Informare : 26 mai 2020

 

A D M I T E R E ÎN SEMINAR – 2 0 2 0

 

 • extras din anexa nr. 1 la Ordinul MEC nr. 4.317/ 2020 prin care a fost aprobat Calendarul actualizat al organizării și desfășurării admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, pentru modificarea și completarea OMEN nr. 4948/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, cu modificările și completările ulterioare.

 

LOCURI PENTRU CLASA A IX-A, ANUL ȘCOLAR 2020-2021:

 • specializarea Teologie ortodoxă, cursuri de zi (clasă de băieți)- 28 locuri

    specializarea Patrimoniu cultural, cursuri de zi (clasă de băieți și fete)- 28 locuri

NOTĂ :         

 • Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la seminariile teologice/ colegiile/ liceele teologice ortodoxe, absolvenți de gimnaziu având minimum media 9 (nouă) la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial ;

 

GRAFICUL ÎNSCRIERII CANDIDAȚILOR ȘI SUSȚINERII PROBELOR:

02 – 05 iunie 2020 – înscrierea candidaților, direct la secretariatul Seminarului/ sau prin mijloace electronice de comunicare și eliberarea/ transmiterea anexelor fișelor de înscriere – scanate și trimise pe adresa de email: stvcmn@yahoo.com

09 – 12 iunie 2020 – desfășurarea/echivalarea probelor de aptitudini

12 iunie 2020 – comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

 

PROBELE DE APTITUDINI :

Specializarea – Teologie Ortodoxă :

 Interviul/colocviul/proba orală, evaluate cu calificativul admis/ respins:

a)verificarea dicției prin : rostirea unei rugăciuni/ poezii, la alegerea candidatului ;

b)motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic ;

c)verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului

 

 • proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei anuale la disciplina Religie din clasele V – VIII.      

Media minimă (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).

Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT).

Media finală de admitere se calculează conform prevederilor punctului II al anexei nr. 2 OMEN nr. 4948/2019 cu modificările și completările ulterioare.

 

  Specializarea – Patrimoniu cultural:

 probă de verificare a unor aptitudini (VA), în perceperea formelor/ exprimarea cromatică în compoziție. Portofoliul va cuprinde trei lucrări ale candidatului,care vor fi avizate de către profesorul de religie/ profesorul de educație plastică/ directorul de unde provine candidatul ;

 • proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei anuale la disciplina Religie din clasele V – VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT).

Media minimă (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).

Nota finală se calculează astfel : APT = (VCR + VA) / 2

Media finală de admitere se calculează conform prevederilor punctului II al anexei nr. 2 OMEN nr. 4948/2019 cu modificările și completările ulterioare

NOTĂ SPECIALĂ:

 • În situația în care unul dintre candidați, la una dintre specializările unităților de învățământ vocațional teologic, nu a studiat disciplina Religie pe parcursul claselor V – VIII, și în consecință nu are media încheiată la disciplina Religie pentru una sau mai multe clase, acesta va susține o probă orală de verificare a cunoștințelor la disciplina Religie. În această situație, subiectele pentru proba orală se elaborează din programa școlară de Religie, clasele V – VIII. Durata probei orale va fi de 20 minute. Interviul/ colocviul/ proba orală, precum și proba de verificare a unor aptitudini în perceperea formelor/ exprimarea cromatică în compoziție și proba orală de verificare a cunoștințelor la disciplina Religie, se desfășoară on-line, cu respectarea/ asigurarea unor condiții egale de participare pentru toți candidații.

 

 DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 Cerere de înscriere care cuprinde și declarația candidatului și a părinților acestuia că au luat la cunoștință de Regulamentul intern al unității școlare și că sunt de acord să-l respecte (se va completa Anexa nr. 1 (click));

Binecuvântarea chiriarhului

 • Candidații din Arhiepiscopia Iașilor depun o cerere pentru obținerea binecuvântării la secretariatul Seminarului (se va completa Anexa nr. 2 (click));
 • Candidații din alte eparhii vor obține binecuvântarea de la chiriarhul locului (NU ieșire din Eparhie), în original;

Adeverința, în original, eliberată de școala gimnazială care să cuprindă :

 • mediile anuale pentru clasele a V, VI, VII și a VIII-a și calculul mediei generale la Religie 
 • mediile anuale pentru clasele a V, VI, VII și a VIII-a și calculul mediei generale la Purtare

Anexa la fişa de înscriere, eliberată de către unitatea școlară unde elevul finalizează clasa a VIII-a, în original;

Certificat de naştere, copie;

Cartea de identitate, copie;

Recomandarea consiliului parohial/ preotului paroh, în original;

Adeverință/ Certificat de botez ortodox, copie ;

Fişa medicală în original,completată doar la medicul de familie (se va completa Anexa nr.3 (click));

            NOTĂ:

    

 • Dosarul de înscriere a candidaților se va putea depune on-line, prin transmiterea documentelor pe adresa de e-mail: stvcmn@yahoo.com (scanarea se realizează într-un singur document salvat cu numele candidatului). Cel mai târziu a doua zi de la scanare, dosarul va fi trimis prin poștă, pe adresa : Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” sat Mănăstirea Neamț, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț, codul postal 617502.
 • Relații suplimentare la numărul de telefon la 0730003417, email stvcmn@yahoo.com