi nu împiedică finalizarea cercetării. Cadrul didactic cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării şi să îşi producă probe în apărare.

(2) Cercetarea faptei şi comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării acesteia, consemnată în condica de inspecţii sau la secretariatul Seminarului Teologic Ortodox “Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamţ. Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistenţa faptelor pentru care a fost cercetată.

(3) Persoanele sancționate încadrate în Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” Mănăstirea Neamț au dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la colegiul de disciplină de pe lângă inspectoratul şcolar.

(4) Dreptul persoanei sancţionate de a se adresa instanţelor judecătoreşti este garantat.

Art. 98 (1) Pentru personalul didactic din Seminarului Teologic Ortodox “Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamţ, propunerea de sancţionare se face de către director sau de cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor consiliului de administraţie. Sancţiunile aprobate de consiliul de administraţie sunt puse în aplicare şi comunicate prin decizie a directorului Seminarului Teologic Ortodox “Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamţ.

(2) Pentru personalul de conducere al Seminarului Teologic Ortodox “Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamţ, propunerea de sancţionare se face de către consiliul de administraţie al Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” Mănăstirea Neamț şi se comunică prin decizie a inspectorului şcolar general (art.281 din Legea 1/2011).

Art. 99 Sancţiunea se stabileşte, pe baza raportului comisiei de cercetare, de autoritatea care a numit această comisie şi se comunică celui în cauză, prin decizie scrisă, după caz, de către directorul Seminarului Teologic Ortodox “Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamţ sau de către inspectorul şcolar general (art.282 din Legea 1/2011).

Art. 100 Răspunderea patrimonială a personalului didactic, a personalului didactic auxiliar, precum şi a celui de conducere din învăţământul preuniversitar se stabileşte potrivit legislaţiei muncii. Decizia de imputare, precum şi celelalte acte pentru recuperarea pagubelor şi a prejudiciilor se fac de conducerea unităţii sau a instituţiei al cărei salariat este cel în cauză, în afară de cazurile când, prin lege, se dispune altfel (art.283 din Legea 1/2011).

 CAPITOLUL 20 – CRITERIILE ȘI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI ȘCOLII

 Art. 101 Conform art. 92 din legea nr.1/2011 şi art.53 din ROFUIP:

(1) Evaluarea personalului se face conform legislaţiei în vigoare şi a contractelor colective de muncă aplicabile.

(2) La nivelul Seminarului Teologic Ortodox “Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamţ se realizează anual evaluarea activităţii personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic. Metodologia de evaluare se stabileşte prin ordin al Ministrului Educaţiei.

(3) Rezultatele evaluării stau la baza deciziei consiliului de administraţie privind acordarea calificativului anual şi a gradaţiei de merit.

Art. 102 (1) Evaluarea personalului didactic se realizează, în baza fişei de evaluare adusă la cunoştinţă la începutul anului şcolar, conform OME cu modificările și completările ulterioare, a metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, aprobată prin OME.

(2) Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârşitul anului calendaristic.

Art. 103 (1) Evaluarea activităţii personalului didactic, personalului didactic auxiliar și nedidactic din Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamţ se realizează conform reglementărilor în vigoare.

 (2) Conducerea Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” Mănăstirea Neamț va comunica în scris personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic rezultatul evaluării.

 

Cap. 21 Protecția datelor cu caracter personal

Art. 105. Unitatea școlară prelucrează datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane fizice:
a) Elevi, părinţi ai acestora, reprezentanţi legali ai acestora, alţi membri ai familiei, candidaţi la testele sau examenele naţionale, viitori elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare şi personal nedidactic în relaţii contractuale cu unitatea;
b) Elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic sau alţi membri ai familiei acestor categorii enumerate, posibili beneficiari ai programelor de protecţie socială derulate de MEN (asigurarea manualelor şcolare, Programul ,,Euro 200″, Programul ,,Bani de liceu”, asigurarea transportului şcolar, burse, precum şi a altor programe similare);
c) Elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic, vizitatori, orice persoană care intră în sediul unității, care este dotat cu sistem de supraveghere audio-video; d) Orice persoană fizică sau juridică care are raporturi de natură comercială sau contractuală cu unitatea școlară;

Art. 106; (1) Unitatea școlară prelucrează datele cu caracter personal ale salariaților în următoarele scopuri prevăzute de dispoziții legale și/sau necesare pentru respectarea dispozițiilor legale:
– respectarea clauzelor contractului de muncă, inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite prin lege sau prin acorduri colective;
– gestionarea, planificarea și organizarea muncii;
– asigurarea egalității și diversității la locul de muncă;
– asigurarea sănătății și securității la locul de muncă;
– evaluarea capacității de muncă a salariaților;
– valorificarea drepturilor de asistență socială;
– exercitarea drepturilor legate de ocuparea unui loc de muncă;
– organizarea încetării raporturilor de muncă.

alin. (2) Scopul major pentru care unitatea colectează date cu caracter personal ţine de prelucrări ale informaţiilor pe baza cărora să se poată lua decizii coerente şi corecte în managementul sistemului educaţional. Deşi actul educaţional pentru învăţământul obligatoriu este gratuit, persoanele fizice sunt obligate să furnizeze o serie de date obligatorii (informaţii despre identitatea persoanei precum şi a părinţilor sau reprezentanţilor legali, acceptul monitorizării video pentru sporirea securităţii în sistemul educaţional. În cazul refuzului de a furniza datelele cu caracter personal necesare, unitatea școlară poate să refuze iniţierea de raporturi juridice, întrucât poate fi pusă în imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor speciale in domeniul educaţional, iar în cazul angajaţilor, a prevederilor dreptului muncii şi dreptului fiscal. De asemenea, unitatea colectează şi o serie de informaţii care nu au caracter obligatoriu (de exemplu: adresa de email, telefon) în vederea îmbunătăţirii modului de comunicare cu elevii, părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora.

Art. 107. Regulile privind protecția datelor cu caracter personal furnizate în alte scopuri decât cele menționate, inclusiv în scop de marketing, sunt cele menționate în documentele și operațiunile care conservă dovada consimțământului salariaților pentru prelucrare.

Art. 108. Salariații care solicită acordarea facilităților care decurg din calitatea de salariat al unității școlare își exprimă consimțământul pentru prelucrarea datelor lor personale în scopul acordării facilităților respective în condițiile prevăzute în acordul de acordare a facilităților.

Art. 109. Toți salariații au obligația de a se adresa superiorului ierarhic sau responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal pentru a obține informații și clarificări în legătură cu protecția datelor cu caracter personal.

Art. 110. Toți salariații au obligația de a informa imediat și detaliat, în scris, superiorul ierarhic sau responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal în legătură cu orice nelămurire, suspiciune sau observație cu privire la protecția datelor cu caracter personal ale salariaților și ale elevilor și/sau reprezentantilor legali ai elevilor, în legătură cu orice

divulgare a datelor cu caracter personal și în legătură cu orice incident de natură să ducă la divulgarea datelor cu caracter personal de care iau cunoștință, în virtutea atribuțiilor de serviciu și în orice altă împrejurare, prin orice mijloace.

Art. 111. Dacă pericolul cu privire la datele cu caracter personal este iminent, informarea se va face telefonic și în scris. Având în vedere importanța specială pe care unitatea școlară o acordă protecției datelor cu caracter personal, încălcarea acestei obligații de informare constituie o abatere disciplinară gravă, care poate atrage cea mai aspră sancțiune disciplinară încă de la prima abatere de acest fel.

Art. 112. Salariații care prelucrează date cu caracter personal au obligația să nu întreprindă nimic de natură să aducă atingere protecției necesare a datelor cu caracter personal ale celorlalți salariați și ale elevilor și/sau reprezentatilor legali ai elevilor. Prelucrarea datelor cu caracter personal de care iau cunoștință cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor de serviciu în afara regulilor interne cu privire la utilizarea acestor date este interzisă.

Art. 113. Utilizarea datelor cu caracter personal se referă, dar nu exclusiv, la orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea printransmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Art. 114. Având în vedere importanța specială pe care unitatea școlară o acordă protecției datelor cu caracter personal, încălcarea a obligației de respectare a regulilor privind protecția datelor constituie o abatere disciplinară gravă, care poate atrage cea mai aspră sancțiune disciplinară încă de la prima abatere de acest fel.

Art. 115 La cererea persoanelor fizice, unitatea școlară confirma dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit. Unitatea școlară se obligă să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conformă cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016. Conform Regulamentului U.E. nr. 679/2016, persoanele fizice beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodată, au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc și să solicite ștergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege, când prelucrarea de către unitatea școlară a datelor este obligatorie.

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată adresată conducerii unității.

Cap. 22. Dispoziţii finale

Art. 116. Prezentul regulament intră în vigoare începând cu data de 22.09.2021.

Art. 117. La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă „Regulamentul intern” aprobat de consiliul de administrație la data de 7.09.2020 și cel care a fost în vigoare începând cu 24.10.2011.

Art. 118. Prezentul regulament completează „Regulamentul cadru pentru seminariile teologice ortodoxe liceale” din cadrul Patriarhiei Române fiind în concordanţă cu Regulamentul de organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitar/2011.

Art. 119. Prezentul Regulament trebuie respectat de întreg personalul unităţii de învăţământ, de elevi şi părinţi/tutori.

 

 

DIRECTOR,

PROF. LAIU VIOREL-ROMUS